Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Сентјабр 2013

Обама - Ағ Евин мүәммасы


Индонезијада мәдрәсә тәһсили алыб, ад-фамили мүсәлман мәншәлидир, наркотиклә јахын олуб.

Сенатор-демократлар дејир ки, мүсәлман олсајды АБШ-Ы мүсәлман дүнјасы илә барышдырарды.

Демократ ҹәбһәнин ики манизәди варды: Һиллари Клинтон вә Барак Обама. Клинтонлары дүнја таныјырдыса, Обама сијаси полигона ҝөјдән дүшмүш кими иди – ону чохлары танымырды.

Обама сијасәтә ҝәләндә, сенатор олмаг истәјәндә Ҹорҹ Соросун дәстәји ҝүҹлү олду.

Сенатор олмаг үчүн шансы чох аз иди. Амма таленин һокум илә әввәлҹә демократ, сонра республикачы намизәдин кечмиш арвады иддиаларла пејда олду вә рәгибләри мејданы Обамаја вердиләр.

Онун дәрисинин рәнҝи бөјүк сијасәтә ҝириш билети олуб – дүшүнүрләр.

Сорос Обамаја һимајәсини ҝизләмир. О дүшүнүр ки, Обама Соросун һәдәфә алдығы АБШ-Исраил моделини ашырмаға вә јени низам гурмаға көмәк едәҹәк.

Бәли, Сорос фәргли варлы фәргли сијасәтчи, фәргли диктатор, фәргли сионистдир. Бу варлынын базары сијасәтдир, бу сијасәтчинин сијасәти һамыны пулла алмагдыр, бу диктатор ирадәсини рәнҝли ингилабларла гәбул етдирир, бу сионист бу ҝүн өзүнә гәбир газан радикал јәһудиләри Бөјүк Империјанын дүшмәни сајыр.

Обаманын архасында Соросдан башга фигурлар да вар. Амма о бу барәдә сусур. Обаманын мәнсуб олдуғу килсәни кичик Жеремаја Рајт идарә едир. Рајт Трумпет журналынын сон нөмрәсиндә антисемит Луис Фәрраһаны тәрифләјир: “Кешиш Фәрраһан данышанда гара Америка ону динләјир. Онун Америкада иргшилик хәстәлији һаггында дәрин тәһлили һејрәтамиздир вә бизим ҝөзүмүзү ачыр…”
Амма Обама достларынын мөвгеји барәдә суаллара долајы ҹаваб верир: “Мән расизми, иргчилији мәһкум едирәм. Фәрраһанын антисемит чыхышларыны мәһкум едирәм. Трумпет журналынын она диггәти сабиг ҹинајәткарларын ислаһы саһәсиндә тәлашларыдыр. " Обама бунунла Рајты иттиһамлардан кәнарда сахламаг истәди. Амма Трумпет журналы Рајта мәхсусдур, журналы Рајтын гызлары идарә едир. Бу журнал Фәрраһаны ҹинајәткарларын ислаһына ҝөрә јох, бир иҹтимаи хадим кими тәлтиф едиб. Рајт Фәрраһан һаггында дејир: “О 20-21-ҹи әсринАфрика-америкалы дин хадимләри арасында лидердир. Бу лидерлији Африка вә африка-америкалылара севҝиси илә газаныб.”

Обама Рајтын досту олараг килсә илә әлагәләрини кәсмәјиб. О, Рајтын төвсијәси илә сенатда јер алмаг үчүн чалышыб. Обама китабы үчүн Тһе Аудаҹитј оф Һопе (Етигадын ҝүҹү) адыны Рајтын чыхышларындан ҝөтүрүб. Сенатор олдуғу заман (2004) Обаманы илк тәбрик едән Рајт олуб. Рајт һәмишә Фәрраһанын тәрәфдары олуб вә Вашингтонда милјонларын маршынын (1995) тәшкилиндә она көмәк едиб.

Фәрраһанла јәһудиләрин мүнасибәти неҹәдир? Фәррәһан јәһудиләрә вә ағлара нифрәт едир. О дејир: “Ағлар ҝөјҝөз шејтанлар вә дәҹҹаллардыр. Јәһудиләр зәли, гатил, јаланчылардыр… Сиз јәһудыләр Американы алдадыб ҹәһәннәмә апарырсыныз…”

2006-ҹы илдә Фәрраһанын јетирмәси Кит Еллисон конгресә сечилди. Ону гәләбәси “Аллаһу Әкбәр” шүарлары илә гејд едилирди. Фәрраһан дејир: “Онлар (јәһудиләр) мәни Һитләр адландырыр. Амма Һитлер авропа вә америкалыларын хараба гојдуғу Алманијаны ајаға галдырды. ”

Рајт Фәрраһанын сөзүнү тәкрарлајараг сионизми расизим, иргчилик адландырыр. О дејир: “Исраил Исраил Фәләстин торпагларыны ишғал едиб.”
11 сентјабр 2001-ҹи ил партлајышларындан дәрһал сонра Рајт бәјанат верди ки, бу һадисә АБШ-ын гулдур сијасәтинин нәтиҹәсидир. Рајт килсәдә алгышлар алтында деди: “Расизим АБШ-да өлкәнин бүнөврәсиндән јараныб. Бу өлкәдә ағларын үстүнлүјү, гараларын әскиклијинә Аллаһдан чох инанырлар.”

Обама атадан бир гардашы Ҹорҹа јардым ҝөстәрмир. О Кенијада доғулуб, бу өлкәдә\ дә јашајыр. Обаманын дәриси ағдәрили анасы Енн Данһемә ҝөрә бир гәдәр ишыглыдыр. Ҹорҹ гардашы Баракы севмир, һәтта Обаманын тәнгид едилдији филмә чәкилиб.

Обаманы кактус адландыранлар вар. 2010-ҹу илдә “Обама кимдир?” суалы илә сорғу кечирилиб вә беш нәфәрдән бири ону кактус адландырыб. Бунун сәбәби нәдир? Олсун ки, Обама өзүнү горумаг үчүн кактус кими тиканлыдыр. Башга бир сәбәб онун кактуслар өлкәсиндә (Һаваја штаты , Һонолулу шәһәри) анадан олмасы ола биләр.
(тһеонион.ҹом)

Обаманын архасында ким дајаныб? Обанын сабиг Советләр Бирлијинин јетирмәси олмасы олә бағлы ҹидди шүбһәләр вар. АБШ-ын истефада олан адмиралы Ҹејмс А. Лионс әминликлә иддиа едир ки, Обама рус кәшфијјатынын торундадыр. Обанын өз кечмишини ҝизләмәк ҹәһдләри бу шүбһәләри ҝүҹлндирир. Обама ҝәнҹлијиндә солчу марксист һәрәкатын фәалларындан олуб. О һәмин вахтлар ССРИ илә әлагәли америка сосиалистләри илә јахынлыг едиб.

Обанән 80-ҹи илләрин әввәлләриндә ДТК мәктәби кечмәси мүмкүн еһтималдыр. Обама Колумбија университетиндә политолоҝија охудуғуну дејир. Амма сабиг совет кәшфијјатчысы Михаил Крыжановски идииа едир ки, Обама һәмин вахт Москвада тәһсил алыб вә буна ҝөрә ону АБШ-дакы тәләбәләр хатырламыр.


Фох Неwс Колумбија Университетинин 400 мәзуну илә әлагә сахлајыб вә кимсә Обаманы хатырламајыб.

Обаманын АБШ конститусијасына икинҹи дүзәлиши дә антиамерика тәсири бағышлајыр. Бу дүзәлош садә америкалыны өзүнү мүдафиә етмәк имканындан мәһрум едир. АБШ консерваторлары илә Обама арасында ҝәрҝинлик јарадан мәсәләләрдән бири дә АБШ РӘМ системләринин ҝөстәриҹиләринин Москваја верилмәси олду. Обама бу иши илә Бушун Авропада РӘМ јерләшдирмәк арзуларыны гујулады.

Обаманын рус кәшфијјаты илә бағлылығы онун валидејнләринин танышлыг тарихчәсиндән ајдынлашыр. Обаманын валидејнләри 1960-ҹы илдә Һавајја Университетиндә рус синфиндә таныш олублар. Бу синиф рус кәшфијјатынын мараг даирәсиндә олуб.

Обаманын һәјатында ән парлаг фигурлардан бири Френк Маршалл Девисдир. Девис АБШ-да танынмыш коммунистләрдәндир. Обама узун мүддәт бу шәхсин тәләбәси олуб. Һәтта бәзиләри Девиси Обаманын әсил атасы сајырлар. Девислә Еннин сыҹаг фотолары белә бир шүбһәјә әсас верир. Барак өзү Һавајја дај ох, Африкада доғулуб.

Обаманын мүәллими, Һарвардда чалышан профессор Дрек Белл садиг коммунистдир. Мартин Лүтер Кимгин дә Обамаја тәсири олуб. Кинг совет кәшфијјаты илә әлагәдә олуб.

Обама 1995-ҹи илдә јаздығы биографијада етираф едир ки, һәјатында наркотика јер алыб. Биограф Девид Маранисс Обаманын һәтта Ҹһоом наркотика бригадасына башчылыг етдијини јазыб. Инди Обаманын наркотика илә мүбаризә лајиһәләри ҹинајәткарлығын гаршысына алмаг јох, сағламлығын һимајәси тәдбири кими һәјата кечирилир.

Обама һаггында рәсми тәгдимат неҹәдир?
Кичик Барак Һүсејн Обама 4 август 1961-ҹи илдә АБШ-ын Һавајја штатында, Һонолулу шәһәриндә анадан олуб. 20 јанвар, 2009-ҹу илдән АБШ-ын (44-ҹү) президентдидир. 2009-ҹу илдә Нобел лауреаты олуб. Президентлијә гәдәр Иллинојс .татында сенатор постуну тутуб.
Обама АБШ пөрезиденти олмуш илк африка-америкалыдыр.

Президентләри јада салаг:
Ҹорҹ Вашингтон: 30 апрел, 1789 - 4 март, 1797, партијасыз
Ҹон Адамс: 4 март, 1797 - 4 март, 1801, федералист
Томас Ҹефферсон: 4 март, 1801- 4 март, 1809, демократик-республикачы
Ҹејмс Медисон: 4 март, 1809 - 4 март, 1817, демократик-республикачы
Ҹејмс Монро: 4 март, 1817 - 4 март, 1825, демократик-республикачы
Ҹон Куинси Адамс: 4 март, 1825 - 4 март, 1829, демократик-республикачы
Ендрү Ҹексон 4 март 1829 4 март 1837 Демократ
Мартин Ван Бурен 4 март 1837 4 март 1841 Демократ
Уилјам Һаррисон 4 март 1841 4 апрел 1841
Ҹон Тајлер 4 апрел 1841 4 март 1845
Ҹејмс Нокс Полк 4 март 1845 4 март 1849 Демократ
Закари Тејлор 4 март 1849 9 ијул 1850
Миллард Филмор 9 ијул 1850 4 март 1853
Франклин Пирс 4 март 1853 4 март 1857 Демократ
Ҹејмс Бјукенен 4 март 1857 4 март 1861 Демократ
Авраам Линколн 4 март 1861 15 апрел 1865 Республикачы
Ендрү Ҹонсон 15 апрел 1865 4 март 1869 Демократ
Улисс Грант 4 март 1869 4 март 1877 Республикачы
Ратерфорд Һејс 4 март 1877 4 март 1881 Республикачы
Гарфилд 4 март 1881 19 сентјабр 1881 Республикачы
Артур 19 сентјабр 1881 4 март 1885 Республикачы
Гровер Кливленд 4 март 1885 4 март 1889 Демократ
Бенҹамин Һаррисон 4 март 1889 4 март 1893 Республикачы
Гровер Кливленд (2-ҹи дәфә) 4 март 1893 4 март 1897 Демократ
Уилјам Мак-Кинли 4 март 1897 14 сентјабр 1901 Республикачы
Теодор Рузвелт 14 сентјабр 1901 4 март 1909 Республикачы
Уилјам Тафт 4 март 1909 4 март 1913 Республикачы
Вудро Вилсон 4 март 1913 4 март 1921 Демократ
Уоррен Һардинг 4 март 1921 2 август 1923 Республикачы
Калвин Кулиҹ 2 август 1923 4 март 1929 Республикачы
Һерберт Һувер 4 март 1929 4 март 1933 Республикачы
Франклин Делано Рузвелт 4 март 1933 12 апрел 1945 Демократ
Һарри Трумен 12 апрел 1945 20 јанвар 1953 Демократ
Дуајт Ејзенһауер 20 јанвар 1953 20 јанвар 1961 Республикачы
Ҹон Кеннеди 20 јанвар 1961 22 нојабр 1963 Демократ
Линдон Ҹонсон 22 нојабр 1963 20 јанвар 1969 Демократ Ричард Никсон 20 јанвар 1969 9 август 1974 Республикачы
Ҹералд Форд 9 август 1974 20 јанвар 1977 Республикачы
Ҹејмс Картер 20 јанвар 1977 20 јанвар 1981 Демократ
Роналд Рејган 20 јанвар 1981 20 јанвар 1989 Республикачы
Ҹорҹ Һерберт Уокер Буш 20 јанвар 1989 20 јанвар 1993 Республикачы
Билл Клинтон 20 јанвар 1993 20 јанвар 2001 Демократ
Ҹорҹ Уокер Буш 20 јанвар 2001 20 јанвар 2009 Республикачы
Барак Обама: 20 јанвар, 2009 - 20 јанвар, 2013-ҹү, демократ

Обама мулатдыр, амма әксәр гра америкалылар кими гул нәслиндән дејил. О кенијалы тәләбә вә ағ америкалы гадындынын иҹдиваҹындан доғулуб. Колумбија Университети вә Һарвард Университетинин һүгугу мәктәбинин мәзунудур. Афроамерикан «Һарвард Лаw Ревиеw» нәшријјәсини редактору олуб. Вәтәндаш һаглары саһәсиндә вәкил ишләјиб. Чикаго Университетиндә конститусија һүгугуну тәдрис едиб. 1997-2004-ҹү илләрдә Иллинојс штатындан сената сечилиб. 2004-ҹү ил нојабрда АБШ сенатында јер тутуб. Шәрги Авропа, Русијада рәсми сәфәрләрдә олуб. 2007-ҹи илдә пресидент сечилмәк истәдијини рәсмән ачыглајыб. 2008-ҹи ил пресидент сечкиләриндә республикачы Ҹон Маккејни мәғлуб едәрәк АБШ президенти олуб. 2009-ҹу ил октјабрда Нобел мүкафаты алыб. О нобел мүкафаты алмыш 3-ҹү президентдир.
2012-ҹи ил пресидент сечкиләриндә Обама республикачы Митт Ромнини мәғлуб едиб.

Икинҹи дөврә сечкиләрә 100 ҝүн галмыш Обаманын 10 сирри ады алтында материал јајылды. Ҹәмијјәт бу сирләри әввәлҹә билсәјди Обама мүәјјән проблемләрлә үзләшәрди.
Халг арасында белә бир әмилик вар ки, Обама Кенијада доғулуб. Обама вә онун чеврәси бу барәдә һәр һансы сәнәд тәгдим етмәкдән имтина едирләр.
Әввәла, Обаманын Иллинојсда 1997-2004-ҹү илләрдәки фәалијјәтләри илә бағлы бүтүн сәнәдләр јоха чыхыб. Сенаторун фәалијјәтләри илә бағлы сәнәдләрин әһәмијјәтини анламаг үчүн Һиллари Клинтонун милли архивдәки 78 млн сәһифәлик сәнәдләрини јада салмаг јетәр.
Обама үч тәһсил мүәссиндә тәһсил алыб: Оҹҹидентал Ҹоллеҝе, Һарвард Университј и Ҹолумбиа Университј. Онун тәһсил сәвијјәси, тәләбә фәалијјәтләри илә бағлы һеч бир сәнәд тапылмыр. Мүхалифләри һесаб едир ки, буну ән јүнҝүл шәрһи Обаманын чох зәиф охумасы вә буну ҝизләтмәк үчүн сәнәдләри мәһв етмәсидир.
Обаманын ҝәнҹ вахты наркотикадан истифадә етдији дејилир. Бу ҝүн дә суалдыр ки, Обама наркотикдән узаглашыб ја јох. Онун хәстәлик тарихчәси дә мүәмма олараг галыр.
Сијасәтчиләрә 200 доллар ајыран шәхсләр мини-спонсор адланыр. Һәр бир сијасәтчи өз мини спонсорларынын сијаһысыны ачылајыр - әлбәттә ки Обамадан башга. Бу, шүбһә јарадыр ки, Обамаја хариҹдән пул ҝәлиб.
2003-ҹү илдә Обама Фәләстин әсилли америкалы, јахын досту Јахын шәрг үзрә експерт Рәшид Халидин гонағы олуб. Јығынҹагда анти-Исраил чыхышлар сәсләниб вә бу ҝүнә гәдәр һәмин чыхышлар ҝизли сахланылыр.
Обама Ағ Евдә гәбул етдији гонагларын кимлијини ҝизли сахлајыр. Бу адамлардан бири Берт Луисдир, Ассоҹиатион оф Ҹоммунитј Орҝанизатионс фор Реформ Ноw (АҸОРН) тәшкилатынын президенти.
АБШ Дөвләр Департаменти информасија азадлығы илә бағлы гәбул етдији гануна (ФОЫА -Фреедом оф Ынформатион Аҹт) һәссас јанашыр. Обама бу гануна ән биҝанә пресидент кими таныныр.
Обама сәһијјәтә ислаһатлар барәдә вердији вәди рүсвајчы бир шәкилдә јеринә јетирмәди вә бу барәдә һәлә дә ҹаваб вермәјиб.
Фаст анд Фуриоус әмәлијјатынын уғурсузлуғу Обаманы һәтта һәбслә һәдәләјир. Мексика картелләри илә ганунсуз силаһлара гаршы апарылан әмәлијјат о гәдәр уғуруз олду ки, ҹинајәт аләми даһа модерн силаһлар әлдә етди.
Обама гејри-гануни, мәһкәмәсиз гәтлләрин дә јолуну тапды. О, нәзәрдә тутулан мүхалифләри пилотсуз тәјјарәләрлә вурур. Ағ Евдә һәр чәршәнбә ахшамы пилотсуз тәјјарәлрин һәдәфләри сечилир. Бу инсане һагларынын ән кобуд шәкилдә позулмасыдыр.
Пакистанда белә әмәлијјатларда 400 нәфәр өлдүрүлүб. Башга мүхалифләри хүсуси тәјинатлылар гәтлә јетирир. АБШ кәшфијјатынын Шәрги Африка, Јахын Шәрг вә Мәркәзи Асијада ҝизли һәбсханалары вар. Америкаја “мане оланларын” бу сајағы гәтлләринин азы он ил давам едәҹәји ачыгланыр.
Азәрбајҹан мәтбуатында Обама һаггында ҹүзи дә олса јазылыр:
Аризонанын Марикопа әјаләтиндә ән сәрт шерифи адыны алмыш Ҹо Арпајо АБШ президенти Барак Обаманын доғум һаггында шәһадәтнамәсинин сахталашдырдығыны дејиб. О, Обаманын АБШ һүдудларындан кәнарда доғулдуғуну иддиа едиб. АБШ ганунларына әсасән бу али дөвләт вәзифәсиндән узаглашдырылмаја сәбәб ола биләр. Шерифин сөзләринә ҝөрә, доғум һаггында шәһадәтнамә електрон вариантда јарадылыбмыш вә илкин кағыз версијасыны һеч ким ҝөрмәјиб. Гејд едәк ки, «Аризона Һитлери» ләгәбини дашыјан Арпајо мигрантлара, әсасән дә Латын Америкасындан ҝәләнләрә гаршы сәрт мөвгеји илә таныныр.

***


4 август 1961-ҹи илдә Һавај адаларында анадан олан Барак Һүсејн Обаманын гарадәрили атасынын ады да Барак Һүсејн Обама (ата), ағдәрили анасынын ады исә Стенли Енн Данһем олмушдур. Кенијадан олан атасы илә Канзасдан олан анасы Һавај Университетиндә таныш олмушлар. Бәзи мәлуматлара ҝөрә атасы мүсәлмандыр. Барак Обаманын мүәллимләри,јахынлары да буну тәсдиг едир ки, Барак мүсәлмандыр.
Барак Обама 1983-ҹү илдә Колумбија Университетини битирмиш вә 1985-ҹи илдә Чикагоја көчәрәк орада ҹинајәткарлыг вә ишсизлијин бүрүдүјү мәһәлләләрдә јашајыш шәраитинин јахшылашдырылмасы уғрунда мүбаризә апаран килсә групунда ишләмәјә башламышдыр. 1991-ҹи илдә Обама Һарвард Һүгуг Мәктәбини битирир. О, һәм дә Һарвард Һүгуг Иҹмалы журналынын редактору олмуш илк гарадәрили америкалыдыр.
1992-ҹи илдә Барак Обама Иллинојс ВОТЕ ("сәсвермә") лајиһәсинин директору олур. Нөвбәти ил исә о, "Давис, Минер, Барнһилл & Ҝалланд" фирмасында вәкил олараг сәсвермә һүгуглары вә мәшғуллуг ишләри үзрә ихтисаслашыр. Һазырда да о, бу фирманын мәсләһәтчиси олараг галмагдадыр. 1993-ҹү илдә Обама һәмчинин Чикаго Һүгуг Университетинин мүһазирәчиси олур вә индијә кими бу вәзифәни паралел олараг иҹра етмәкдәдир. 1995-ҹи илдә онун "Атамдан хатирәләр" адлы хатирә китабы нәшр олунмушдур.
1996-ҹы илдә Обаманын Сенат карјерасы старт ҝөтүрүр. Һәмин ил Обама 13-ҹү даирәдән Иллинојс Штат Сенатына үзв сечилир. Бу даирәдә әсасән јохсул Ҹәнуби Африка зәнҹиләри мәскунлашмышлар, лакин бир нечә зәнҝин мәһәллә дә вардыр.
1997-2004-ҹү илләрдә Иллинојс Сенатында хидмәт етмәздән әввәл мүлки һүгуглар мүвәккили кими тәҹрүбәдән кечир. 1992-2004-ҹү илләрдә Чикаго һүгуг елмләри Институтунда конститусија һүгугу фәнниндән дәрс демишдир.
Обама 2004-ҹү илдә өзү дә дахил олмагла үч намизәдин гошулдуғу сечкиләри 53% сәслә удараг Демократлар партијасындан АБШ Сенатына сечилир вә 2005-ҹи ил јанварын 4-дән сенатор фәалијјәтинә башлајыр.
2008-ҹи ил президент сечкиләри заманы Бирләшмиш Штатлар Президентлијинә намизәд ҝөстәрилән илк афро-америкалы олмушдур.
2008-ҹи илин нојабрын 4-дә республикачы рәгиби Ҹон Маккејнә галиб ҝәләрәк АБШ-ын 44-ҹү президенти сечилмишдир.
2009-ҹу ил үчүн Нобел Сүлһ Мүкафаты она верилиб. Обама "бејнәлхалг дипломатијанын вә халглар арасында әмәкдашлығын ҝүҹләндирилмәсинә сәрф етдији бөјүк әмәјә ҝөрә" бу мүкафата лајиг ҝөрүлүб.
Мишел Обама илә евлидир, ики гызлары вардыр.


***

Барак Обама һомосексуалдыр? Сеһифе.аз-ын Түркијәнин "Һабертүрк” гәзетинә истинадән вердији хәбәрә ҝөрә, 2008-ҹи ил президент сечкиләриндә ортаја атылан, анҹаг Обаманын президент сечилмәсинә әнҝәл олмајан "һомосексуал” иддиасы јенә ҝүндәмә ҝәлиб.
Обама һаггында 3 китаб јазан, онун АБШ-да доғулмадығыны иддиа едән Һарвард Университетинин доктор дәрәҹәли јазары Ҹером Корси бу дәфә АБШ президентинин Чикагода јашадығы дөврләрдә ҝеј барлара ҝетдијини ирәли сүрүб. Ҹероми Корси бу иддиасыны "Чикаго һомосексуал иҹмасынын мәшһур шәхсләриндән бири вә Һиллари Клинтонун пәрәстишкары” кими характеризә етдији Кевин Дужана истинадән ирәли сүрүб. Дужанын дедијинә ҝөрә, Обама һомосексуалдыр, о ҝеј барлара тез-тез, хүсусилә чәршәнбә ахшамлары ҝедирди. Дужан даһа да ирәли ҝедәрәк билдириб ки, Обама "Ман’с Ҹоунтрј” адлы ҝеј һамамына ҝедирмиш вә буну Чикаго һомосексуал иҹмасында билмәјән адам јохдур. Бунлары бир ҝүн һамы биләҹәк. Ејнилә президент Кеннединин Мерилин Монројла мүнасибәтинин бир ҝүн бәлли олдуғу кими, бу да бир ҝүн һамыја аҝаһ олаҹаг. 4 ил әввәл президент сечкиләриндән әввәл Ларри Синклејр адлы Чикагода јашајан бир шәхс Обама һаггында бәнзәр иддиаларла чыхыш етмиш, амма һеч ким онун дедикләрини ҹиддијә алмамышды.


***

АБШ-ын Һавај штатынын Һонол шәһәриндә дүнјаја ҝәлән Барак Һүсејн Обаманын атасы Кенијадан анасы исә АБШ-ын Канзас штатындандыр. Онун валидејнләри Һавај университетиндә таныш олуб евләнмишләр. Амма бу евлилик уғурлу олмајыб. Белә ки, Обама 2 јашында оларкән ҹүтлүк ајрылмышдыр. Сонрадан Обама анасы вә өҝеј атасыјла бирликдә Индонезијаја көчмүш вә орада орта мәктәбә ҝетмишдир. Даһа сонра Һонолулуја нәнәси вә бабасынын јанына ҝәлир. О бурада литсејә ҝедир вә 1979-ҹу илә гәдәр бабасы вә нәнәси лә бирликдә јашајыр. Литсејдән сонра Лос Анҝелесдәки “Оҹҹидентал Ҹоллеҝе”дә 2 ил охујур. Сонра Нју Јоркдакы Колумбија университетиндә тәһдилини давам етдирән Обама 1983-ҹү илдә “Сијаси Елмләр” ихтисасындан мәзун олуб. 1988-ҹи илдә Һарвард Университетинин Һүгуг Факүлтәсинә дахил олан Обама тәләбәләр тәрәфиндән нәшр олунан "Һарвард Лаw Ревиеw" журналына рәһбәрлик едән илк африкалы-америкалы олмушдур. 1991-ҹи илдә вәкилик диплому алмышдыр.
Обама вәкиллик дипломуну алдыгдан сонра 1992-ҹи илдән етибарән 12 ил мүддәтиндә Чикаго Университетинин Һүгуг Факүлтәсиндә Конститусија һүгугундан дәрс демишдир. Сијаси һәјата илк аддымына 1996-ҹи илдә Иллиниојсун әјаләт сенатына сечилмәји илә башлајыб. 1998 вә 2002-ҹи илләрдә икинҹи дәфә әјаләт сенатына сечилир.
2000-ҹи илдә АБШ-ын Нүмајәндәләр Палатасына үзв олмаг үчүн Демократлар Партијасындан намизәдлијини ирәли сүрсә дә уғурсузлуға уғрады. 2004-ҹү илдә АБШ Сенатына намизәдлијини верди вә 70% сәслә галиб ҝәлир.
Обама АБШ-да өлкә сәһнәсинә 2004-ҹү ил президент сечкиләри әснасында Бостон әјалиндә кечирилән тәблиғат тәшвигат кампанијасы заманы чыхышы илә башлајыб. Бу чыхыш телевизија илә ҹанлы олараг јајымланыб. Бөјүк сәс күјә сәбәб олур.
Президент сечкиләри 4 нојабр 2008-ҹи ил тарихиндә кечирилди вә Барак Обама 52% сәслә сечкиләрдә гәләбә газанараг АБШ-ын 44-ҹү дөвләт башчысы олду. Барак Обама 20 Јанвар 2009 -ҹу ил јерли вахтла 12.00-да даһа әввәл 1861-ҹи илдә кечмиш дөвләт башчысы Абраһам Линколнун анд ичмә мәрасиминдә истифадә етдији Инҹилә әл басыб анд ичәрәк Ҹорҹ В. Бушдан вәзифәсини ҝөтүрдү вә рәсми олараг АБШ дөвләт башчысы олду.
Перзидент сечиләндән сонра Обаманын вәдләри вә фәалијјәти һаггында хејли фәрг ҝөрсәнир. Пакистан, Әганыстан кими мүнагишә әразиләриндә "фәалијјәт", Гарабағ, Гәзза, Фәләстин мәсәләләриндә исә там әксинә фәалијјәтсизлик ҝөстәрән Америка сијасәтини анламаг үчүн експертләрә мүраҹиәт едик. Мәсәлә илә бағлы шәрһ верән експерт Тоғрул Ҹуварлы дејир ки, Обаманы Америка үчүн уғурлу президент һесаб еләмәк олар: "Әввәлҹә гејд едим ки, Америка елә бир дөвләтдир ки, буранын идарә едилмәсиндә президентлә јанашы, сенатын, конгресин дә ролу вар. Анҹаг демәк олар ки, Обама Буша нисбәтдә даһа уғурлу президентдир. О Бушдан сонра дүнјада Американын имиҹинин артмасына наил ола билди. Игтисади бөһрана диггәт еләсәк, Американын бөһрандан ҝөзләнилмәјән тәрздә чыхдығыны дејә биләрик. Бундан башга Обама өлкәдә сағлыг сығортасы тәшкил еләди. Вә демәк олар ки, һал-һазырда өлкәдә ән касыбында сағлыг сығортасы вар”, - дејә Тоғрул мүәллим билдирди. Обаманын хариҹи сијасәтинә дә тохунан експерт әлавә етди ки, “Хариҹи сијасәтдә дә Обама Буша нисбәтдә даһа јумшаг аддымлар атыр. Обама нисбәтән јарадыҹы сијасәт гурур. Америка әлиндән ҝәләни едир ки, Әфганыстандан вә Ирагдан тез чыхсын”.
Диҝәр бир ехперт Зәрдушт Әлизадә исә дејир ки, Обама она етибар едилмиш үмидләри гырды. “Инсанлар һәмишә алданмаја мејллидирләр. Обама президент олмамышдан габаг инсанларда үмид јарада билмишди. Анҹаг президент оландан сонра она она бағланан үмидләр гырылды. Анҹаг һәр һалда Обаманы Буша нисбәтдә уғурлу президент һесаб еләмәк олар”, - дејә Зәрдушт Әлизадә мәсәләјә мүнасибәтини билдирди.
Американын мүхтәлиф јерләриндә президентин шәрәфинә ад ҝүнү партиләри тәшкил олунур. Обаманын шәхси сајтында бу јерләрин хәритәси дә мөвҹуддур. Ејни заманда Обама Көнүллүләр Тәшкилатыны да гејд етмәк олар. Тәшкилат августун 4-дү ахшам саатларында бир араја топлашан 49 нәфәрә парти вермәји өз өһтәсинә ҝөтүрүб.

***

Барак Обама һаггында аз адамын билдији фактлар:
- Һарри Поттерин китабларынын һамысыны охујуб.
- Бөјүк әзијјәтләр баһасына олса да, Мәһәммәд Әлинин имзаладығы бир ҹүт гырмызы бокс әлҹәјинә саһиб олуб.
- Һәлә 15-16 јашларында икән мәшһур дондурмачы Баскин-Роббинсдә ишләјиб, елә инди дә дондурма ҝөрәндә јемәкдән өзүнү сахлаја билмир.
- Индонезијада, анасы илә јашадығы вахтлар да илан әти вә чәјирткә јејиб.
- Испанҹа даныша билир.
- “Сечкидә гәләбә чалсам, сигарети тәрҝидәҹәм” дејә ханымына сөз версә дә, сөзүнүн үстүндә дурмајыб.
- Индонезијада олдуғу вахтлар, һәлә ушаг вахты, бүтүн ушаглар кими, ит әвәзинә Тата адлы кичик бир мејмуну олуб.
- Ән севдији китаб Һерман Мелвилин "Моби-Дик"дир.
- Кечән ил ханымы Мишеллә бирликдә, әсас һиссәси өзүнүн јаздығы китаблардан ҝәлән ҝәлир олмагла, үст-үстә 4.2 милјон доллар газаныблар.
- Ән севдији филм "Касабланка" вә "Гу гушу"дур.
- “Скрабл” вә покер ојнамағы чох севир.
- Кофе ичмир.
- Ушаглыгда ән чох мемар олмаг истәјирмиш.
- Ҝәнҹлик илләриндә марихуана дахил олмагла, мүхтәлиф наркотикләрдән истифадә едиб.
- Бири 1500 доллар олан “Һарт Сҹһаффнер Марх” костјумлары ҝејинир.
- Һамысы ејни моделдән олан 4 ҹүт гара ајаггабысы вар.
- Ән севдији рәссам Пабло Пикассодур.

***

1985-ҹи илдә Чикагоја көчәрәк орада ҹинајәткарлыг вә ишсизлијин бүрүдүјү мәһәлләләрдә јашајыш шәраитинин јахшылашдырылмасы уғрунда мүбаризә апаран килсә групунда ишләмәјә башламышдыр.
1995-ҹи илдә онун "Атамын хатирәләр" адлы хатирә китабы нәшр олунмушдур.
2005-ҹи ил јанварын 4-дән сенатор фәалијјәтинә башлајыр вә бир сенатор кими Бакыда рәсми сәфәрдә олуб.

***

АБШ-ын биринҹи ханымы Мишел Обама аиләси барәдә өзәл хәбәрләи журналистләрлә бөлүшүб. Барак Обаманын президент сечилмәси үчүн чалышан Мишел һәјатларындакы ән мараглы һадисәләрдән данышыб:

-Барак иш сәбәби илә хариҹә ҝедәндә итимиз Бо илә јатырам.

-Һәр ҝүн 18:30-да ахшам јемәјини јејирик. Сонда исә танрыја узун вә сағлам јашамағымыз үчүн дуа едирик.

-Ағ евдә иҹлас заманы илк ишим ајаггабыларымы чыхармағымдыр. Ким ҝүн боју ајаггабы илә ҝәзмәк истәјәр ки?

Самир


8064 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...