Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Феврал 2019

Намәһрәмлә достлуг етмәмәк

Гурани-кәрим уғурлу евлилијин шәртини һәјат јолдашынын башгалары илә ҝизли әлагәдән пак олмасында ҝөрүр.
...فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ...

"(Бу кәнизләр) намусуну горујан, зинакарлыг етмәјән вә ҝизли дост (ашна) сахламајан гадынлардырса, онларла саһибләринин иҹазәси илә евләнин вә меһрләрини (шәриәтә) мүвафиг гајдада верин." (Ниса, 25).

Изаһ: Ислам намәһрәмлә достлуг етмәји вә мүнасибәт гурмағы гәти гадаған етмишдир. Бу ҝүн – Гәрб мәдәни експансијасынын ҝүҹләндији бир дөнәмдә – бу мәшум һадисәнин дағыдыҹы нәтиҹәләри һәмишәкиндән даһа чох изаһ олунмалыдыр ки, бу әхлаги рәзаләтин даһа чох јајылмасынын гаршысы алынсын. Гәрибә бурасыдыр ки, бәзиләри јенијетмә јашларында намәһрәмлә достлуг етмәмәјин инсанларда бир нөв психи бошлуг јаратдығыны иддиа едир вә динин бунунла ашкар мүхалифәтини јозмаға чалышырлар. Һалбуки бир чох психи чатышмазлыглар вә мәшум иҹтимаи нәтиҹәләр бу саһәдә лаүбалылыгдан ирәли ҝәлир. Бу нәтиҹәләрә ашағыдакылары аид етмәк олар: Еһтирас инстинктинин дүзҝүн вә мәнтиги шәкилдә дојурулмадан тәһрик олунмасы, јерсиз изтираб вә сыхынтылар, әгли ҝүҹләрин һисс олунаҹаг дәрәҹәдә чөкүшү, аилә әсасынын зәифләмәси, севҝи хәјанәтләринин артмасы, талаг вә с. Интернет вә месаж достлуглары да сөзүҝедән нәтиҹәләри доғурур. Гурани-кәрим уғурлу евлилијин шәртини һәјат јолдашынын башгалары илә ҝизли әлагәдән пак олмасында ҝөрүр.

Һәдис: Имам Әли (ә): “Кишиләрин намәһрәм гадынларла һәмсөһбәт олмасы бәла ҝәлмәсинә сәбәб олаҹаг вә үрәкләри сапдыраҹагдыр.” (Туһәфул-үгул, сәһ. 151).


6491 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...