Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Феврал 2018

Нә үчүн сәбирдән данышыланда «Әјјубун сәбри» мәсәл чәкилир?

Мисилсиз бәлалар гаршысында Әјјуб сон нәфәсәдәк шүкрүндән әл чәкмәди
Аллаһ-тәала өз пејғәмбәри барәдә бујурур: «Әјјубу јада сал. Бир вахт о, Рәббинә дуа едәрәк белә демишди: «Мәнә бәла үз верди. Сән рәһимлиләрин рәһимлисисән». («Әнбија» сурәси, ајә 83.)

Имам Садигдән (ә) Әјјубу ағушуна алмыш бәлаларын сәбәби һаггында сорушуланда, Һәзрәт бујурду: «Әјјуба үз вермиш бәлаларын сәбәби, онун илаһи немәтләр гаршысында чох шүкр етмәси иди. Әјјубун иманына һәсәд апаран Иблис, онун чох шүкр етмәсини немәтә гәрг олмасы илә әлагләндирмишди. О, Аллаһ дәрҝаһына белә әрз етмишди: «Сән Әјјубдан дүнја немәтләрини алсан, ҝөрәрсән ки, о шүкр едәнләрдән дејил. Мәнә иҹазә вер, сүбут едим ки, дедикләрим доғрудур».

Бу әһвалаты бүтүн һәгигәтсевәрләр үчүн дәлил олсун дејә, Аллаһ-тәала Иблисә иҹазә верди, Иблис әввәлҹә Әјјубун вар-дөвләтини, сонра өвладларыны әлиндән чыхарды. Лакин бу һадисәләр Әјјубун шүкрүнү даһа да артырды. Даһа сонра Әјјубу хәстәлијә дүчар едиб, һеј-һәрәкәтини әлиндән алды. Лакин Әјјуб шүкрүнү давам етдирирди. Иблис бу бөјүк инсанын ирадәсини гырмаг үчүн һүҹумларыны шиддәтләндирди. Әтрафдакыларын «ахы нә ҝүнаһ етмисән ки, белә бәлаја дүшмүсән» кими гынаглары Әјјубун гәлбини парчалајырды. Амма мисилсиз бәлалар гаршысында Әјјуб сон нәфәсәдәк шүкрүндән әл чәкмәди. Беләҹә, «Әјјуб сәбри» зәрби-мәсәлә чеврилди.


3389 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...