Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Јанвар 2018

Әҝәр инсан доғру јолу сечмирсә, өзү мүгәссирдир

Аллаһ инсанларын азад шәкилдә јол сечмәсини истәјир.
Аллаһ залымлара вә ҝүнаһкарлара нә үчүн мөһләт верир?

Су вә електрик енержиси тәҹһизаты идарәләри бүтүн мәнзилләрә су вә ишыг верир. Кими бундан дүзҝүн истифадә едир, кими гајдалары позур.
Аллаһ инсаны азад јаратмышдыр вә һәр бир инсанын тәкамүл имканы вардыр. Әҝәр инсан доғру јолу сечмирсә, өзү мүгәссирдир.
Бәс нә үчүн Аллаһ залымын гаршысыны алмыр? Чүнки јалан данышан лал едилсә, мәзлума силлә вуранын әли гурудулса, хаинин ҝөзләри чыхарылса, инсанлар Аллаһа итаәтә мәҹбур олар. Мәҹбур итаәтин исә дәјәри јохдур. Јалныз өз ирадәси илә Аллаһа үз тутан инсанлар ситајишә лајигдирләр. Намәһрәмә бахмадығына ҝөрә кор адамы иманлы һесаб етмәк мәнтигсиздир. Аллаһ инсанларын азад шәкилдә јол сечмәсини истәјир.


3457 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...