Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Декабр 2017

Инсан өз өлүм вахтыны өјрәнә биләрми?

Ислам пејғәмбәри, мәсум имамлар вә бәзи илаһи өвлијалар гејбдән хәбәрдар олмушлар. Аллаһ онлардан разы олдуғу үчүн бәзи гејби мәлуматлары ачыгламышдыр.
Кимләр өз өлүм вахтларындан хәбәрдардыр?

Өлүм вахты вә өлүм мәканы илаһи һикмәтә әсасән инсанлардан мәхфидир. Бу иш гејби ишләрдән сајылыр. Гурани-кәримдә бујурулур: “Кимсә сабаһ нә едәҹәјини билмир. Кимсә билмир ки, өлүм она һарада јетишәҹәк. Јалныз Аллаһ өз јаратдыгларынын һәр ишини билир, аләмин бүтүн сирләриндән аҝаһдыр.” (“Лоғман”, 34.)
Ујғун ајәјә әсасән, инсан һансы мәканда өләҹәјиндән хәбәрсиздир. Аллаһ бу иши ҝизли ишләрдән гәрар вермишдир. (“Әл-мизан”, ҹ. 16, с.238.) “Нәһҹүл-бәлағә”дә өлүм вахтынын мәхфилији һаггында дејилир: “Инсанын әҹәли ҝизлидир.” (“Нәһҹүл-бәлағә”, һ. 419.)
Демәк, инсанын өлүм вахты вә өлүм јери мәхфи ишләрдәндир. Инсанда бу барәдә һеч бир мәлумат јохдур. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) вә онун мәсум Әһли-бејтиндән (ә) ҝәләҹәк вә өлүм вахты һаггында данышан бир чох рәвајәтләр нәгл олунмушдур. Мәлум олур ки, пејғәмбәр вә мәсум имамлар кими шәхсләр өз өлүм јерләри вә өлүм вахтлары һаггында мәлуматлы олмушлар. Бәзән бу барәдә сәһабәләрә дә хәбәрләр верилмишдир. Мәсәлән, Һәзрәт Әли (ә) Мејсәмә онун шәһадәт хәбәрини верди.
Бәс бәјан олунмуш ајәләрлә ујғун рәвајәтләр арасында зиддијјәт јохдурму? Гуранда охујуруг: “Гејб һаггында Аллаһын разы олдуғу шәхсләрдән савај кимсә билмәз.” (“Ҹинн”, 26.)
Ислам пејғәмбәри, мәсум имамлар вә бәзи илаһи өвлијалар гејбдән хәбәрдар олмушлар. Аллаһ онлардан разы олдуғу үчүн бәзи гејби мәлуматлары ачыгламышдыр. Өлүм заманы вә өлүм мәканы да һәмин билҝиләрдәндир. Әлбәттә ки, Аллаһын гејб елминә кимсә шәрик дејил. Пејғәмбәр вә имамлара ачыгланан исә гејб аләминдән јалныз бир ишартыдыр.
Демәк, инсан өз өлүм заманы вә өлүм мәканындан хәбәр тута биләр. Амма бундан өтрү о өзүнү камил мәгама чатдырмалыдыр. Ислам пејғәмбәри вә мәсум имамлар һәмин камил зүмрәјә мисал ола биләр. (“Әл-мизан”, ҹ. 20.)
Рәвајәтдә нәгл олунур ки, бир ҝүн Имам Риза (ә) өз әтрафындакылардан биринә нәзәр салыб ону гаршыда ҝөзләјән чәтинлик һаггында хәбәр верди. Һәмин шәхс имамдан сорушду ки, мәҝәр гејб елминдән тәкҹә Аллаһ хәбәрдар дејилми? Һәзрәт она ҹаваб олараг “Ҹинн” сурәсинин 26-ҹы ајәсини охуду вә бујурду: “Ислам Пејғәмбәри (с) Аллаһын сечилмиши, биз исә онун варисләријик. Аллаһ гејб елминдән истәдијини она билдирди. Биз кечмишдә оланлардан вә гијамәтәдәк олаҹаглардан хәбәрдарыг.”


3468 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...