Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Мај 2018

ГАДЫН ГУРАНДА

Гәрблиләр чохарвадлылыг барәдә дәһшәтлә данышсалар да, өзләри (гејри-гануни вә гејри-инсани јолла) бир нечә гадына саһиб олурлар
Аллаһ-тәала Гуранда гадынлар барәсиндә “Ниса” адлы (“Гадынлар” сурәси) бир сурә назил едиб. Бурада гадынларын һүгугу, евләнмә, иффәт, идарәетмә, аилә сахламаг вә ҹәмијјәтин илкин бүнөврәсини јахшы гурмаг, јәни аилә мүһити, әр-арвад вә ҹәмијјәтин диҝәр үзвләринин бир-бирләри гаршысында олан һүгуг вә вәзифәләри барәсиндә ганунлара риајәт етмәјә аид лазыми һөкмләр верилиб. Гуранын диҝәр сурәләриндәки ајәләрдә дә һәмчинин, бу мөвзуда чохлу ҝөстәришләр гејд едилир. Гәрблиләр чохарвадлылыг барәдә дәһшәтлә данышсалар да, өзләри (гејри-гануни вә гејри-инсани јолла) бир нечә гадына саһиб олурлар. Амма Гуран бу барәдә ашкар шәкилдә бујурур: «Әҝәр әдаләтә риајәт етмәкдән горхурсунузса, бир гадынла кифајәтләнин».
Рәвајәтдә нәгл олунур ки, Пејғәмбәрин (с) зөвҹәләриндән бири Үммү Сәләмә О Һәзрәтдән (с) сорушду: «Гуранда кишиләрин һиҹрәт вә фәдакарлығындан чох бәһс олунуб, анҹаг гадынлар барәсиндә һиҹрәтдән һеч бир сөз ешитмәмишәм».
Бу заман «Али-Имран» сурәсинин 195-ҹи ајәси назил олду. Ајәнин тәрҹүмәси беләдир: «Аллаһ онларын (дүшүнҹә саһибләринин) дуаларыны гәбул етди вә (бујурду) – истәр киши, истәрсә дә гадын олсун, мән һеч биринизин әмәлини пуча чыхармарам. Сиз һамыныз һәмнөв вә бир–бириниздәнсиниз. Анд ичирәм ки, һиҹрәт едәнләрин, өз јурдларындан чыханларын, Мәним јолумда әзијјәтә дүчар оланларын, вурушанларын вә өлдүрүләнләрин ҝүнаһларыны бағышлајаҹам вә онлары ағаҹлары алтындан чајлар ахан беһиштләрә дахил едәҹәм. Бу, Аллаһ тәрәфиндән бир мүкафатдыр вә ән јахшы мүкафат Аллаһ јанындадыр».

Бәзи рәвајәтләрдә јухарыдакы ајәнин Фәватим барәсиндә, јәни Фатимә бинти Әсәд (с), Фатимеји Зәһра (с), Зүбејр гызы Фатимә, Үммү Әјмән вә бир нечә диҝәр шәхсләрин һаггында назил олундуғу билдирилир. Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) Мәдинәјә һиҹрәтиндән сонра онлар да Мәккәдән һиҹрәт едиб өзләрини Мәдинәдә Пејғәмбәрә (с) чатдырдылар. Белә нәтиҹә алырыг ки, Исламда гадын киши илә ејни сәвијјәдә вә ејни шәхсијјәтә маликдир. Һиҹрәт етмәк, һаггын мүдафиәси, дөјүшчүләрә көмәк етмәк кими мүһүм ишләри онлара тапшырмаг олар вә онлар бөјүк мәнәви мүкафатлара наил оларлар.


4580 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...