Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Декабр 2019

Азәрбајҹанда һакимијјәти халг үзәриндә “галиб” едән үч сәбәб

Азәрбајҹан һакимијјәти һәр нә гәдәр өзләрини ҝүҹлү һесаб етсәләр дә әслиндә ҝүҹләри јохдур, ҝүҹсүз, зәиф, заваллыдырлар. Чүнки онлар өз ҝүҹләрини Аллаһдан алмырлар. Аллаһдан узаг дүшмүш, фиронлуг јолуну тутмуш бу инсанлар тәбии олараг да мүсәлман халгы әзмәклә, һүгугларыны тапдаламагла, һаггы өрт-басдыр едиб батили јајмагла мәшғул олаҹаглар.

Иман ҝүҹүндән әлавә бу инсанлар тәбии ки, сијаси ҝүҹ вә мәһарәтдән дә бинәсибдирләр. Буна ҝөрә дә мүвәггәти олараг халга галиб ҝәлир, ону әзир, һүгугларыны тапдалајыр, әзиб кечирләр. Башга сөзлә десәк Азәрбајҹан һакимијјәтини “галиб” едән үч әсәс сәбәб вардыр;

Биринҹиси, онлар һәр нә гәдәр өзләрини демократија һимајәдары, милли-мәнәви дәјәрләрин һамиси кими танытсалар, милли һөкүмәт олдугларыны вә мүстәгил сијасәт јүрүтдүкләрини иддиа етсәләр дә әслиндә бирбаша Русија дөвләтинин дигтәсијлә иш ҝөрүрләр. Доғрудур, ајагда галмаг, давам ҝәтирмәк үчүн кичик дөвләтләрин бөјүк дөвләтләрин сијасәтиндән асылы вәзијјәтә дүшмәси сијасәтдә нормал гәбул едилир. Үстәлик нәзәрә алсаг ки, Азәрбајҹан јетмиш ил совет һөкүмәтинин тәркибиндә јашајыб. Амма бу о мәнаја ҝәлмәмәлидир ки, бир дәстә гулдур бундан суи-истифадә едиб һакимијјәти гәсб еләсин. Мәсәлән, бунун әвәзиндә Азәрбајҹан һакимијјәти јахшы сијасәт апарыб бүтүн дүнјаны, еләҹә дә Русијаны өз тәрәфинә чәкәрди вә Ермәнистан дүнјада тәкләнәрди. Гарабағ мәсәләси дә беләҹә өз әдаләтли һәллини тапарды. Балаҹа дөвләт олмаг киминсә вассалы олмаг демәк дејил. Азәрбајҹан һакимијјәти јахшы сијасәт јүрүтсәјди инди Русијаја белә өз савадлы дипломатијасыјла диктә едә биләрди. Мисал үчүн Иранла Азәрбајҹаны мүгајисә едәк. Дүздүр ки, Иран әрази вә әһали бахымындан Азәрбајҹандан гат-гат бөјүк дөвләтдир. Амма һәр икиси Русијанын мүттәфиги олан дөвләтләрдир. Фәргләри будур ки, Иран өз сијасәтини јахшы јеридә билир, өзүнүн гүдрәтли дөвләти, демократијасы, инкишафы, силаһ-сурсаты, техникасы мөвҹуддур. Һәтта Русија белә сијаси мәсәләләрдә Иранын сөзүнү, фикрини нәзәрә алыр, онунла мәсләһәтләшир. Азәрбајҹанда исә һәтта мәмур сечиминдә белә Русијанын тәјин етдији адамлар илләр узуну һакимијјәтдә галыр. Һакимијјәт аиләдахили өтүрүләндә белә Русија илә разылашдырылмамыш бу мүмкүн олмур. Башга сөзлә десәк бүтүн варлығы илә бу һакимијјәт өзүнү Русијаја һәвалә едиб, Русијанын “дабросу” олмаса бу һакимијјәт тарихин зибилликләриндә гәрар тутаҹагдыр.

Икинҹиси, бу һакимијјәти ҝүҹлү едән халгынын бирлијинин олмамасыдыр. Тәсәввүр един ки, бу милләтин башында һәр ҹүр “турп әкирләр” амма кичик бир дәстәдән савајы һеч ким күчәләрә чыхыб Ҝүрҹүстанда, Украјнада, Франсада олдуғу кими етираз далғалары тәшкил еләмир. Һалбуки Русијанын вариси олдуғу советләр илк дәфә бу халгдан ағыр зәрбә алыб. Бу ҝүнләрдә исә халгда бир һәрәкәтлилик сезилир, амма көклү дәјишиклијә наил олмаг мүмкүн олмур. Ону да гејд едәк ки, халгымыз бу ҝүн белә өз ҝүҹүнү итирмәјиб. Буна сүбут олараг дејәк ки, сонунҹу аксија вә митингләр ҝөстәрди ки, јенә аз адамын етираз үчүн күчәләрә чыхмасына бахмајараг һакимијјәт бәзи гоҹа гурдларындан имтина етди. Чүнки горхдулар, әлләри-ајаглары әсди. Һәтта данышанда белә додагларынын әсмәсини асанлыгла мүшаһидә етмәк олур.

Үчүнҹүсү, бу һакимијјәт она ҝөрә заһирдә ҝүҹлү ҝөрүнүр ки, халгындан әлавә мүхалифәти арасында да тәәссүф ки, индијә гәдәр бирлик, вәһдәт бәрба едилмәјиб. Бу ана гәдәр нә гәдәр сечкиләрдә партијалар блок, бирлик шәклиндә иштирак етсәләр дә бу давамлы олмајыб. Унутмадан гејд едәк ки, халгын мүхалифәт лидерләринин архасынҹа ҝетмәмәсинин бир сәбәби дә онлара олан етибарларынын итмәсидир.
Тәбии ки, бу просесдә һакимијјәт бүтүн гүввәсини ортаја гојуб мүхалифәти ҝаһ парчаламг, ҝаһ һакимијјәтин чалдығы һавајла ојнајан мүхалифәт дүзәлтмәк истәјир. Индијә гәдәр нә гәдәр мүхалифәтчинин 180 дәрәҹә мөвгејини дәјишиб игтидара гујруг буламасынын әсас сәбәби елә һакимијјәтин өзүдүр.
Одур ки, Азәрбајҹан һакимијјәти һеч дә өзүнү ҝүҹлү һесаб етмәсин. Ону ҝүҹлү һесаб едән дедијимиз сәбәбләрдир. Сонда гејд едәк ки, һеч шүбһәсиз ки, Азәрбајҹан һакимијјәтинин өмрү халгын сәбри гәдәрдир.


2211 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...