Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Сентјабр 2018

Мәады инкар едәнләрә ҹаваб

Бир шеји јенидән јаратмаг ону илк дәфә дүзәлтмәкдән вә јаратмагдан даһа асандыр
وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ


"Мәхлугаты илк дәфә (јохдан) јарадан, (өлүмдән) сонра ону бир даһа ҝери гајтаран Одур. Бу да Онун үчүн чох асандыр. Ҝөјләрдә вә јердә олан ән уҹа сифәтләр Она мәхсусдур. О, Гүдрәтлидир, Мүдрикдир." (Рум, 27).

Изаһ: Гәдимдән бәри мәады инкар едәнләрин ән мүһүм дәставүзү мәадын мүмкүн олмамасыдыр. Онлар даим бу инанҹы әлә салырлар ки, инсанын чүрүмүш һиссәләри вә дағылмыш бәдәни јенидән неҹә дирилә вә һәрәкәтә ҝәлә биләр. Гуран дәфәләрлә бу әбәс мәнтигин батил олдуғуну билдирмишдир. Бу шүбһәни рәдд етмә методларындан бири илк инсанларын јарадылмасыны хатырлатмагдыр ки, бу ајәдән башга, “Јасин” сурәсинин 79-ҹу, “Әһгаф” сурәсинин 33-ҹү, “Гијамәт” сурәсинин 40-ҹы вә с. ајәләрдә дә сөһбәт ачылмышдыр. Бу ајәдә Аллаһ инкарчылара дејир ки, бөјүк каинаты һечдән јарадан Аллаһ инсанлары јенидән јарада билмәзми? Мәлумдур ки, бир шеји јенидән јаратмаг ону илк дәфә дүзәлтмәкдән вә јаратмагдан даһа асандыр. Әлбәттә, бу асанлыг инсанларын бахыш буҹағындандыр. Јохса, Аллаһ үчүн асан вә ја чәтин иш (анлајышы) јохдур.

Һәдис: Имам Сәҹҹад (ә): “Илкин јарадылышы ҝөрән, диҝәр јарадылышы исә инкар едәнә тәәҹҹүб едирәм” (Кафи, ҹ. 3, сәһ. 258, һәдис: 28).


4719 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...