Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Сентјабр 2018

Кәрбәла фаҹиәсинә нә сәбәб олду?

Әҝәр бу ҝүн мән вә сиз һадисәнин гаршысыны алмасаг, 50 илдән, 10 илдән, јахуд 5 илдән сонра бизим Ислам ҹәмијјәтимизин Имам Һүсејнин (ә) дөврүндәки вәзијјәтә дүшмәси мүмкүндүр.
Сөзү ҝедән груп Имам Һүсејни (ә) гијамчы кими танытдырмагда уғур газанды. Залым һөкумәтин үрәји нә истәјир дејир. Бәс халг нә үчүн инанмалыдыр, халг нә үчүн сакит галмалыдыр? Мәни ниҝаран едән мәсәлә һадисәнин бу јеридир. Дејирәм неҹә олду ки, вәзијјәт бу һәддә чатды? Неҹә олду ки, Ислам һөкмләринин вә Гуран ајәләринин хырдалығына варан Ислам үммәти белә бир ајдын һадисәдә бу формада гәфләтә вә сәһләнкарлыға дүчар олду, бирдән-бирә белә бир фаҹиә баш верди? Белә һадисәләр инсаны ниҝаран едир. Мәҝәр биз Пејғәмбәр (с) вә Әмирәлмөминин (ә) дөврүнүн ҹәмијјәтиндән даһа мөһкәмик? Белә олмамаг үчүн нә етмәлијик? Дедијимиз “белә олмасына сәбәб нә иди?” суалына кимсә һәртәрәфли ҹаваб вермәмишдир. Бәзи мәсәләләр ирәли сүрүлүб, амма јетәрли дејил. Бу сәбәбдән бу ҝүн гыса вә конкрет шәкилдә һадисәнин өзү барәсиндә бир гәдәр сөһбәт етмәк истәјирәм. Сонра мәсәләнин ипуҹуну сизин өһдәнизә бурахаҹағам ки, өзүнүз бу барәдә фикирләшәсизиниз. Арашдырма вә дүшүнҹә адамы оланлар бунун ардынҹа тәдгигат апарсынлар, мүталиә етсинләр. Иш вә әмәл адамы оланлар дүшүнсүнләр ки, белә һадисәләрин тәкрар олунмасынын гаршысыны алмаг үчүн һансы һазырлыглар лазымдыр.
Əҝәр бу ҝүн мән вә сиз һадисәнин гаршысыны алмасаг, 50 илдән, 10 илдән, јахуд 5 илдән сонра бизим Ислам ҹәмијјәтимизин Имам Һүсејнин (ә) дөврүндәки вәзијјәтә дүшмәси мүмкүндүр. Лакин ити ҝөзләр дәринликләри ҝөрсә, етимадлы кешикчи јолу ҝөстәрсә, дүшүнҹә саһиби олан халг иши јолуна јөнәлтсә вә мөһкәм ирадәләр бу һәрәкәтин дајағы олсалар, о заман мөһкәм сәнҝәр вә мөһкәм гала јаранаҹаг, һеч кәс она тәсир ҝөстәрә билмәјәҹәк. Амма әҝәр өзбашына бурахсаг, јенә һәмин вәзијјәт тәкрарланаҹаг, бүтүн ганлар һәдәр ҝедәҹәк.
О заман вәзијјәт елә бир јерә чатды ки, Бәдр дөјүшүндә Әмирәлмөмининин, Һәмзәнин вә диҝәр Ислам сәрдарларынын әли илә өлдүрүлүб ҹәһәннәмә васил едиләнләрин нәвәси Пејғәмбәрин (с) јериндә отурду, һәмин Пејғәмбәрин (с) ҹијәрпарәсинин башыны гаршысына гојду, бамбук чубуғу илә додағына вә дишинә вуруб деди: "Бәдр дөјүшүндә бизим өлдүрүләнләримиз галхыб онларын гатилләринә нә етдијимизи ҝөрсүнләр". Мәсәлә будур. Бурада Гуран дејир ки, ибрәт алын, бурада дејир ки, тарих мәмләкәтинә сәјаһәт един, һансы һадисәнин баш вердијини ҝөрүн, сонра өзүнүздән еһтијатлы олун.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


4252 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...