Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Апрел 2018

Шејтанлары гован «шиһаб» нәдир?

Сәмадакы бүрҹләр ҝүнәш вә ајын мәнзилләринә бир ишарәдир.
Аллаһ-Тааланын елм вә гүдрәтинә ҝөзәл нүмунәләрдән бири, башымыз үзәриндәки сәмада баш вар һадисәләрдир. Инсан дүшүнҹәсини һејрәтә ҝәтирән бу сәһнәләрдә дүшүнәнләр үчүн бөјүк ибрәтләр вардыр. «Һиҹр» сурәсинин 16-ҹы ајәсиндә бујурулур: «Биз сәмада бүрҹләр јаратдыг, онлары баханлар үчүн бәзәдик».
Сәмадакы бүрҹләр ҝүнәш вә ајын мәнзилләринә бир ишарәдир. Мүхтәлиф фәсилләрдә јердән бахаркән ҝүнәш вә ај мүәјјән бир бүрҹә јахын ҝөрүнүр. Бу вахт мәсәлән, «ҝүнәш филан бүрҹдәдир» дејирик. Аллаһ-Тааланын варлығына шәһадәт верән бу низам-интизам гаршысында кафир гөвм јенә дә өз күфрүндән әл ҝөтүрмүр. Ујғун сурәнин 14-ҹү ајәсиндә охујуруг: «Әҝәр онлара ҝөјдән бир гапы ачсаг вә дурмадан јухары дырмашсалар, јенә дә инанмазлар».
Һиҹр сурәсинин 18-ҹи ајәсиндә исә белә бујурулур: «Лакин шејтанлардан ким хәлвәти гулаг асса, ону одлу бир ахан улдуз (шиһаб) тәгиб едәр».
Тәфсирчиләр дүнјамыза мәхсус бәзи мәлуматларын сәмада әкс олундуғу вә шејтанын бу мәлуматлары әлдә етмәк үчүн орада вурнухдуғуну билдирирләр. Онларын фикиринҹә, «шиһаб» онлары тәгиб едиб, гован метеоралардыр.


6665 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...