Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Декабр 2019

Инди ки, Әли Инсанов јохдур, нијә хәстәләримиз Иран, Түркијә, Америкаја ҝедир?

Әли Инсанов һәбс едиләндән сонра ҝүја Азәрбајҹан сәһијјәсинин онун уҹбатындан пис вә бәрбад ҝүндә олдуғу дејилирди. Һалбуки онун уҹбатындан идисә ки, бундан өтрү ЈАП гынанмалыјды. Чүнки о ЈАП-ын гуруҹуларындандыр. Амма дејәк ки, инди о Сәһијјә назири дејил. Демәк олар ки, он беш илдир ки, Сәһијјә назирлији онун әлиндән алыныб. Сәһијјә исә дүзәлмәјиб ки, дүзәлмәјиб.

Хатырладаг ки, Азәрбајҹанын ики кечмиш президенти јәни, Елчибәј 2001, ата Әлијев исә 2003-ҹү илдә Түркијә, Америка хәстәханаларында мүалиҹә олунмаг үчүн ҝетмишди. (Тәбии ки, өлүм-дирим Аллаһын әлиндәдир, о иҹазә вермәдији үчүн һеч бири сағалыб гајыда билмәди) Дејәк ки, о вахт Азәрбајҹан зәиф, инкишаф етмәмиш өлкәләр сырасында иди. Һалбуки ЈАП нүмајәндәләри ағыздолусу Азәрбајҹанын инкишафындан данышырдылар. Һејдәр Әлијевин сајәсиндә Азәрбајҹанын һәр саһәдә инкишаф едиб аналогу олмајан өлкә һәддинә чатмасы һәдјанларыны ата Әлијеви мүалиҹә үчүн Америкаја јолладыглары вахт данышырдылар.

Бәс индијә нә ҝәлиб. Илһам Әлијев мүсаһибә верәркән дејир ки, Азәрбајҹан о гәдәр инкишаф едиб ки, хариҹиләр бизә дејир ки, бәлкә јавашлајасыныз. Бәли, хариҹиләр бизә јалан данышмагда чох ифрата вардығымыз үчүн мәсләһәт ҝөрүрләр ки, бир аз јавашлајаг, аз јалан данышаг.
Олмајан инкишаф нағыллары вә ислаһатларын јалан олдуғу ордан билинир ки, Азәрбајҹанда ән кичик хәстәликләрә мүбтәла оланлар белә Иран, Түркијә, АБШ кими өлкәләрә ҝедир.
Мәсәлән, Сәһијјә назиринин мүалиҹә үчүн Алманијаја ҝетдији дејилирди. Ҝәнҹәнин алчаг, һаггында “өлмәли оғраш иди” дејилән сабиг иҹра башчысы Елмар Фәләстинин сионистләрин әлиндә олан әразиләрдәки хәстәханаларынын бириндә мүалиҹә олунмаг үчүн ҝөндәрилмишди.

Инди дә јолу кечәркән машын гәзасына уғрајан һүгугчу Огтај Ҝүлалыјевин Түркијәдә, Америкада мүалиҹә олунмасы тәмин едилиб. Демәли, әввәлҹә ҝөздән пәрдә асмаг үчүн Һејдәр Әлијев фонду һүгугшүнасын бүтүн мүалиҹә вә хәрҹләрини өз үзәринә ҝөтүрмүшдү. Даһа сонра аиләси Азәрбајҹанда дејил Түркијәдә, ондан сонра Америкада өз јахыныны мүалиҹә етдирмәк истәди. Беләликлә дә һүгугшүнас тәјјарә илә Америкаја јолланды. Ишин мараг чәкән тәрәфи одур ки, һүгугшүнасы вуран машынын елә дә сүрәтлә вурмадығы камералара дүшүб вә һөкүмәт чалышыр зәрәрчәкмишин вәзијјәтинин елә дә ағыр олмадығыны десин. Инди вәзијјәти елә дә ағыр олмајан бир хәстә Америкаја мүалиҹә үчүн ҝөндәрилирсә вә өлкәдә дүз-әмәлли һәким, тибб тапылмырса ҝөрүн инди ағыр шәкилдә зәрәр чәкмиш олсајды вәзијјәти нә ҹүр оларды. Бу да һакимијјәтин аналогу олмајан сәһијјә нағылларындан биридир. Ону да дејәк ки, Октај Ҝүлалыјевин пулу олмадығы үчүн хәстәханаја гәбул едилмир, јахшы, профессионал шәкилдә мүалиҹә еләмирләр дејә бир мүшкүлү јохдур. Чүнки ону Һејдәр Әлијев фонду мүалиҹә етдирир. Садәҹә кејфијјәтли сәһијјә вә тиббимиз олмадығы үчүн хариҹи өлкәләрә үз тутурлар. Чүнки бу өлкәдә халгы дүшүнән бир һакимијјәт мөвҹуд дејил. Бүтүн ишләри сахта дәрман, савадсыз һәкимләри пулла ишә ҝөтүрмәк, манаполистлик етмәк вә с. кими ишләрлә мәшғул олмагдыр.


2176 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...