Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Мај 2018

Нимеји-Шәбан – Әһли-Бејтин (ә) Гәдр ҝеҹәсидир

Гәдр ҝеҹәсиндән сонра ән фәзиләтли ҝеҹә - Нимеји-Шәбан ҝеҹәсидир
Имам Заманын (ә.ф) дүнјаја ҝәлиши Јер әһли үчүн хејир вә бәрәкәт олдуғу үчүн, һәмин ҝүнүн бөјүк фәзиләтләри вардыр. О, Јер үзәриндә олан сонунҹу һүҹҹәтдир. 255-ҹи һиҹри-гәмәри илинин Шәбан ајынын 15-и сәһәри дүнјаја ҝөзләрини ачмышдыр.

Нимеји-Шәбан о мүбарәк ҝеҹәләрдәндир ки, Гәдр ҝеҹәсинә чох бәнзәрлији вардыр. Неҹә ки, Гәдр ҝеҹәсинин фәзиләтләри вардыр, Нимеји-Шәбан ҝеҹәсинин дә чох фәзиләтләри вардыр. Белә ки, Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: “Аллаһ Нимеји-Шәбан ҝеҹәсиндә Кәләб гәбиләсинин гојунларынын түкү гәдәр бәндәләрини бағышлајар”.

Имам Садиг (ә) бујурур: “Неҹә ки, Аллаһ Пејғәмбәрә (с) Гәдр ҝеҹәсини мәрһәмәт етмишдир, биз Әһли-Бејтә (ә) дә Нимеји-Шәбаны әта етмишдир”.

Имам Багир (ә) бу ҝеҹә илә бағлы бујурур: “Гәдр ҝеҹәсиндән сонра ән фәзиләтли ҝеҹә - Нимеји-Шәбан ҝеҹәсидир. Аллаһ бу ҝеҹәдә Өз фәзлини бәндәләринә шамил едәр вә Өз кәрәми илә онлары бағышлајар. Она ҝөрә дә Сүбһан Аллаһа јахын олмаг үчүн бу ҝеҹәдә сәј ҝөстәрин. Чүнки Аллаһ анд ичмишдир ки, һеч бир диләјәни мәһрум етмәјәҹәкдир”. (Тебјан)

Аллаһын Пејғәмбәри (с) Нимеји-Шәбан ҝеҹәсиндә Аишәјә бујурур: “Нимеји-Шәбанда әҹәлләр јазылар, рузиләр бөлүнәр вә Аллаһ Тәала бу ҝеҹәдә Кәләб гәбиләсинин гојунларынын түкү гәдәр бәндәләри бағышлајар, мәләкләр дүнја сәмасына вә орадан да јерә назил оларлар. Әввәл Мәккәјә енәрләр”.

Мәсум Имамларымыз (ә) илә Гуран арасында сых рабитә вардыр. Имамлар (ә) өзләрини Гуранын јардымы илә таныдардылар. Гураны танытмаг үчүн дә өз һәгигәтләриндән данышардылар. Она ҝөрә дә онларын бирини о бири олмадан тәсәввүр етмәк олмаз. Бу ҝөзәл ҝеҹәдә Гураны унутмајаг вә онун бәрәкәтләриндән Гәдр ҝеҹәләриндә олдуғу кими, бу ҝеҹәдә дә фајдаланаг.


4446 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...