Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Октјабр 2019

Илк олараг халг антитеррор әмәлијјатлары кечириб өлкәни залым һакимијјәтдән тәмизләмәлидир

Депутатханада тәјинатла, күллү мигдарда пул вермәк вә јалтаглыгла отуран Фәрәҹ Гулијев дејир ки, бизим там һаггымыз вар ки, өз әразиләримиз олан Гарабағда анти-террор әмәлијјатлар кечириб ишғалдан азад едәк. Ејни хүсусијјәтләрә артыгламасыјла малик олан Таһир Кәримли дә Фәрәҹ Гулијевин “нәғмәсинә” “мусиги бәстәләјиб.” Демәли, бунлар 30 илдир јатыблар, јатыблар, инди ајылыблар ки, сән демә Ермәнистан террорчудур вә биз анти-террор әмәлијјаты кечириб Гарабағы ишғалдан азад етмәлијик. Инди бу ҹүр типләрдән сорушсаныз дејәр ки, биз буну ҝөзәл билирдик, амма БМТ, сүпердөвләтләр, бејнәлхалг тәшкилатлар буна мане олур. Чүнки өзләри дејир ки, БМТ-јә буну хатырлатмаг лазымдыр. Мүмкүндүр ки, бу да видеосу јени ортаја чыхмыш әлилләрин алчаг, рәзил инсанлар тәрәфиндән дөјүлмәси мәсәләсини өрт-басдыр етмәк үчүн бир ојундур.

Онсуз да тәјинатлы депутатлар һәја-абыр етмәсә дә, зәррәҹә виҹдана саһиб олмасалар да БМТ дејәҹәк ки, мәнә нәји хатырладырсыныз, инди ајылмысыныз ки, террорчулардан торпаг тәмизләмәк лазымдыр?
Бу депутатлар, үмумијјәтлә бу һакимијјәт өзүнү ганмазлыға вуруб, анламаг истәмир ки, 30 ил кечәндән сонра неҹә дуруб анти-террор әмәлијјаты кечирәҹәксиниз ки? Демәзләр ки, бәс нијә бу 30 илдә јатмышдыныз? Әслиндә бу ҹүр нашы, бајағы, шаблон бәјанатлар вермәклә һакимијјәтин гујруг булајан депутатҹыглары өз һакимијјәтләрини вә еләҹә дә БМТ-нин нүфузуну ашағы салырлар. Чүнки бу ҹүр бәјанатларын үмуми мәзмуну будур ки, Ермәнистан Гарабағда террор едиб вә бүтүн дүнјан да террорла мүбаризә апармалы икән бу террора ҝөз јумур. Еләҹә дә Азәрбајҹан рәһбәрлији. Амма бүтүн мәсулијјәт һакимијјәтин үзәринә дүшүр. Башгасы ҝәлиб нә етмәлидир бизим үчүн?

Бәс шәхсән Илһам Әлијеви, онун тәјинатыјла депутатханада ағзына су алыб отуран депутатҹыглар, мискинләр, јазыглар, заваллылар нә үчүн сөзү бир јерә гојуб Илһам Әлијевдән Гарабаға ҝирмәсини тәләб етмирләр. Чүнки онлар сабаһ данышсалар, бири ҝүн Әлијевлә Меһдијевин шәрикли објекти олан депутатхана бурахылар, бошалмыш күрсүләрә пул алыб јени тәјинатлы депутатлар гојарлар. Буна ҝөрә дә бу ҹүр инсанлар ҹынгырыны чыхара билмир.
Çүнки онларын мүхтәлиф јерләрдә бизнесләри, објектләри, мағазалары, ресторанлары вар. Назирләр, диҝәр мәмурлар кими онлар да өлкә рәһбәрлијинә “долја” вермәклә өз аилә бизнесләрини ирәли апарырлар. Еләҹә дә аилә һакимијјәти хариҹдәки виллаларындан, офшор һесаблардан, халгын боғазындан кәсиб, бүдҹәсиндән оғурладыглары пуллары неҹә итирә биләрләр? Онлар бүтүн бунлара ҝөрә мүһарибә етмәк истәмирләр.
Азәрбајҹан мүсәлман халгдыр. Бу ҹүр мүсәлманлыға ләкә олан һакимијјәт, мискин, јазыг, заваллы депутатлар бир дәфә олсун Аллаһ үчүн сәҹдәјә ҝетмир. Бунларын нәфәсләри јаланла ҝедиб ҝәлир. Аллаһа олан ибадәти бу ҝүн-сабаһа салан бу инсанлар Гарабағы да 30-40-50 ил ҝеҹикдирәҹәкләр.

Анти-террор әмәлијјат апармаг лазымдырса биринҹи буну аилә һакимијјәтинә, мискин депутатлара гаршы апармаг лазымдыр. Онлара лајиг олдуглары јери- зибилликләри ҝөстәрмәк лазымдыр. Ондан сонра Гарабағ һагда дүшүнмәк олар.


1319 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...