Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Апрел 2018

Пејғәмбәрин (с) севимли сәһабәси Әбузәр нә үчүн сүрҝүн едилди?

Әбузәрдән дүзҝүн бир кәсә сәма көлҝә салмады...
Үчүнҹү хәлифә Османа тутулан мүһим ирадлардан бири, һәзрәт Пејғәмбәрин (с) севимли сәһабәси Әбузәрин кимсәсиз сәһра мәнтәгәсинә сүрҝүн олунмасыдыр. Әбузәр һәмин шәхсдир ки, һәзрәт Пејғәмбәр (с) онун һаггында белә бујурмушдур: «Әбузәрдән дүзҝүн бир кәсә сәма көлҝә салмады, јер ону өз үстүндә ҝәздирмәди».
Османла мүхалифәтчиликдә һеч бир шәхс тәмәннасы олмајан Әбузәр, хәлифәнин дөвләт хәзинәсини өз јахын адамларына исрафчылыгла пајлашдырмасындан наразы иди. Бејтүл-малдан ибарәт олан дөвләт хәзинәсинин хәрҹләнмәсиндә һәзрәт Пејғәмбәрин (с) үсулларыны мүдафиә едән Әбузәр, кимсәјә ҝүзәштә ҝетмәк фикириндә дејилди. Әбузәрин етиразларындан гејзләнән хәлифә, әввәлҹә ону Шама сүрҝүн етди. Шамда Мүавијәнин өзбашыналыгларына гаршы чыхан Әбузәр һаггында хәлифә мәктуб алды. Мүавијә јазырды: «Әҝәр Шама еһтијаҹын варса, Әбузәри ҝери гајтар. О бурада галса, Шам әлиндән чыхаҹаг».
Османын ҝөстәриши илә гәддар мәмурларын нәзарәти алтында нәфәс дәрмәдән, ҝеҹә-ҝүндүз јол ҝәлән Әбузәр, Мәдинәјә чатанда артыг хәстәләнмишди. Хәлифәнин сон гәрары бу олду ки, Әбузәр Рәбәзә чөлүнә сүрҝүн едилсин. Пејғәмбәрин (с) сусуз сәһраја сүрҝүн едилән севимли сәһабәси, орадаҹа дүнјасыны дәјишди.


3965 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...