Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Декабр 2017

ӨЛҮМ ВАХТЫНЫ БИЛМӘЈИН ИНСАНА ФАЈДАСЫ ВАРМЫ?

Инсан өлүм вахтыны билсә төвбә үчүн фүрсәт галдығыны дүшүндүјүндән ҝүнаһдан чәкинмәз
Инсанларын өлүм вахты намәлумдур. Кимсә өз өлүмүндән хәбәрдар дејил. Өләҹәјинә әмин олдуғумуз, амма өлүм јатағындан галхан хәстәләр аз дејил. Әксинә, еләләри дә вар ки, һеч кәсин ағлына ҝәлмәјән бир вахтда өлүмүн пәнҹәсинә кечир.
Бәс өлүм вахтыны билмәјин инсан үчүн бир фајдасы вармы? Јохса белә бир мәлуматын инсана зәрәри вар?
Ҹаваб олараг демәлијик ки, илаһи һикмәтә әсасән инсанлар өз өлүмләриндән хәбәрсиз галмалыдыр. Инсанларын өз өлүм вахтыны билмәмәсинин онлар үчүн ики мүһүм нәтиҹәси вар:
1. Аллаһ-тәала инсаны елә јарадыб ки, о даим әбәдијјәт сорағындадыр. Аллаһын бу лүтфү сәбәбиндән инсан даим ҝәләҹәјә үмид едир. Инсанын өз өлүм вахтындан хәбәрдар олмасы ондакы үмидварлыг һиссини сөндүрә биләр.
Һәзрәт бујурмушдур: “Арзу мәним үммәтимә бир рәһмәтдир. Әҝәр инсандан арзу һисси алынсајды, ана сүдәмәр көрпәсинә сүд вермәз, бағбанлар ниһал әкмәздиләр.” (“Сәфинәтүл-биһар”, ҹ. 1, с. 121.)
Öлүм вахтындан хәбәрдар олан инсан өлүмүнә нечә илләр галмыш гәм-гүссәјә батыр, раһатлығыны әлдән верир. Онун һәјат фәалијјәти сөнүкүр, сүстлүјә дүчар олур. Демәк, гыса дүнја һәјатында сәј вә тәлаш өлүм вахтынын намәлум галмасындан асылыдыр. (“Мәншуре-Ҹавид”, ҹ. 9, с. 229.)
2. Өлүм вахтынын билинмәмәсинин диҝәр бир фајдасы инсанын јол сечиминдә азад галмасыдыр. Иман вә күфр јолуну сечмәкдә азад олан инсан иман јолуну өз истәји илә сечдикдә мәнәви бир севинҹ һалыны әлдә едир. Јәни әгидә јолунун там ихтијарла сечилмәси камиллик сајылыр. Мәҹбури шәкилдә сечилән јол исә бир о гәдәр дә дәјәрли дејил.
İнсан өлүм вахтыны билсә төвбә үчүн фүрсәт галдығыны дүшүндүјүндән ҝүнаһдан чәкинмәз. О бүтүн өмрүнү итаәтсизликлә кечириб сон фүрсәтдә төвбә гылар. Һансы ки, өлүм мәгамы, бәрзәх аләминә кечид заманы горхудан олунан төвбә дәјәрли дејил.
Дүнја һәјатында инсан өмрүнүн мәгсәди јол сечиминдәки азадлыгдыр. Инсан мәһз бу принсиплә сон камиллијә чатмалыдыр. Аллаһын разылығы јолунда аддым атылмасы инсанда јүксәлиш руһуну дирчәлдир. Белә бир инсан чалышыр ки, һәмин јолда даһа чох ирәли ҝетсин. (“Мәншуре-ҹавид”, ҹ. 9, с. 229.)


3112 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...