Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Март 2019

Һөкүмәт нијә митингләрә иҹазә вермир?

Хејри јохдур, митингләр јахын ҝәләҹәкдә Азадлыг мејданына дашынаҹаг.
Һејдәр Әлијеви о заманкы Азәрбајҹан һөкүмәтинә көмәк етмәк гәсдијлә Нахчывандан Бакыја дәвәт едәнләр сонралар онун Азәрбајҹан халгынын мәнафејинин зиддинә аддымлар атдығыны ҝөрдүкдә вәзифәдән кәнарлашдырмаг истәјирдиләр. О заманлар ону дәвәт едән 91-ләр адыјла танынан инсанлардан бири олан Сируз Тәбризли ЈАП һаггында "симасыз гулдурлар" дејирди. Ата Әлијев һакимијјәтијлә барышмајан диҝәр вәтәндаш Надир Ағајев исә јазырды ки, Һејдәр Әлијевин о заманлар етдикләринә төвбә етмәсини дүшүнүр вә Бакыја гајыдаркән халга хидмәт едәҹәјини һесаб едирдик. О, өзү бу ҹүр јағлы вәдләрлә халгы алдада билмишди. Диҝәр тәрәфдән ата Әлијев артыг һакимијјәтә ҝәләндә көһнә һөкүмәтдән галан мәмурлары һәтта Милли Мәҹлиси өз адамларыјла әвәз едиб һакимијјәтинин дајагларыны мөһкәмләдә билмишди. Халг исә өзүнүн Мејдан һәрәкаты, Топхана заманындакы тәпәрини горујуб сахлаја билмишди.

Халгы Рамил Үсубовун "дубинкасы" илә горхудурдулар

2003-ҹү илин президент сечкиләриндән өнҹә баш верән митингләр буна бариз сүбутдур. Һәмин ҝүнләрдә мүхалифәтин, мәхсусән Мүсаватын митинги кими танынан митингләрдә он минләрлә азәрбајҹанлы иштирак едирди. Нәһајәт исә бала Әлијевин ата Әлијеви әвәзләмәси заманы, башга сөзлә монархијанын тәмәлинин Азәрбајҹанда гојулдуғу вахт ганунсузлуг, сахтакарлыгла барышмајан халг Азадлыг мејданына төкүлдү. Һәмин мејданда исә бала Әлијев халгын ганыны атасындан галма мәмурларын, ҝүҹ структуру назирләрин көмәклији илә ахыдыб өз һакимијјәтини бәргәрар еләди. Минләрлә инсанын үстүнә зиреһли техника сүрүлдү, нечә-нечә инсан орадаҹа ҹаныны тапшырды, нечәси шикәст олду, беләликлә дә Илһам Әлијев Рамил Үсубовун "дубинкасы" һесабына һакимијјәтини мөһкәмләдә билди. Әлбәттә бу һакимијјәт бу ҝүн дә горху ичиндә јашајыр. Шәхсән Илһам Әлијев һәтта оғлу јашында олан Меһман Һүсејновдан горхур. Сифаришлә ону һәбс едирләр, сонра ҝөздән пәрдә асмаг үчүн ҝүја Меһманын мүраҹиәтини нәзәрә алыр, јашлы атасына үрәји ағрајыр вә Меһманы азад едир.

Бу халг Һәсәнгулијев, Һафиз Һаҹыјев, Рауф Арифоғлу дејил ки...

Рауф Арифоғлу, Азәр Һәсрәт, Рази Нуруллајев, Гүдрәт Һәсәнгулијев, Һафиз Һаҹыјев вә башга бу ҹүр инсанлары пул, кресло ҝүҹүнә әлә ала билән Илһам Әлијев елә билирди ки, бунунла да өлкәдә нә мүхалифәт галаҹаг, нә онун әлејһинә јазан журналист, нә дә етиразчы халг. Амма һадисәләр онун планларынын там әксинә олду. Бу ҝүн даһа Иса Гәмбәрин халгы мејданлара төкмәсинә еһтијаҹ галмајыб. Чүнки халг өзү артыг етираз етмәнин вахтынын чатдығыны анлајыб. Вахт вар иди, Иса бәј өзү ефирдә Илһам Әлијевә етираз едирди, артыг интернет васитәсилә өз шикајәтләрини чәкиб пајлашан, Илһам Әлијеви ҝүнаһкар чыхаран инсанларын сајы чохалыр. Артыг Авропада мүһаҹир һәјаты јашајан инсанлар, һәмјерлиләримиз Азәрбајҹан һакимијјәти әлејһинә "рәдд олсун диктатор" аксијалары кечирирләр.
ЈАП һакимијјәтинин мәғлубијјәтинин вә горхусунун ән чылпаг дәлили исә һазырда, бу ҝүнләрлә онун мүхалифәт митингләринә иҹазә вермәмәсидир. Һалбуки бундан габаг ҹамааты, хүсусән дә мүхалифәтчиләри, Милли Шураны әтрафларына 2000 инсан топлаја билмәмәкдә иттиһам едирдиләр. Бу минвалла да һәр дәфә мүраҹиәт едәркән онлара митингләр үчүн иҹазә верилирди. Сонра да маша сајтлар башлајырды халгы мәсхәрә етмәјә, әлә салмаға. Амма инди вәзијјәт тамамилә дәјишиб. Иш о јерә чатыб ки, мин ҹүр бәһанәләрлә митингләрә иҹазә вермәмәјә чалышырлар.

Митинг Азадлыг мејданында!

Митигнләри Азадлыг мејданына дашымағын вахты чатыб. Ичимиздә елә инсанлар вар ки, јарамаз ЈАП һакимијјәт онларын 30-40 илини оғурлајыб. Онларын артыг итирәҹәк һеч нәләри галмајыб. Бирҹә ҹанлары галыб ки, ону да ЈАП әлејһинә мүбаризәдә вемрәјә һазырдылар. Бу инсанлар тәгрибән ҹанларындан безмиш инсанлардыр. Онлары даһа чох гәзәбләндирмәк олмаз. Индијәдәк гануни олараг һөкүмәт митинг үчүн иҹазә верирди, амма инди ганунсуз иш ҝөрүб сәрбәст топлашма азадлығыны халгын әлиндән алырса, белә етмәклә өз сонуну јахынлашдырыр. Чүнки халг бу гәрара пис реаксија верәҹәк. Сабаһ, о бири ҝүн халг күтләләрини Азадлыг мејданында ҝөрәҹәјик.

Сон митингин ағрыдыҹы силләси

Сон дәфә Милли Шура митинги Азәрбајҹан һакимијјәтинә неҹә силлә вурубса бүтүн һакимијјәт горхуја дүшүб. Онлар дүшүнүр ки, бу ҝедишлә сабаһ, бири ҝүн полисин дә габағыны алмаг олмајаҹаг. Һәтта бир заманлар һакимијјәтә ишләјиб вәтәндашлары митингләрдән сүрүјүб апаран полисләр бөјүк еһтималла халгын тәрәфинә кечәҹәк, онлар да өз һагларыны тәләб етмәјә башлајаҹаг. Беләликлә тәк галмыш һакимијјәтә Рамил Үсубовун "дубинкасы" да көмәк едә билмәјәҹк. Одур ки, ҹанына вәлвәлә дүшән һакимијјәт һәр вәҹһлә Милли Шура митингләринин гаршысыны алмаға чалышыр, онлара сәрбәст топлашмалары үчүн иҹазә вермир. 2 Март үчүн планлашдырылмыш митингә дә һөкүмәт иҹазә вермәјиб. Амма хејри јохдур, митингләр јахын ҝәләҹәкдә Азадлыг мејданына дашынаҹаг.


2045 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...