Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Јанвар 2018

Вүсал бәј, сәни јарадан јохдурса сән нијә варсан?

Јахшы мүәллимин јетишдирдији шаҝирд әла гијмәт алмырса, демәли јахшы мүәллим јохдур
Вүсал Мәммәдов адлы әввәли – өзүнүн дедији кими диндар олан, сонралар ҝүја елм јолујла Аллаһы "итирән" бир атеист јазыр ки, Аллаһ јохдур, әҝәр олсајды дүнја сөзүн конкрет мәнасында ҝүлүстан оларды.
Атеизмин һаглы олдуғуну дедијинә ҝөрә елмлә тапыб. Амма мүсаһибәсиндә елми нәјәсә раст ҝәлмәдим. Чох примитив, савадсызҹасына мүһакимә јүрүдүр. Һәтта бу ҹүр савадсыз инсанын Аллаһла бағлы сөзләрини охујан атеист дүшүнмәдән "бу адам "Аллаһ јохдур" дејирсә, демәли Аллаһ һәгигәтән вар" дејиб мүсәлман олар. Ҝәлин, елмә "истинадән" сөјләдији фикирләрә нәзәр салаг:
1. Дејир дүнјада бир нәфәр дә олса алчаг адам варса демәли Аллаһ јохдур. Демәк истәјир ки, Аллаһ варса, јахшы олмалыдыр, јахшыдырса нијә јаратдығы јахшы дејил? Јахшы дејилсә демәли Аллаһ јохдур. Јәни, демәк истәјир ки, јахшы мүәллимин јетишдирдији шаҝирд әла гијмәт алмырса, демәли јахшы мүәллим јохдур. Јахшы атанын тәрбијә вердији өвлады фәрсиз чыхырса, демәли јахшы ата јохдур, аилә мүһитиндән башга мүһит, хариҹи амилләр дә јохдур ки, дејәк ушаг ҝедиб бајырда тәрбијәси позулуб. (Вүсалын мәнтигиндән белә чыхыр) Елә һәмин мүсаһибәсиндә дејир ки, Аллаһы биз өзүмүз ујдурмушуг. Горханда өзүмүзә пәнаһ јери олараг Аллаһа сығынырыг. Јәни демәк истәјир ки, әслиндә Аллаһ бизим горху, үмид заманы мејдана ҝәтирдијимиз нәснәдир. Әлбәттә, бу, јени шүбһә дејил, әсрләрдир бу дејилир, буну Вүсал өзүндән чыхартмајыб. Бу шүбһәјә һәлли ҹаваб вермәк олар. Имам Садиг (ә) ағанын ҝәмичијә бир сөзү вар. Бујурур ки, һеч ҝәмидә оланда ҝәми дешилиб, ичинә су долубму? Ҝәмичи дејир бәли. Аға даһа сонра бујурур ки, һеч көмәк уммусанмы? Ҝәмичи дејиб бәли. Имам бујуруб ки, о гәлбиндәки елә Аллаһдыр ки, ондан мәдәд умурсан. Бахын, горху, горху анында көмәк истәмәк һамыда вар, амма һәрә бир ракурсдан бахыр. Бири Вүсал кими гәдим атеистләрдән игтибас едиб дејир Аллаһы горху мәгамында өзүмүз дүзәлтмишик, диҝәри Имам Садиг (ә) кими инсана дүшүндүрүҹү суал верир.
Вүсалын да бир даһа хатырладығы шүбһә әслиндә мәнасыздыр. Биринҹиси она ҝөрә ки, инсанын аҹиз варлыг олмасы шүбһәсиздир. Мәсәлән инсан вәһши һејванларын олдуғу мешәдә, зәлзәлә мәһһәллиндә горхаг вә аҹиздир. О, руһунун дәринликләриндә өзүндән ҝүҹлү гүввәнин олдуғуна инаныр. Бу һисси јарадан һәр кимдирсә - мүсәлман дејир Аллаһдыр, кафир дејир материјадыр, о бири дејир нә билим бинҝ банҝ, Вүсал билмирәм нә дејир – нәһајәтдә һамы дүнјанын бири тәрәфиндән јарадылдығыны гәбул етдији кими өзүндән ҝүҹлү варлығын олмасына да инаныр. Она ҝөрә ондан мәдәд умур. Нәинки әслиндә белә бир варлыг јохдур вә биз дара дүшәндә ону өзүмүздән ујдуруруг. Онда Вүсалын сөзүндән белә чыхыр ки, университетә дахил олмаг истәјән абитуријент јахшы мүәллим ахтараркән әслиндә "јахшы мүәллим" образыны тәләбә олмаға, елмә олан мәһәббәт вә шөвгүндән ујдурур. Јахуд да дүнјада һеч бир имдад тәшкилатлары јохдур, ФҺН јохдур, инсанлар тәбии фәлакәтләрдән горхдуглары үчүн јанғын сөндүрәнләрә, вадаласлара, хиласедиҹиләрә инаныр! Јәни Вүсал бәј - Аллаһ еләмәмиш – дәниздә гәрг олса гышгырыб көмәјә һеч кими чағырмајаҹаг, дејәҹәк ки, хиласедиҹи дејилән бир шеј јохдур, мән горхдуғум үчүн буну өзүмдән ујдурурам. Бу нә мәнтигдир?
Әҹлаф адама ҝәлдикдә исә Аллаһ-Тәала инсана ағыл вериб. Башга вахт атеистләр дејир елмли олмағы ағылым мәнә дејир, ағылым вар ки, ҝедиб зијалы олмушам. Инсан робот дејил, буну һамы билир. Мәһз бу ағылла Аллаһ инсаны үзүзә гојуб ки, о ағлындан истифадә етмәклә дүзү әјридән сечә билсин. Бир мәсәләјә диггәт едәк: Вүсал дејир ки, инсанлар горху заманы Аллаһы өзләриндән дүзәлдибләр. Әҝәр инсанлар арасында бир нәфәр әҹлаф, алчаг олмасајды, һамысы адам баласы кими өзүнү апарсајды, Вүсал кимиләр дејәҹәкдиләр ки, Аллаһ јохдур, инсанлар писин нә олдуғуну билмәдикләри үчүн дејирләр бизи јарадан Аллаһ ҝөзәлдир. Јахуд дејәҹәкдиләр ки, инсанлар Аллаһа "јахшы" демәјә мәһкумдур, чүнки "Аллаһ јохдур" демәк писдир вә инсан писин нә олдуғуну билмир дејә, дејир Аллаһ јахшыдыр.
2. Сонра дејир ки, Аллаһ пислик едәнләрә ҹаваб вермәлидир, чүнки мәсулијјәт дашыјыр. Она ҝөрә ки, писләри о јарадыб. Әҝәр бу адам кимләринсә прожеси дејилсә сәмими олараг атеизми сечиб Аллаһы инкар едирсә, билсин ки, әслиндә Аллаһы дүзҝүн дәрк еләмәјиб. Конкрет олараг өз тәсәввүрүндә дүзәлтдији "Аллаһы" гајыдыб инкар едиб. Чүнки дүз дүзәлтмәјиб (доғру дүшүнмәјиб). Ким дејир ки, пис инсанлары Аллаһ ҹәзаландырмыр? Бәс мәсәлән, Исраилин кечмиш баш назири Ариел Шарону, Фирону, Гәззафини, Сәддамы ким ҹәзаландырды? Инди ҹавабында гајыдыб десә ки, Ариел Шарон хәстә иди өлдү, Гәззафини НАТО өлдүрдү, Сәддамы АБШ асды, бәс јахшы бүтүн бу һадисәләрин бу ҹүр ирәлиләмәсинин илаһи гүдрәт әсасында олмасыны ким инкар едә биләр. Ариел Шарона о хәстәлији ким мүсәлләт едиб? Ағылсызлыг едиб өзүнә зәрәр вурубса, нә үчүн ағылы олмајыб? Ағлыны ким әлиндән алыб. Һансы пис әмәлләри сәбәб олуб ки, ағлы әлиндән чыхыб. Бүтүн бунларда Аллаһын илаһи һикмәтини ахтаран шәхсин јанлыш јолда олдуғуну ким сүбут едә биләр? Һәр шејдән әли үзүлән шәхс, сөзүн гуртаран јериндә "Аллаһ вар ки, бу ишләри дә ҝөрсүн" дејә биләр, о да онун шәхси фикридир. Јохдурса бәс һансы Аллаһдан данышыр? Әслиндә өзү пак фитрәтиндән дилә ҝәлиб дејир Аллаһ әҹлаф јарада бимәз. Биз дә ону дејирик, инсан сонрадан дөнүб әҹлаф олур. Ҝөрмүрсүнүз ки, бүтүн инсанлар дүнјаја көрпә, лүт-әҹҹәбала – әҹлаф, алчаг, атеист, ирз дүшмәни, гатил олмадан ҝәлир? Сонрадан әҹлафлашыр, алчаглашыр, шәрәфсиз (атеист) олмағы гаршысына мәгсәд гојур.
Јахшы, сонрадан алчаг, әҹлаф олмағы гәрара алан инсаны Аллаһ јаратмајыбса, бәс ким јарадыб? Бу әҹлафын вар омасы данылмаз фактдыр. Бу һазырда мөвҹуддур. Демәли буну мөвҹуд едән дә вар. Варса демәли ону мөвҹуд едән дә әҹлафдыр? Ахы өзүн дејирсән ки, әҹлафы јарадан Аллаһ кими јахшы бириси ола билмәз. О әҹлафы мөвҹуд едән дә, лап ону мөвҹуд едәни мөвҹуд едән дә белә чыхыр ки, әҹлафдыр? Ән биринҹи мөвҹуд едән дә әҹлафдырса, онда јахшыны ким хәлг едиб?

арды вар


4065 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...