Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Јанвар 2018

Вүсал бәј, сәни јарадан јохдурса сән нијә варсан? (2-ҹи һиссә)

30 илдир елмлә, арашдырма илә (демәк истәјир атеизми кор-коранә сечмәмишәм) мәшғул олан бу инсан нәинки өз фикрини елмлә әсасландырмыр...
3. Вүсал бәј мүсаһибәнин давамында әслиндә өзү барәдә бир һәгигәти ифша едир. О һәгигәт бундан ибарәтдир ки, о, бәзи мүсәлманлара ҝөрә һәвәсдән дүшүб, диндән јерли-дибли бојун гачырыб. (Әлбәттә индики вәзијјәтдә, сабаһ нә гәрар верәҹәк билинмир) Онун үстүндә дајандығы атеизм, һәмчинин мәлум мүсаһибәси бир меһвәр үзәриндә гурулуб. О да будур ки, онун атеизмә мејилләнмәси анҹаг вә анҹаг әтрафындакы мүсәлманлардан ја пислик ҝөрмәсилә бағлыдыр, ја да јахшылыг ҝөрмәмәси илә. Өзү ачыгҹа етираф едир ки, аиләсиндә мәзһәб ихтилафлары мөвҹуд иди, әтрафындакы инсанлар она дини бир гәдәр сәрт шәкилдә изаһ едибләр. О да диндарын әмәлинә бахыб аҹығыны Аллаһдан "чыхмаға" чалышыб: "Анҹаг бир атеистдән һеч ким зијан ҝөрмүрсә, ишимиз-ҝүҹүмүз расионал тәфәккүрү тәблиғ едиб, гејри-расионал дүшүнҹәни тәнгид етмәкдирсә, практик олараг һеч кимә зијан вурмуругса, Аллаһ бизим дилимизлә “мән јохам” демир. Мәнә елә ҝәлир ки, әҝәр Аллаһ олсајды, о атеистләрә бахыб гүрур дујарды ки, бунлар мәнә нә үчүнсә јалтагланмырлар, горхдугларына ҝөрә севҝи вә сајғы ҝөстәрмирләр, нәинки диндарлара, горхудан она инананлара..." Бу, чохларынын мәрәзидир. Мәнтиг елминдә суал верирләр ки, нијә бәзи инсанлар чохлу мәнтиг китаблары охујур, амма мәнтигли дүшүнә билмирләр? Ҹавабында дејилир ки, нијә инсанларын чоху автомобил идарә етмәји өјрәнир, тәлим курсларына ҝедир, "права" алыр, амма бәзән ҹәримә олунурлар? Һәр ики суалын ҹавабы будур ки, онлар мәнтиги вә јол һәрәкәти гајдаларына риајәт етмирләр дејә бу ҹүр олур. Вүсала да диндән данышанлар бәзи гајдалара риајәт етмәли идиләр. Амма Вүсалын да тәгсири будур ки, мүсәлманын ифрат һәрәкәтинә ҝөрә диндән үз дөндәриб.
Дејир бир атеистдән һеч ким зијан ҝөрмүрсә... бәс ахы атеизми тәблиғ едиб дини инкар етмәк, башга јердә Гуранда елми һеч нә јохдур, пејғәмбәрләр јалан данышыб вә буна охшар сајыгламалар зијан дејилми? Атеизми сечмәји етигад азадлығы һесаб едирсәнсә буну ҝизлиндә дә едә биләрдин. Јохса ачыг ашкар Ислам, дин әлејһинә данышыр, сонра буну расионал тәфәккүр, фикир азадлығы һесаб едирсән? Мәҝәр дүнјада бүтүн атеистләр фајдалы, бүтүн мүсәлманлар зијанлыдыр. Атеистин зијанлысы, диндарын фајдалысы варса нијә буна ујғун етигад сечмирсән? Онун "практики олараг һеч кимсә зијан вурмуругса", "Аллаһ бизим дилимиздән "мән јохам" демир" демәси бир даһа ону ҝөстәрир ки, адам она әтрафындакы диндарларын зијан вермәсиндән әзијјәт чәкиб. Онун ишләтдији "Аллаһ бизим дилимиздән "Мән јохам" демир демәси өзүнүифша вәрәгәсинин үзәринә вурулмуш мөһүрдүр. Чүнки бизим лексиконумузда пис, зијанлы инсанлара "Аллаһын олсун", "ај Аллаһсыз", јахшы инсанлар һаггында данышаркән "адамын Аллаһы вар, филанкәс јахшы адамдыр", "Аллаһтәрәфи филанкәс дүз дејир", "филанкәс Аллаһ адамыдыр", "Адамын башынын үстүндә Аллаһ вар" ибарәләри тез-тез сәсләнир. Вүсал да ҝөрүнүр она гаршы јахшы рәфтар етмәјибләр, онун тәбиринҹә десәк "аллаһсызлыг" едибләр дејә Аллаһдан күсүб. Аллаһа јалтагланмаға ҝәлдикдә исә, әҝәр Аллаһы адамы олмаг јалтаглыгдырса, онда атеизми сечмәк дә атеизмә јалтагланмагдыр. Атеизмин "Аллаһы" (материја, бинҝ банҝ) да Вүсалын тәбиринҹә мүсәлманлара бахыб дејир ки, нијә бунлар мәнә јалтагланмыр?
4. Даһа сонра " Дүшүнүрсүнүз ки, Аллаһ мәнәви еһтијаҹлар нәтиҹәсиндә ујдурулмуш бир образдыр?" суалына ҹаваб вермәк үчүн һамыны өзүнә ҝүлдүрәҹәк мүгајисә апарыр: "Ушаглыгдан алышмышыг ки, бизи горујан... пәнаһ апара биләҹәјимиз бир варлыг вар. Валидејндән сөһбәт ҝедир, символик олараг атаны ҝөтүрәк. Бөјүјүрүк, һәмин о варлыг олур аҹиз. Олур бизә мөһтаҹ бир гоҹа. Амма бизим “мән”имизи формалашдыран о ҝүҹлү һиссләр алт шүурумузда галыб. Һәмин еһтијаҹы өдәмәк үчүн гоҹалмајан, әлдән дүшмәјән Аллаһы ујдурмушуг. Аллаһла валидејнин һеч бир фәрги јохдур. 2 јашында ушаг валидејниндән нә истәјирсә, биз дә бу јашымызда Аллаһдан ону истәјирик." Бурада Аллаһдан көмәк уман ағыллы-камаллы инсаны балаҹа ушагла мүгајисә едир. Ҝүлүнҹ јанашмадыр. Чүнки атасыны һамыдан ҝүҹлү билән ушаг олса-олса ән чох 10 јашына гәдәр белә дүшүнә биләр. Амма Аллаһдан јардым уман инсан һәтта 50-60 јашында белә шүурлу, ихтијари формада нәсә истәјир. Онун башына һәтта 70 јашында бу ҹүр һадисәләрин 100-ү дә ҝәлсә Аллаһа үз тутаҹаг. Ушаг исә ағлы о гәдәр дәрк едир ки, атасыны фөвгәл ҝүҹ билир. Мәсәлән Вүсалын данышдыгларыны һәмин 10 јашлы ушаға данышсаг дејәҹәк бу нә сајыгламагдыр, неҹә јәни Аллаһ јохдур, ујдурмадыр. Амма Вүсал бу гәнаәтә елми, шүурлу шәкилдә, арашдырма апардыгдан сонра ҝәлдијини дејир. Демәк истәјирәм ки, өзүнү о ушагла тәрәзинин бир ҝөзүнә гојан дејил. Бәс неҹә олур балаҹа ушағы ағыллы-камаллы 60-70 јашлы инсанла мүгајисә едир.
5. Даһа сонра нөвбәти кобуд сәһвинә давам едир: "Сән јахшы диндарсанса, ичинә шүбһә салан һәр шеји шејтанын вәсвәсәси кими гәбул едирсән. Мән дә јахшы диндар идим. Фикирләширдим ки, әҝәр мәним ичимдә ҹавабсыз суаллар доғубса, демәли, бу, шејтанын вәсвәсәсидир. 30 илдир елми биләрәк, севәрәк, бөјүк рәғбәт дујараг, амма елмин гојдуғу суаллара шејтан вәсвәсәси дејә-дејә ичимдә сахлајан адам олмушам." Дејир 30 илдир елмлә мәшғулам, амма бу мүсаһибәсиндә бир дәнә елми мәсәлә ҝәтириб Аллаһ әлејһинә изаһыны вермәјиб. Ахы елм инсан јарадылышындан мин илләрлә сонра бу һәддә инкишаф едир. Бәс инкишаф етмәздән әввәл инсанлары ким јаратмышды? Вәсвәсәјә ҝәлдикдә исә демәк истәрдим ки, әслиндә ҝөрүнүр сән јахшы диндар олмамысан. Һәлә бир сорушмаг лазымдыр ки, неҹә олду диндар олдун, Аллаһы неҹә тапдын ки, неҹә дә итирдин? Јахшы диндар олан бу ҹүр олур ки, тәгванын, мәрифәтин јүксәкликләрини фәтһ едир, онун үчүн өз гәлбиндә, фитрәтиндә һеч бир шүбһә јери галмыр. Фитрәтин сәсинә, виҹданына гулаг верир, Аллаһын тәбиәтдә нишанәләрини ҝөрүр, Аллаһа олан иманы ҝетдикҹә ҝүҹләнир. Һеч узаға ҝетмирәм, 30 илдир елмлә, арашдырма илә (демәк истәјир атеизми кор-коранә сечмәмишәм) мәшғул олан бу инсан нәинки өз фикрини елмлә әсасландырмыр, үстәлик ҝөрүн елмдән данышандан сонра нә дејир: "Елә бир јерә ҝәлиб чыхдым, әтрафымдакы диндарлардан елә зәрбәләр алдым ки..." Бир даһа сабит олур ки, адам диндарларын һәрәкәтини ҝөрүб диндән гачмаға гәрар вериб. Мәнтигсиз вә абсурд. Адам сөзүн һәгиги мәнасында шејтанла елм, динлә диндарлар арасында чаш-баш галыб. Билмир ки, ону шејтан аздырыб, јохса елми суаллар, јохса әтрафындакы инсанлар. 30 илдир елмлә, тәһгигатла, арашдырма илә мәшғулам дејән адам бир елми бәһс ачыб атеизми сүбут етмәли икән (!!!) әтрафдакы диндарлардан алдығы зәрбәләри ҝүндәмә ҝәтирир. Елмин, арашдырманын дост зәрбәсинә нә дәхли вар?

Биринҹи һиссәни бурадан охуја биләрсиниз: һттп://www.nur-az.com/аз/артиҹлес/виеw/4624

арды вар.


3280 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...