Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Нојабр 2019

Елдар Маһмудовун “гышгыртдығы” метро Тағынын ҹызылдамаларынын јалан олмасы ордан билинир ки...

Азәрбајҹанда мәмурларын, назирләрин, депутатханада тәјинатла отуранларын 99 фаизинин бандит, олигарх, манаполист, оғру, коррупсионер, јалтаг, халгы талајан сахтакар олмалары һамыја мәлумдур. Бунун сүбуту үчүн сајсыз-һесабсыз мәмурларын тутулмасы, зибилләринин орталыға чыхмасы, гачмасы вә с. фактлар ҝүн кими ортада олмасајды белә онларын јарамаз һакимијјәтдә тәмсил олунмаларынын өзү бир сүбутдур.

Бу јахынларда өз кобудлуғу, әдәбсизлији илә јаддашларда галан метро Тағы јенә Елдар Маһмудов һаггында данышмаға башлајыб. Азәрбајҹан һакимијјәти о гәдәр рәзил, мәнәвијјатсыз инсанлардан ибарәтдир ки, Елдар Маһмудов кими хаин, ҹинајәткар бир адам нә гәдәр ки, вәзифәдә галыб мәмурлары сојуб талајырды һеч ким она ҝүлдән артыг сөз дејә билмирди. Һәтта журналистләрә “сән бурдан ҹызылдајырсан, о да ордан” дејән метро Тағы белә Елдар Маһмудовун габағында дәјирманда буғда үјүдүрдү. Елдар вурулан, ев тустағы едилән кими Заһид Оруҹ кими метро Тағы да башлады онун әлејһинә данышмаға. Һалбуки Заһид Оруҹ кими дөвләт дүшмәнләри (әҝәр дедијинә ҝөрә Елдарын зибилләриндән мәлуматлы иди вә дөвләти хәбәрдар етмирдисә) кими метро Тағы - халгы сојуб соғана чевирән, метрону мајка-турсик базарларына чевирән бу инсан да Елдарын һазырда ев дустағы едилдији бир вахт ҹызылдамаға башлајыб.

Ахы Елдар Акиф Човдаровун әлијлә метро Тағыдан 3 милјон алмышды. Ҝүја бу Тағы да 40 илдир топладығы маашы, јәни 3 милјону горхусундан Елдара вермишди. Тәбии ки, адам мәһкәмәдә бу ҹүр јаландан данышыр. Чүнки һесаблама апарыб метро Тағыја сүбут еләмишдиләр ки, о, һәтта 40-50 ил јејиб-ичмәдән, палтар алмадан белә маашыны јығсајды 3 милјону дүзәлдиб верә билмәзди. Адам о гәдәр рәзилдир ки, һеч фикирләшмәјиб ки, гајыдыб мәнә суал верәрләр ки, әҝәр сән 40 илдир ишләјиб јемәдән – ичмәдән бу маашы топламышдынса бәс онда вагон бојда олан бәдәнини нәји һесабына әтләндирмисән?

Тағы өзүнә һагг газандырмаг үчүн дејир ки, ҝүја оғлуну Елдар чағырыб диндирәҹәкди, оғлу да хәстә олдуғу үчүн үрәји дөзмәјә биләрди. Амма онун оғлу әҝәр бу һәддә хәстә олсајды үмумијјәтлә Елдар (һәр нә гәдәр гулдур, сојғунчу олса да) белә бир рискә ҝетмәзди. Бу, Тағынын јаланынын бир парчасыдыр.
Јаланынын башга бир һиссәси исә ондан ибарәтдир ки, адам дејир ки, оғлу мәһкәмә һакимидир. Инди Аллаһ билир һәр шејин, һәтта мәһкәмәләрин белә рүшвәтлә ишләдији Азәрбајҹанда метро Тағы нә гәдәр рүшвәт вериб оғлуну һаким тәјин етдириб. Үчүнҹү јалан ондан ибарәтдир ки, метро Тағы һеч дә өзү “сүддән чыхмыш ағ гашыг” дејил. МТН ортаја чыхартмышды ки, һәр 4 жетондан биринин пулу Тағынын ҹибинә ҝедирмиш. Тәсәввүр един ки, өзүнү саф адам, намусла вәтәнә хидмәт едән бир мәмур һесаб едән Тағынын доғрудан да халг, президент гаршысында башы ашағы олмасајды о Елдара пул вермәз, президентә мәлумат верәрди. Беләликлә дә һәм президентин, һәм дә халгын ҝөзүндә һөрмәти бирә мин артарды. Өзүнүн ҝөзүкөлҝәли адам олмасы сәбәбијлә бүтүн бунлары етмәјиб. Јаланынын бәлкә дә ән “ләззәтли јери” онун Елдарын тутулмамасыны ҝүја президентин гәрары олмасы кими гијмәтләндирмәсидир. Амам дејиләнләрә ҝөрә Елдар һәтта президент аиләсини динләмишди. Аллаһ билир ки, тәкҹә метро Тағы дејил, ондан јухарыларын да нә гәләтләри вар ки, Елдара һеч нә едә билмирләр. Буну исә метро Тағы ҝизләтмәклә бәрабәр өзүнүн шәффафлығындан дәм вурур. Елә билир ки, халгы өз сачма-сапан сөзләријлә алдада биләҹәк.

Әслиндә исә Елдар-Акиф ҹүтјүлү Азәрбајҹан халгына ган уддуран, хаин, оғру мәмур-назир тајфасынын гәними кәсилмишди. Онлар халгы сојурду, Елдар-Акфи ҹүтлүјү дә онлары.


2284 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...