Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Сентјабр 2018

Һәјат, билик вә сонсуз гүдрәт (Ајәтүл-күрси)

“Гәјјум” сифәти Аллаһын бүтүн феил сифәтләрини еһтива едир
اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

"Аллаһ, Ондан башга илаһ јохдур, (әбәди) Јашајандыр, (бүтүн јаратдыгларынын) Гәјјумудур. Ону нә мүрҝү, нә дә јуху тутар. Ҝөјләрдә вә јердә нә варса, Она мәхсусдур. Онун изни олмадан Онун јанында ким һавадарлыг едә биләр? О, (мәхлугатын) ҝәләҹәјини вә кечмишини билир. Онлар Онун елминдән, Онун истәдијиндән башга һеч бир шеј гавраја билмәзләр. Онун Күрсүсү ҝөјләри вә јери әһатә едир. Бунлары горујуб сахламаг Она ағыр ҝәлмир. О, Уҹадыр, Улудур." (Рум, 30).

Изаһ: Аллаһын елм вә гүдрәти мүтләг вә гејри-мәһдуддур. Аллаһын јашамасы да инкишаф вә артым јох, Онун затынын елм вә гүдрәтә малик олмасы демәкдир. Һәмчинин, “Гәјјум” сифәти Аллаһын бүтүн феил сифәтләрини еһтива едир. Феил сифәтләрдә мәгсәд Аллаһын о сифәтләридир ки, варлыг аләминдәки мөвҹудатын она еһтијаҹыны ҝөстәрир. Мәсәлән, рузи вермәк, јаратмаг вә с.

Һәдис: İмам Садиг (ә): “Аллаһ ҹәһаләтә јер олмајан бир елм, өлүмә јер олмајан бир һәјатдыр.” (Төвһиди-Сәдуг, сәһ. 137, һәдис: 11).


4441 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...