Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Јанвар 2018

ӨЛҮМ ҺӘЈАТЫН СОНУДУРМУ? ӨЛҮМДӘН СОНРА ҺӘЈАТ ВАРМЫ?

Өлүм јох олмаг дејил
Инсан өлүмлә мәһв олмур, әксинә јени бир һәјата гәдәм гојур. Әҝәр өлүмү һисс вә дәркетмә гүввәләринин дајанмасы мәнасында гәбул етсәк, онда өлүм мәһв олмаг кими баша дүшүлмәлидир. Өлүмүн ҝәлиши илә инсанын бүтүн вүҹуду ҝүҹдән дүшүр, әл, ајаг, ҝөз өз игтидарыны итирир. Бу исә фани олмагдан башга бир шеј дејил. Өлүмә бу нәзәрлә бахмаг ону јох олмаг кими гәбул етмәкдир. Бу һалда өлүм инсан һәјатынын сону һесаб олунур.
Диҝәр бир бахыша әсасән өлүм јох олмаг дејил, инсан руһунун диҝәр бир дүнјаја кечидидир. Бу һалда өлүм варлыг рәмзинә чеврилир. Чүнки инсан фәна олмајыб һәјатыны диҝәр бир дүнјада давам етдирир. Әлбәттә ки, һәмин дүнјанын мадди дүнјамыздан фәргли хүсусијјәтләри вардыр.
Гурани-кәрим бәзи мәләкләрин өлүм әмрини јеринә јетирдијини билдирир. Бәзи мәләкләр пејғәмбәрә вәһј ҝәтирдији кими, башга бир груп мәләк инсанларын руһларыны чыхармагла мәшғулдур. Бәли, мәләкләр Аллаһ-тәаланын аләмдәки мәмурларыдыр. Онлар бир мәрһәләдә инсанлара һәјат ҝәтирир, диҝәр бир мәрһәләдә ону өлүмлә мүждәләјирләр. Мәләкләр васитәси илә ҝерчәкләшән өлүм башга бир һәјата кечиддән башга бир шеј дејил.


3434 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...