Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Јанвар 2018

Вүсал бәј, сәни јарадан јохдурса сән нијә варсан (3-ҹү һиссә)

Вүсалын ичиндә әслиндә бир сәс вар ки, она дејир ки, сән әмәлләринин әвәзини алаҹагсан
6. Мүсаһиб дејир: "Елә бир јерә ҝәлиб чыхдым, әтрафымдакы диндарлардан елә зәрбәләр алдым ки... Мән сүнни идим, онлар шиә. Онда мәндә суал јаранды ки, әҝәр дин Аллаһ јолудурса, Аллаһ кәламыдырса, - олсун, фәргли јозумлар, тәфсирләр ола биләр, - амма буну ҝөндәрән елә ҝөндәрә биләрди ки, бу, доғмалар арасында тәфригәјә сәбәб олмасын, аиләни парчаламасын, доғма инсанлары дүшмән етмәсин." Бәли, 30 ил елмлә севә-севә, бөјүк рәғбәтлә мәшғул олан инсан елә бир јерә ҝәлиб чатыб ки, әтрафдакы инсанлардан зәрбәләр алыб вә гәрара ҝәлиб ки, Аллаһдан күссүн. Аллаһдан күсмәсиндән өтрү исә тутарлы дәлили јохдур, садәҹә дүшүнүб ки, бу гәдәр ихтилаф нә үчүндүр? Амма дини савады олмадығы үчүн, тарих китблары охумадығы үчүн анлаја билмәјиб ки, бу ихтилафын көкү һарадандыр. Ахы ихтилаф варса бу ихтилафы арадан галдырмаг үчүн васитәләр ҝөндәрилиб. Инсан јарадылышындан тутмуш, динләрә, мәзһәбләрә гәдәр һәр саһәдә ихтилафлар мөвҹуддур. Мүсәлманлардан башга христианлар, јәһудиләр дә мүхтәлиф фиргәләрә бөлүнүб. Ән тәәҹҹүблүсү исә одур ки, мүсаһиб дејир "бу кәләфин уҹундан тутуб чөзмәјә башладым вә ҝәлиб атеизмдә дајандым." Јәни бу гәдәр ихтилафлары ҝөрүб атеизмин үстүндә дајанан инсан анламајыб ки, атеизмдә дә ихтилафлар мөвҹуддур? Мәҝәр атеизм инсанлар арасында олан ихтилафлары һәлл едә билирми? Атеизмин өзүндә ким Аллаһын "јохлуғуну" неҹә баша дүшүрсә о ҹүр дә өз әгидәсини мүдафијә едир. Тарих боју мин илләр әрзиндә мүхтәлиф фикир мәктәбләри, ҹәрәјанлар ортаја чыхыб. Бири дејиб ҝүнәшин өзү Аллаһы вар, ајын өз саһиби. О бири дејиб аләм өз-өзүнә јараныб. Бири дејиб аләм әввәлдән вар иди. Диҝәри дејир инсан мејмундан әмәлә ҝәлиб. Бирҹә илаһи динләрдир ки, һәр бириси өз нөвбәсиндә инсанлары тәкаллаһлыға дәвәт едиб. Тарих боју диндизликдә ихтилафлар олдуғу һалда Адәмдән (ә) Хатәмә (с) гәдәр бүтүн динләр Аллаһа ибадәтә чағырыб.

7. Даһа сонра мүсаһиб өзүнүн азад фикирли атеист олдуғуну вә атеизми мүстәгил фикирли әгидә һесаб едир. Дејир буна ҝөрә ҹәза алмамалыјам. Бахын, Вүсалын доғулдуғу, ата-анасынын јашадығы совет һөкүмәти заманында бир дәстә атеист К. Марксын, даһа сонра Ленинин дүшүнҹәләрини өз дөвләтләринин тәмәл принсипләринә чевирдиләр. Бу әсасла бүтүн халглары өз динләриндән ајырмаға чалышдылар. Амма олмады. Һәмин 15 республика Русија да башда олмагла јенә мүсәлман мүсәлмандыр, христиан христианлығында, јәһуди дә јәһудилијиндә галыб. О вахт да ҝизли дә олса бу ҹүр иди. Будурму азад дүшүнҹә? Онлар Аллаһы вә онун һөкмләрини гәбул етмәдикләри үчүн белә едирдиләр. Өз ағылларынҹа атеизми халгларын ниҹат јолу һесаб едирдиләр.

8. Мүсаһиб даһа сонра атеист ССРИ –нын диндарлара олан репрессијаларыны унудуб "дүшүнүрсүнүз ки, дин тәһлүкәдир?" суалына белә ҹаваб верир: "Тутаг ки, сизин кими дүшүнмәдијинә ҝөрә бир кәндин әһалисини гылынҹдан кечирирсинизсә, бунун ады ҝеносиддир. Сиз буну мүасир дүшүнҹәли инсана гәбул етдирә билмәзсиниз. Исламын илкин дөврләринә баханда, нә гәдәр гәбиләнин “кафир” адыјла гылынҹдан кечирилдијини ҝөрәрсиниз. Һамы да дејир ки, бу дүздүр. Сәнин дининә инанмајан ҝүнаһслз инсанлары ҝедиб гылынҹдан кечирмисән, онун сәнинлә һеч бир иши јох иди.Бу бахымдан дин тәһлүкәдир, әлбәттә" Бәли, бурадан ҝөрүнүр ки, Вүсалын диндән, хүсусән (мүсәлманлары нәзәрдә тутдуғу үчүн) Ислам тарихиндән зәррә гәдәр хәбәри јохдур. Өзү дә 30 илдир ҝүја арашдырыр, јахшы диндарлыг едиб. 30 ил арашдырмаг бир јана, елә бир дәнә әлинә Ислам тарихи китабы алыб охусајды биләрди ки, Ислам дини 23 ил мүддәтиндән назил едилиб. Бу 23 илин 13 илини (јарысындан чохуну) мүсәлманлар Мәккәдә кечиртдикдән сонра Мәдинәјә көч етдиләр. Гаршыја белә бир суал чыхыр? Нијә көч етдиләр? Чүнки 13 ил мүддәтиндән өз јурд-јуваларында әзијјәт ҝөрдүләр. Мүшрикләр онлары динләринә ҝөрә инҹидирдиләр. Дүканларыны дағыдыр, өзләрини дашлајыр, бәзисини өлдүрүр, онларла алыш-вериш етмир, онлары блокадада сахлајырдылар. 13 илдән сонра мүсәлманлар Мәдинәјә көчүб орада дөвләт, орду гуруб гүдрәт әлдә етдиләр. О вахта гәдәр Вүсалын дедијинин әксинә олараг динсизләр онлара әзијјәт едиб. Мүсәлманлар дөвләт гурандан сонра да мүшрикләр динҹ дурмады, онлары вә дөвләтләрини мәһв етмәк нијјәти илә мүһарибәләрә башладылар. Бүтүн мүһарибәләрдә (Үһуддән башга) мүсәлманлар һәм заһири һәм дә батини гәләбә әлдә етдиләр. Вүсал исә Ағалар Мәммәдовун сапыг фикирләрини динләмәкдән бир дини китаб алыб охумаға вахты олмадығы үчүн бу ҝүн өзүнү рәзил ҝүнә гојуб дејир ки, "Исламын илкин дөврләринә баханда нә гәдәр гәбиләнин "кафир" адыјла гылынҹдан кечирилдијини ҝөрәрсиниз" Будурму азад дүшүнҹәли атеист олмаг. Ачыг-ашкар Ислама вә мүсәлманлара ифтира вә бөһтан атыр.

9. Даһа сонра дејир: "Инанын, мән чох истәјәрдим ки, Аллаһ олсун вә мәним әмәлләримә ҝөрә лајиг олдуғуму версин." Демәли, фитрәтән билир ки, инсанын әмәлләри гаршылыгсыз галмаз. Үстәлик дејир ки, мән әмәлләримин гаршылығында јахшы шеј газанардым. Демәли ағлы она дејир ки, бу дүнјада һансыса дүнјәви мәһкәмә ҝүнаһкардан һесаб сорурса, бу мәһкәмә һакимини јарадан буну дүшүнмәјибми? Дүшүнүб вә Вүсалын ичиндә әслиндә бир сәс вар ки, она дејир ки, сән әмәлләринин әвәзини алаҹагсан. Садәҹә инадкарлыг едиб гәбул етмәк истәмир.

Сон олараг Вүсалын атеизми сечмә сәбәбләрини ашағыдакы кими сыралаја биләрик:

1. Әввәлләр дини китаблар мүталиә етмәјиб, өзүнүн дедији кими Ағалар Мәммәдова гулаг асмасы

2. Әтрафдакы инсанлардан – јенә өзүнүн дедији кими чох ихтилафлар ҝөрмәси вә зәрбәләр алмасы

3. 30 ил арашдырыб Исламын әлејһинә бир шеј тапа билмәјиб, бунунла да атеизми сечмәси

4. Исламын маһијјәтини дүзҝүн анламамасы

5. Ҝүҹлү иман әһли олмамасы

Биринҹи вә икинҹи һиссәни охумаг үчүн:

һттп://www.nur-az.com/аз/артиҹлес/виеw/4624/4/
һттп://www.nur-az.com/аз/артиҹлес/виеw/4633/4/


3997 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...