Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Ијул 2018

Намазын ваҹиб олмасы

Гуранда 90 дәфәдән чох бир баша намаза ишарә олунмушдур
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا


"Шүбһәсиз, намаз мөминләрә мүәјјән олунмуш вахтларда ваҹиб едилмишдир." (Ниса, 103).

Изаһ: Намаз бүтүн илаһи динләрдә олмуш ән бөјүк илаһи ваҹибдир. Чүнки Аллаһла мөһкәм вә кечәрли үнсијјәт, фәсад батаглығында гәрг олмамаг васитәсидир. Намаз, Аллаһа ашкар бәндәлик вә итаәт нишанәсидир. Гуранда 90 дәфәдән чох бир баша намаза ишарә олунмушдур. Бу ваҹибин јеринә јетирилмәсинә бу гәдәр тәкид олунмасы онун Аллаһ јанында хүсуси дәјәрини вә јүксәк мәгамыны ифадә едир. Гурана ҝөрә мүсәлманларын вәзифәси јалныз намазы гылмаг дејил. Әксинә, Гуран намаз һаггында “إقامة” (игамә) сөзүнү ишләдир. “إقامة” (игамә) намазы дүзҝүн вә шәртләринә ујғун шәкилдә гылмаг, давамлы олараг гылмаг, ҹәмијјәтдә ону јајмаға вә ҝүндәмдә сахламаға чалышмагдыр. Јухарыдакы ајәдә намазын ваҹиб олмасына вә өзүнәмәхсус вахты олмасына ишарә олунмушдур.

Һәдис: İслам пејғәмбәри (с): “Намаз (Аллаһ тәрәфиндән) гојулан ән јахшы вәзифәдир. Одур ки, ким истәсә аз, ким истәсә чох, намаз гылсын.” (Хисал, сәһ. 523, һәдис: 13).


4746 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...