Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Нојабр 2019

Илһам Әлијевин халгы ешитмәсинин ән садә јолу онун сајтына ҝирмәкдирсә...

Зилләт вәкили Ајдын Мирзәзадә халга чох “өнәмли” бир хәбәр чатдырыб. О, индијәдәк Илһам Әлијевә сәсини, һарајыны, наләсини ешитдирмәнин јолларын ахтаран халга “ҝөзәл нәсиһәт” вериб. Јох, өз үслубуну халга мәсләһәт ҝөрмәјиб. Чүнки халгын ичиндән ҜӨЗӘҜИРӘНЛӘР артса Ајдын кимиләрә јер галмајаҹаг. Чүнки о да депутатханаја ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК сајәсиндә ҝирә билиб. 

ҜӨЗӘҜИРӘНЛИКДӘ ад чыхартмыш “Мүсават” гәзетиндә Ајдын Мирзәзадә дејир ки, ПРЕЗИДНЕТӘ МҮРАҸИӘТ ЕТМӘНИН ӘН АСАН ҮСУЛУ ПРЕСИДЕНТ.АЗ САЈТЫНДА “МҮРАҸИӘТЛӘР” БӨЛҮМҮНӘ ДАХИЛ ОЛУБ ОРДА “ПРЕЗИДЕНТӘ МӘКТУБ ЈАЗМАГ” ДҮЈМӘСИНИ СЕЧМӘКДӘН КЕЧИР. Әҝәр ән асан үсул будурса ҝөр инди асан, чәтин, ән чәтин јоллар үчүн јазыг халг јолуну Чиндән, Ҹәнуби Америкадан филан салмалыдыр. 

Ҝәләк сајта дахил олмаг мәсәләсинә. Зилләт вәкили (әҝәр бу сөзү она Илһам Әлијев дејибсә елә о да) елә билир ки, халг даһа јағ-бал, интернет-сајт ичиндә јашајыр, һамынын евиндә нотбук, интернет, баһалы телефон вардыр. Әлбәттә, онлар да ушаг дејил, ҝөзәл билирләр ки, ҝүндүз-ҝеҹә бунлары јутубда сөјүрләр, фејсбукда тәһгир едирләр, һәтта мүхалифәт өз митингләринә адам јығанда фејсбукдан даһа чох истифадә едир. Бунлар да бүтүн бунлары нәзәрә алыб бу гәрара ҝәлибләр ки, тәрәф сајтларда бунлары сөјмәкдәнсә елә сајта ҝириб шикајәтини јазсын.

Икинҹиси, сајта дахил олсаныз ҝөрәрсиниз ки, “мүраҹиәтләр” бөлмәсиндә бәјтәрифиндән башга һеч нә јохдур. Һәтта “тәнгидләр”, “шикајәт” шөбәси гојулса да бир дәнә дә тәнгидә раст ҝәлинмәз. Тәбии ки, сајты ишләдәнләр президентин габағына тәнгидләр вә шикајәтләри гојасы дејилдиләр. Аллаһ билир вәтәндаш орада Илһам вә онун һакимијјәтини јаш јујуб гуру сәрир, амма сајта гојуланда ҜӨЗӘҜИРӘН гәлибинә салыб гојурлар.
Üчүнҹүсү, елә ән асасы да будур ки, о сајт идарә едәнләр мәҝәр Илһама һәр шеји чатдырыр? Елә Ајдын Мирзәзадә дә бурда “тәкәрә дүшүб”. Факт фактлығында галыр. Јүзләрлә инсан шикајәт едиб дејир ки, Илһам бизим сәсимизи ешитмир. Јутубда чохсајда вәтәндаш тапа биләрсиниз ки, дәфәләрлә мәктуб јаздығыны, сајта мүраҹиәт етдији дејир, амма фикир верән јохдур. Нә сајты ишләдән шәхсин, нә дә Әлијевин марағы вә һөвсәләси јохдур ки, минләрлә мәктубда јазылан он минләрлә дәрди охусун, дүшүнсүн, чарә тапсын. Чүнки бир вәтәндашын бир дәрди вә шикајәти – мәсәлән – мәһкәмә һагдадырса, Әлијев бунун үчүн нә етсин? Бу мәсәләнин һәлли үчүн ҝәрәк мәһкәмә һакими ҹәзалансын. Онун ҹәзаланмасы үчүн рүшвәт аланлары, верәнләри ҝәрәк ҹәзаландырасан. Бу ҹәзалананлар ичиндә Илһам Әлијевин дә ады кечсә ҝәрәк ону биртәһәр өрт-басдыр етсинләр. Һәлә бу бир вәтәндашын бир дәрди һа... Ҝөр инди о бириләр неҹәдир.


2271 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...