Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Март 2020

Илһам Әлијевин чыхышына гулаг асан инсанлар арасында Бәһлул Данәндәләр олмаса

Корона вирусу дүнјанын бир нечә өлкәсиндә, о ҹүмләдән Авропа өлкәләриндә, Америкада, Чиндә јајылса да Илһам Әлијев о гәдәр дә нараһат дејил. Әлбәттә онун нараһат олмамасы онун иманыјла бағлы дејил. Чүнки һеч бир чыхышларында, дар мәгама дүшәндә Әлијев Аллаһын адыны чәкмир. Һеч коронавирус барәдә данышанда да “Аллаһ истәмәсә һеч нә олмаз” мәзмунлу бир ҹүмлә белә дилинә ҝәтирмәјиб. Чүнки бу ҹүр инсанларын мәбуду, илаһы, дини, дүнјасы вә ахирәти анҹаг пул топламаг, вар-дөвләт ичиндә јашамагдан ибарәтдир. Бу вар-дөвләтин әлиндән чыхмамасы үчүн дә өзүнә психи јүнҝүлләшдирмә просесинә башлајыб.

О, Ҝоранбој рајон мәркәзи хәстәханасында чыхыш едиб дејир ки, Ирандан ҝәләнләр карантиндә галмалыдыр ки, вирус өлкәјә јајылмасын. Карантиндә галанлар исә видеолар чәкиб пајлашыб ҝөстәрибләр ки, Илһам Әлијевин рәһбәрлик етдији өлкәнин хәстәханаларында сағлам инсан шәраитсизликдән гырылыб ҝедәр. Һәр өлкәдә инсанлар Аллаһа тәвәккүл едиб јашајырлар, хүсусилә дә Азәрбајҹанда даһа чох. Чүнки Азәрбајҹан елә бир өлкәдир ки, хәстәханын һәкими өзү дејир ки, бизә спирт вә с. вәсаит вермәјибләр. Бир хәстәханаларын ајагјолусунун ајаггабысы илә јатаг отағынын ајаггабысы ејнидирсә, ајагјолунда су, сабун јохдурса, сәһәр јемәјинә бир јумурта бир парча чөрәк верилирсә, маска филан јохдурса бу хәстәханаларда һансы тәмизликдән вә сағламлыгдан данышмаг олар. Бу да азмыш кими хәстәханаја һәкимләр вә дава-дәрман, јахшы шәраит ҝәтирмәк әвәзинә полис дәстәләри ҝәтирилир.

Илһам Әлијев исә дејиб ки, Азәрбајҹанда бу хәстәлијин јајылмајаҹағы јүксәк еһтималдыр. Һәр шеј Аллаһын әлиндәдир, Аллаһын лүтфү вә инајәти олмаса хәстәликсиз сағлам инсан белә мәһв олуб ҝедәр. Әкс һалда, Аллаһ ирадә етмәсә коронавируса јолухан инсан белә сағалыб евинә ҝедәҹәкдир.

Илһам Әлијевин исә бәзән ҝүлмәли, бәзән ағламалы чыхышларына гулаг асыб әл чалан инсанлар арасында Бәһлул Данәндәләр олмаса о һәр заман көһнә нағылларла халгы јухуја вермәк фикриндәдир.
Бәһлул Данәндә Илһам Әлијев кими залым бир режим башчысы олан Һарун әр-Рәшид ләнәтуллаһа гулаг асырды. Һарун исә дејирди ки, бүтүн әразиләрдә хәстәликләр јајылыб, амма бизим әразиләрдә бу хәстәлик јохдур. Сиз буна ҝөрә мәнә миннәтдар олмалысыныз. Бәһлул да ҝөзүнә дөндүјүм, еләмәјиб тәмбәллик, дејиб ки, еј Һарун сәнин кими бир бәла бизим өлкәмиздә варкән икинҹи бәланы Аллаһ нијә ҝөндәрсин ки?

Инди Бәһлулун сөзүнә гүввәт, өлкәдә Әлијевләр кими бир коронавирус варкән икинҹи вирус затән өлкәјә нијә ҝәлсин ки?


1878 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...