Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Март 2019

Ахирәтдә Пејғәмбәрин (с) разылығы

Бәзи рәвајәтләрдә бу ајә Гуранын ән үмидвериҹи ајәси кими дәјәрләндирилмишдир.
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

"Тезликлә Рәббин сәнә (немәт) бәхш едәҹәк, сән дә разы галаҹагсан." (Зуһа, 5).

Изаһ: Аллаһын Пејғәмбәрә (с) – јухарыдакы ајәдә хәбәр вердији – ән бөјүк бәхшиши дүнја вә ахирәтдә она Өз лүтф вә мәрһәмәтини бәхш етмәсидир. Өз лүтф вә рәһмәтини она о гәдәр верир ки, о разы галыр. Дүнјада онун динини ҹаһаншүмул вә әбәди едир. Ахирәтдә исә хүсуси немәтләрини бәхш едәҹәкдир. Билдијимиз кими, о һәзрәт (с) инсанларын үммәтинә ән ҹан јандыраны иди. Бүтүн сәјини онларын һидајәт олунмасына јөнәлтмишди. Ән бөјүк арзусу онларын сәадәти иди. Буна ҝөрә дә онун там разы галмасы үммәтинин һидајәтиндән асылыдыр. Мәһз бу сәбәбдән дә бәзи рәвајәтләрдә бу ајә Гуранын ән үмидвериҹи ајәси кими дәјәрләндирилмишдир. Чүнки о һәзрәтин (с) ҝүнаһкарлары шәфаәт етмәсинин гәбул олунаҹағындан хәбәр верир. О ҝүнаһкарлар ки, Аллаһын вә пејғәмбәринин өзләри үзәриндәки гәјјумлуғуну гәбул етмиш, амма нәфсани јанлышлара дүшмүш, еһтирасларын әсири олмушлар.

Һәдис: Ислам пејғәмбәри (с): “Һәр бир пејғәмбәр Аллаһ дәрҝаһына дуа етмиш вә Ондан бир шеј истәмишдир. Амма мән өз истәјими Гијамәт ҝүнү үммәтими шәфаәт етмәк үчүн сахламышам.” (Хисал, сәһ. 29, һәдис: 104).


6678 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...