Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Март 2018

Дини гәбул етмәјән адама сон сөзүмүз нә олсун?

Бәли, инсан еһтимал вердији һадисәләрә гаршы һазырлыг ҝөрмәлидир
Сүрүҹүләр јолда карларына ҝәлә биләҹәк бәзи шејләри өзләри илә ҝөтүрүрләр. Еһтијат тәкәри олан автомобилин јолда тәкәри бурахмаса, сүрүҹү бир шеј итирмир. Амма еһтијат тәкәри олмајан автомобилин тәкәри јолда бурахса сүрүҹү әзијјәт чәкмәлидир.
Бәли, инсан еһтимал вердији һадисәләрә гаршы һазырлыг ҝөрмәлидир. Еһтијатлы инсан сојугда донмаз, јағышда исланмаз.
Бәс диндә неҹәдир? Пејғәмбәрләр өлүмдән сонракы һәјат, сорғу-суал һаггында кифајәт гәдәр мәлумат вермишләр. Халгын онлара инанан һиссәси суткада он-он беш дәгигә намаз гылыр, илдә бир дәфә бир ај мүддәтиндә оруҹ тутур вә зәрәрли ишләрдән чәкинирләр. Бу инсанлар ахирәтдә бир шеј газанмасалар да (һансы ки, вериләҹәк) һеч нә итирмәјәҹәкләр. Бәс пејғәмбәрләрә инанмајыб, кефиндән галмајан инсанлар гијамәт сорғусу дүз оларса (һансы ки, дүздүр) нә едәҹәкләр?
Бәли, һәр бир ағыллы инсан еһтијатлы олмалы, мүмкүн чәтинликләрә һазырлашмалыдыр. Әҝәр гаршыныздакы инсан Гуран һәгигәтләринә инанмырса, о, тәкҹә имансыз јох, һәм дә еһтијатсыз адамдыр.


3512 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...