Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Декабр 2019

Вурулан мәмурларын биләрәкдән “шиширдилмәси” вә бирдән “партладылмасы”

Јазыг халгымыз бәлкә һеч инди дә ајылмајыб, билмир ки, “вурулан” мәмурларын зир-зибилләринин бу гәдәр үзә чыхмасы онлара әввәлдән гурулмуш бир тәләдир. Өзләри дә бу тәләдән хәбәрдар идиләр. Амма јығдыглары сәрвәт, вар-дөвләт ширин олдуғу үчүн гәфләтә вармышлар.

Инди дә башлајыблар даһи шаиримиз Бәхтијар Ваһабзадәнин оғлу Исфәндијар Ваһабзадәнин сәфир ишләјәркән етдији өзбашыналыглары, хәјанәти, дөвләтә вурдуғу зәрбәләри (?!) ифша едиб гәзетләрдә јазмаға. Бу ишдә һәмишә олдуғу кими Мүсават гәзети јенә актив рол ојнајыр.

О, индијәдәк нә гәдәр ки, сәфир ишләјирди, һакимијјәтин бир парчасы сајылырды вә һеч ким она ҝүлдән ағыр бир сөз дејә билмирди. Бу психолоҝијаја саһиб олманын өзү дә өлкәдә диктатура мүһитинин мөвҹудлуғундан хәбәр верир. Мүстәгил фикир саһиби олмајан инсанларымыз дүшүнүр ки, бирдән һансыса мәмуру данлајарыг Илһам Әлијевин гәзәбинә туш ҝәләрик. Чүнки ону Илһам Әлијев тәјин едиб. Чүнки бүтүн гүввәләрин бир инсанын әлиндә ҹәмләндији бир өлкәдә вәзијјәт бу ҹүр олур. Бу, о гәдәр тәһлүкәли бир тенденсијадыр ки, һәтта тәкпартијалы өлкәләрдәки диктатура бу вәзијјәтин јанында “гәләт едир.”

Әслиндә Исфәндијар Ваһабзадәнин дә сандыгларыны ачыб памбыгларыны төкмәјәҹәкдиләр. Сәссизҹә-сәмирсизҹә узагбашы вәзифәдән ҝедиб индијәдәк јығдыгларыны (?!) јејәҹәкди. Амма белә олмады, чүнки јени партија јаратмыш Әли Инсановун јанында јер алды. Алын сизә бир нүмунә даһа. Лап ики нүмунә.
Əли Инсановла метро Тағыны мүгајисә един. Биринҹиси лап ЈАП-ын гуруҹуларындан, јәни халгы бәлаја салан инсанлардан биридир. Икинҹиси дә онун кими. Деҝәл ки, метро Тағынын башынын үстүндә Әли Инсановун башынын үстүндә олдуғу кими гара булудлар әсмәди. Јералты дүнјасынын “кралыны” мтншикләр јерин једди гат дибинә сохсалар да ордан биртәһәр чыха, ЈАП-ын офисләринин бириндә өзүнә метро објекти ача билди. Һалбуки онун да дөвләтә, вәтәнә олан хәјанәти әслиндә ашкарланмышды. 3 милјон рүшвәти һардан јығмасы, дөрд жетондан биринин онун ҹибинә ҝетмәси онун сәлтәнәтинин кичик бир һиссәсидир.

Бу инсанлар вәзифәдә галдыглары мүддәтдә өзләринә бизнес гурур, објект ачыр, тахт-таҹ саһиби олур, халг, дөвләт беләләринин веҹинә дә олмур. Унутмајаг ки, бунлары һакимијјәт биләрәкдән бу ҝүн гојур. Онлары ширникләндирир, вар-дөвләт саһиби олмасына иҹазә верир. Јығдыглары һәр манат, алдыглары һәр рүшвәт, ҝөрдүкләри һәр ганунсуз иш онларын президент јанында грехи һесаб едилир ки, сабаһ бу грехи дә онун әлејһинә ишләдиб беш дәгигәнин ичиндә ону вәтән хаини, хариҹи дөвләтләрин аҝенти чыхара билирләр. Сабаһ-бири ҝүн “чашанда”, “ајағы бүдрәјәндә”, һаггы демәјә башлајанда бүтүн каријерасы боју етдикләри башына вурулур, һаггында ҹинајәт иши ачылыр, гара пиар компанијасына башлајырлар.

Исфәндијар Ваһабзадә бу режимдә чалышдығы үчүн чохлары инди онун һаггында јазыланларын һәдјан јох, һәгигәт олмасына инанмаг истәјир. Чүнки бу режимдә дүз-әмәлли, пак адам тапмаг чәтиндир. Ола биләр сабиг мүстәнтиг Рүфәт кими виҹданлы адамлар тапылсын ки, онлар да бу ҹүр алчаг, рәзил һакимијјәтдә чалышмагдан имтина едиб “вурулурлар.” Биз иманымызы јандыра билмәрик. Бундан әлавә бу ҹүр гаранлыг, чиркин, Азәрбајҹан тарихиндә ләкә кими гејд олунан бу режимә инанмаг да мүмкүн дејил. Бунлар Хоҹалыда дәриси дири-дири сојулан, шахтадан буз бағлајан, дәмир бидонлара ермәниләр тәрәфиндән “сваркаланан” азјашлы, тәмиз, мәсум ушаглардан Зори Балајан дүзәлдән инсанлардыр. Кими истәсәләр шәрләјә, евини јыха биләрләр.


1735 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...