Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Апрел 2019

Һәјат јолдашы вә өвладларын һидајәтини истәмәк

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Еј Рәббимиз! Бизә ҝөзүмүзүн ајдынлығы олан зөвҹәләр вә өвладлар бәхш ет вә бизи мүттәгиләрә имам ет!” (Фурган, 74).

Изаһ: Мүсәлманын вәзифәләриндән бири өз аиләсини доғру јола јөнәлтмәкдир. Буна ҝөрә дә мөминләр даим өзләринин, һәјат јолдашларынын вә өвладларынын доғру јола јөнәлмәсини вә һидајәт олунмасыны Аллаһдан истәмишләр. Бу мүһүм һаҹәтә пејғәмбәрләрин (ә) дуасында чох раст ҝәлирик. Нүмунә үчүн “Бәгәрә” сурәсинин 128, “Али-Имран” сурәсинин 38, “Ибраһим” сурәсинин 38-40 вә “Әһгаф” сурәсинин 15-ҹи ајәләрини ҝөстәрмәк олар. Бу ајәдә бәјан олунан икинҹи һаҹәт мөминләрин вә пәһризкарларын рәһбәрлијидир. Бу истәк мөминләрин јүксәк руһундан вә әһвали-руһијјәсиндән хәбәр верир. Белә ки, онлар иманын ашағы мәрһәләләри илә кифајәтләнмир, Аллаһдан онлары хүсуси өвлијалары ҹәрҝәсинә гошмасыны вә башгаларына дини өрнәк етмәсини истәјирләр. Бу ајәләрдә дуа гајдаларындан ики нүмунә гејд олунмушдур: 1. Башгалары, хүсусилә јахынлар вә аилә үчүн дуа етмәк; 2. Јүксәк әһвали-руһијјә илә дуа етмәк вә ән үстүн һаҹәтләри истәмәк.

Һәдис: Ислам пејғәмбәри (с): “Дөрд нәфәрин дуасы рәдд олунмур: Әдаләтли рәһбәр, атанын өвлады үчүн етдији дуа, инсанын гардашы јанында олмадыгда онун үчүн етдији дуа вә мәзлумун дуасы.” (Мән ла јәһзуруһул-фәгиһ, ҹ. 4, сәһ. 355, һәдис: 5762).


6301 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...