Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Феврал 2019

Ики дүнја Ханымынын (с.ә) мөвлуду мүбарәк!

Ики дүнја ханымы вә Пејғәмбәрин (с) ҝөзүнүн нуру олан Һәзрәт Фаимеји-Зәһра (с.ә) бесәтин 5-ҹи илиндә Ҹәмадиус-сани ајынын 20-дә ҹүмә ҝүнү дүнјаја ҝәлмишдир.

Ханымын (с.ә) дүнјаја ҝәлдији мәкан - Мәккәдә, Һәзрәт Хәдиҹәнин (с.ә) јашадығы евдир. Бу ев әҹзачылар күчәсиндә јерләширди. Пејғәмбәр (с) һиҹрәтә гәдәр бу евдә јашамышдыр. Бу ев дәфәләрлә вәһј мәләјинин назил олмасына шаһид олмушдур. Бу ев сонралар мәсҹид кими фәалијјәт ҝөстәрмишдир.
Бу ев Пејғәмбәрин (с) јашадығы вә Һәзрәт Зәһранын (с.ә) дүнјаја илк ҝөзүнүн ачдығы мәкан олдуғу үчүн мүсәлманлар арасында бөјүк мәнәви вә мүгәддәс мәгама маликдир. Она ҝөрә дә нә заман Мәсҹидул-һәрамы ҝенишләндирәрдиләр, бу еви дә тәмир едәрдиләр.
Һәзрәт Хәдиҹәнин (с.ә) һамиләлик дөврү кечир вә јүкүнү јерә гојмаг заманы ҝәлиб чатыр. Ханымын (с.ә) санҹылары башлајан заман Гурејш гадынларына она јардым етмәләри үчүн хәбәр ҝөндәрир. Анҹаг Гурејш гадынлары она мәнфи ҹаваб вериб, јардыма ҝәлмәдиләр. Онлар Ханым Хәдиҹәнин (с.ә) Пејғәмбәрлә (с) аилә гурмасына гаршы идиләр вә елә буна ҝөрә дә ондан узаглашмышдылар.

Һәзрәт Хәдиҹә (с.ә) бу ҹавабдан чох пәришан олур. Елә бу заман отаға дөрд һүндүр бојлу гадын дахил олур. Ханым (с.ә) бу мәнзәрини ҝөрән заман хофланыр. Лакин онлар ханымы сакитләшдириб дејирләр: “Еј Хәдиҹә! Гәмҝин олма вә горхма! Биз сәнин јанына Аллаһ тәрәфиндән ҝәлмишик. Сәнин баҹыларыныг. Мән - Ибраһим Хәлилин (ә) һәјат јолдашы Сарајам, бу, Фиронун һәјат јолдашы Асијадыр. Онлардан бири - Имранын гызы Мәрјәмдир (с.ә). Дөрдүнҹүмүз исә Шуәјбин гызы Сәфурадыр”.

Бу заман һәмин дөрд бану Ханым Хәдиҹәнин (с.ә) дөрд тәрәфиндә гәрар тутдулар. Һәзрәт Хәдиҹә (с.ә) дә өвладыны дүнјаја ҝәтирди. Бу көрпәдән елә бир нур сачырды ки, шәрг вә гәрби бүрүдү. Елә бир нур ки, Мәккә гадынларына јол ҝөстәрди вә һамыны хејирә чағырды. Ондан сонра она јахын мәләк Көвсәр сују илә долу тәшт илә ҝөјдән енди. Һәзрәт Хәдиҹәнин (с.ә) гаршысында дајанан банулардан бири дүнјаја ҝәлән көрпәни һәмин суда јуду. Она сүддән дә ағ вә әнбәрдән дә хош әтирли либас ҝејиндирди. Сонра әлини көрпәнин додагларына гојуб, данышмасыны истәди. Һәзрәт Фатимә (с.ә) мүбарәк ағзыны ачыб данышды вә кәлмеји-шәһадәти бујурду:

اشهد ان لا اله اللَّه و اشهد ان محمد رسول‏اللَّه سيدالانبياء و ان بعلى سيدالاوصياء و ولدى سادة الاسباط.

Сонра бу банулардан һәр биринә салам верди вә онлар да көрпәнин бу саламыны ҝүләрүзлә алдылар вә ҹаваб вердиләр.

Мәләкләр онун дүнјаја ҝәлмә хәбәрини әршә апардылар. Ҝөјдә елә бир нур әмәлә ҝәлди ки, сәма әһли индијә гәдәр бу гәдәр парлаг нур ҝөрмәмишдиләр. Банулар Һәзрәт Хәдиҹәни (с.ә) көрпәсинә ҝөрә тәбрик етдиләр вә пак нәслиндән сөз ачдылар. Һәзрәт Хәдиҹә (с.ә) бөјүк севинҹлә көрпәсини гуҹағына алды вә она сүд верди. (Авини)

Гыса өмрүнә бахмајараг, бүтүн мүсәлман гадынлар үчүн камил өрнәк олан Һәзрәт Зәһра (с.ә), өз ҝәлиши илә Пејғәмбәрин (с) үрәјини вә дүнјаны нурландырды. Атасы үчүн һәм сирдаш вә һәм дә бир ана олду. Һәјат јолдашы үчүн ән јахын вә сәдагәтли дост, һабелә вилајәтин мүдафиәчиси олду.

Мөвлудун мүбарәк, ја Зәһра (с.ә)!

Мөвлудун мүбарәк, ја Сиддигә (с.ә)!

Мөвлудун мүбарәк, Әмирәлмөмининин (ә) сирдашы вә 11 Имамын (ә) анасы!/дејерлер/


3819 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...