Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Феврал 2020

Гүдрәт Һәсәнгулијев, Игбал Ағазадә вә Рауф Арифоғлу намизәдлији

Азәрбајҹанда депутатхана депутатларын бөјүк әксәријјәтинин рәзиллији, хәбислији уҹбатындан индијәдәк сирк, зоопарк, гоҹалар еви, јухулајанлар еви кими таныныб. Демәк олар ки, Әлијевләр һакимијјәтә, халгын вә дөвләтин хиртдәјинә чөкән ҝүндән Азәрбајҹан халгынын нә президент сечкиләринә, нә дә диҝәр сечкиләрә етибары галмајыб. Тәбии ки, ән бөјүк сечки президент сечкиси олдуғу үчүн бу сечкини сахтакарлыгла, шәрәфсизликлә, карусел әмәлијјатлары илә кечирән бир һакимијјәт дөвләти гәсб етдикҹә диҝәр сечкиләрә өнәм галмыр. Ҹамаат анҹаг вахт кечирмәк, әјләнмәк гәсдијлә интернетдә карусел әмәлијјатларына бахыб ҝүлүр.
Амма депутатханада бөјүк әксәријјәт јапутат, ҜӨЗӘҜИРӘН, ТРОЛДАН ибарәт олса да орада һакимијјәти өз чыхышларыјла рүсвај едән депутатлар да вард иди.

Үмумиликдә Гүдрәт Һәсәнгулијев, Игбал Ағазадә вә Рауф Арифоғлу тимсалында депутатхананы үмуми бир формада вәсф етмәк олар.

Демәли, Гүдрәт Һәсәнгулијевин рекламы Арифоғлунун туалет кағызыны хатырладан сајтында ҝедир. Гүдрәтин шүары исә будур: “Ислаһатларла Гарабаға вә фираван һәјата.” Илаһи, иннсан нә гәдәр үзсүз, абырсыз олар ? Индијәдәк сиркдә јатыб галан Гүдрәтин Гарабағын мин километрлијинә јахынлашмаға гүдрәти чатмајыб. Дуруб халга фираван һәјатдан данышыр. Сән индијәдәк депутатханада отуруб ҜӨЗӘҜИРӘНЛИКДӘН башга нә гәләт едә билмисән. Бүтүн ҝүнү өзү вә мүавини халгын митингләрини вуруб, бир креслоја ҝөрә әгидәсини сатыб, Гүдрәт өзү игтидарын ҹиб мүхлаифәти олдуғу һалда халга јахшы нә вәд верә биләр? Илһам Әлијевин адыны чәкмәјә горхан, президент сечкиләриндә “кукла” вә Әлијевин вәкили вәзифәсини иҹра едән бу ҹүр инсанлар ҝетсәләр-ҝетсәләр “Гарабағ” кафесинә ҝедиб сахтакарлыг, тәјинат вә рүшвәтлә депутатханада отурмасынын “шәрәфинә” ајран ичә биләр. Бунун өзү нә гәләт едиб ки, һәлә бир мүавини дә дуруб намизәдлик верир. Затән Гүдрәт кими әввәлләр сиркдә олуб бир гәләт едә билмәјәнләр бир гәләт едә билсәјдиләр инди ҝиҹ-ҝиҹ шүарларла сиркә дүшмәк истәмәздиләр. Тәмиз адамы онсуз да халг таныјыр. Гүдрәтә бир гуш.
Депутатханада Игбал Ағазадә кими инсанлар да вар. Һәмишә ҹәсарәтли чыхышларыјла јадда галыб. Амма бу дәфә тәәссүф ки, Арифоғлу кими сечилмәси 99 фаиз еһтимал едилән бир инсанла бир даирәдән намизәдлик вериб.
Ағазадәнин нәјинә ҝөрә олмаса да ҹәсарәтли чыхышларына ҝөрә халг тәрәфиндән сечилмәси әслиндә лабүд иди. Амма Арифоғлујла бир даирәдән намизәд олмасајды.

Арифоғлунун сечилмә шансы даһа чохдур. Дүздүр, игтидарын алчаглығындан безән халг нүмајәндәләри Арифоғлуја сәс вермәзләр. Амма адам индијәдәк игтидарын тәрәфинә кечәндән өз мәнтәгәсиндәки инсанларда үмид јарадыб. Чүнки Арифоғлу кими ҹинаһ дәјишәнләрин даһа чох сечилмәси нәзәрә дәјир. Она ҝөрә ки, бизим өлкәдә халгын сәсиндән даһа чох Әлијевин сәси мүһүмдүр. Онун тәјинаты олмаса кимсә мандат ала билмәз.
Арифоғлу, дүздүр ки, индијәдәк депутат олмајыб. Гүдрәтдән фәргли олараг онун һаггында “депутат симасыјла нә гәләт етмисән ки, утанмаз-утанмаз дуруб шаблон шүарларла нөвбәти дәфә намизәд олурсан?” дејә билмирик. Амма Арифоғлуну да халг таныјыр. Әввәлдән депутат олмасы шәрт дејил. Адам гәзетдә бүтүн ҝүнү етираз аксијаларында етираз едәнләри өз трол дәстәсијлә лағ еләтдириб. Өз гәзетини сахламаг үчүн троллугдан, Әли Һәәсновун чәнәси олмагдан тутмуш әхлагсыз, тәрбијәсиз хәбәрләр, рекламлар, фотолар дәрҹ етмәјә гәдәр һәр ҹүр виҹдансызлыг едиб. Инди бу адам ахы сечиҹиләринә јахшы нә вәд верә биләр. Ахы, онун сечиҹиләриндән, дәстәкләјәнләрдән, һаггында боғаздан јухары данышанлардан бир нәфәр чыхыб демирми ки, бу, виҹдансыз, әхлагсыз сајтлар, рекламлар, фотолар дүзәлдән, сајта гојан, һарамдан пул газанан адамдыр. Үзүндә ҹаванлыгдан саггал сахлајыб нурани чөһрә илә ҝәзән һәҹҹә ҝедән, намаз гылан бу инсан Аллаһа олан вәдини јеринә јетириб бәндә ола билмир. Халга неҹә депутат олуб сөзүнү тутаҹаг? Бу, бир мүсәлман халгы неҹә тәмсил едәҹәк.

Әҝәр депутатхана јенидән Гүдрәт кими, Арифоғлу кими тролларын үмидинә галаҹагса әскисиндән һеч нә илә фәргләнмәјәҹәк.


1562 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...