Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Апрел 2018

Бу ҝүн Имам Муса Казимин (ә) шәһадәти ҝүнүдүр

Ислам дөвләти тәшкил етмәк арзусунда
Имам Казим әлејһиссәламын һәјаты барәдә гыса мәлумат

О Һәзрәтин ады Муса, ләгәби Казим, анасы Һәмидә адлы чох фәзиләтли бир гадын, атасы исә алтынҹы Имам Һәзрәт Садиг (әлејһиссәлам) олмушдур. Имам Казим (әлејһиссәлам) һиҹрәтин јүз ијирми сәккизинҹи илиндә (Мәдинәнин јахын кәндләриндән бири олан) Әбва адлы бир јерд дүнјаја ҝәлмиш, һиҹрәтин јүз сәксән үчүнҹү (башга бир версијаја ҝөрә исә јүз сәксән алтынҹы) илиндә шәһид олмушдур.

Ислам дөвләти тәшкил етмәк арзусунда
Һарун билирди ки, Имам Казим (әлејһиссәлам) вә онун шиәләри ону хилафәт күрсүсүнү гәсб етмиш вә мүсәлманларын мүгәддәратыны зор ҝүҹү илә әлә кечирмиш бир шәхс кими таныјырлар. Әҝәр онлар Һаруна гаршы мүбаризә етмәк шәраити әлдә етсәләр, бир ан да ослун белә, ону һакимијјәтдән салмагда јубанмазлар. Имам Казим әлејһиссәламла Һарун әр-Рәшид арасында ҝетмиш вә ашағыда гејд етдијимиз сөһбәт о Һәзрәтин Ислам һөкумәти тәшкил вермәк саһәсиндә олан али мәгсәдләриндән, һәм дә Һарунун чиркин мәгсәдләриндән хәбәр верир:
“Бир ҝүн Һарун (бәлкә дә, Имам Казим әлејһиссәламын арзу вә мәгсәдләриндән хәбәр тутмаг мәгсәдилә) Фәдәји о Һәзрәтә гајтармаг истәдијини билдирир. Имам Казим (әлејһиссәлам) бујурур: “Бир шәртлә Фәдәји гәбул едәрәм ки, онун бүтүн әразисини (бүтүн сәрһәдләри илә бирликдә) ҝери гајтарасан.” Һарун сорушду: “Онун (әһатә етдији) саһә вә сәрһәдләри нә гәдәрдир?” Имам Казим (әлејһиссәлам) бујурду: “Әҝәр онун әһатә етдији саһә вә сәрһәдләрини десәм, әсла ону гајтармазсан.” Һарун тәкид едиб анд ичди ки, мүтләг ону гајтараҹаг. Имам Казим (әлејһиссәлам) Фәдәјин әһатә етдији саһә вә сәрһәдләрини бу ҹүр тәјин етди: “Онун саһәси Әдәндән тутмуш Сәмәргәндә гәдәр, диҝәр тәрәфдән дә, Африкадан тутмуш Хәзәр дәнизинә кими узаныр.” Бу саһәләрин бир-бир адыны ешитдикҹә рәнҝ вериб рәнҝ алан вә һәддән артыг гәзәбләнән Һарун бу дөрд ҹәһәти ешидәндә, өзүнү сахлаја билмәјиб гәзәблә деди: “Белә олан һалда бизә бир шеј галмыр ки!” Имам Казим (әлејһиссәлам) бујурду: “Билирдим ки, гәбул етмәјәҹәксән вә елә буна ҝөрә дә, демәк истәмирдим.” (Тәзкирәтул һуффаз, сәһ.350) Имам Казим (әлејһиссәлам) бу ҹавабы илә Һаруна билдирмәк истәјирди ки,Фәдәк Ислам дөвләтинин бүтүн саһәсини әһатә едән символик бир ифадәдир. Сәгифә әһли (Әбу Бәкр, Өмәр вә с.) Фәдәји Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) гызынын вә күрәкәнинин әлиндән алмагла һәгигәтдә һакимијјәти Әһли-бејтдән (әлејһимуссәлам) алдылар. Инди әҝәр бизим һаггымызы гајтармалы олсан, онда бүтүн хилафәт әразисини бизим ихтијарымыза вермәлисән.
Бу сөһбәт Имам Казим әлејһиссәламын али мәгсәдләриндән хәбәр верир.


4299 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...