Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Апрел 2020

Өлүдән гүсул-кәфәнин сагит олмасыны дөвләт мүәјјәнләшдирирсә, онда ГМИ нәјә лазымдыр?

ГМИ рәсмиси Һаҹы Сурхај дејир ки, танынмыш дин алимләри гәрар вериб ки, дөвләтин чыхардығы гәрарлара риајәт еләмәк лазымдыр. Сонра дејир ки, дөвләт бир гәрар верибсә дин бунда аҹиздир. Һаҹы Сурхајдан сорушмаг лазымдыр ки, о гәрары һансы дин алимләри чыхарыб, зәһмәт олмаса ад чәкәсиниз, ҹамаат да ҝедиб арашдырсын.

Дүздүр, затән сарај моллаларындан ибарәт олан ГМИ-ә һеч ким етина етмир, Һаҹы Сурхај јох, бүтүн ГМИ бир ағыздан, јекдилликлә данышса дејәҹәкләр ки, јенә јухарыдан бунлара әмр ҝәлиб.

Һаҹы Сурхаја диггәтлә гулаг асанда ҝөрүрсән ки, өзү дә сөһбәти гарышдырыб. Сөзүн әввәлиндә башлајыб дејир ки, танынмыш дин алимләри јекдил рәјлә дөвләтә мүти олмаға чағырыр, сөһбәтин сонрасында дејир ки, дөвләт бир гәрар чыхарыбса дин бунда аҹиздир. Фәрз еләсәк ки, доғрудан да дин алимләри дөвләтә мүти олмағы бујурублар, бу јенә дә динин аҹизлији сајылмыр, сөзүнүздән белә чыхыр ки, елә дин (алими) дөвләтин сөзүнә бахмағы әмр едир. (Әлбәттә ГМИ-нин мәнтигинә ҝөрә) Икинҹиси дејир ки, дөвләт гүсул-кәфән, намаз гылмаг ишләриндә сән демә “ислаһатлар” апарыб вә дин хадимләри дә буна риајәт етмәлидир. Баша дүшмәдим, дөвләт әҝәр дин ишләринә дә башыны сохаҹагса онда ГМИ нәјә лазымдыр, ләғв еләјәк ҝетсин дә.

Һаҹы Сурхај демир ки, о һансы алимләр дејир ки, белә һалларда гүсул-кәфәнин, намазын сагит олмасыны бујурур. Бизим билдијимизә ҝөрә һансыса бир тәглид мәрҹәси белә бир фикир билдирмәјиб. Әҝәр билдирибсә дә ки, бу даһа дөвләт гәрары сајылмыр. Дөвләт кимдир ки, белә ишләрә мүдахилә еләсин. Дөвләт ҝедиб верҝисини јығсын, дини ишләрә гарышмасын.

Ҝөрүн ГМИ нә ҝүнләрә галыб ки, ҹәмиси илдә ики дәфә - Мәһәррәм вә Рамазан (Фитр) бајрамына ҝөрә “фәтва” верирди, бир дә дүнјадан ҝедән инсанларын гүсул-кәфән ишләринә бахырды (бундан башга һеч бир фәалијјәтләри демәк олар ки, јохдур) она да дөвләт ахыр бурнуну сохмаг гәрарына ҝәлиб.

Һеч олмаса чыхыб дејәрдиниз ки, дөвләт динлә (ГМИ) мәсләһәтләшиб белә гәрара ҝәлиб. Чәтин дејилди ки, дөвләт ГМИ-ә, ГМИ дә тәглид мәрҹәләринә мүраҹиәт етсин.

Сонра дејир ки, әҝәр гүсул вермәк шүбһәлидирсә вә дөвләт гәрар верирсә ки, гүсул верилмәмәлидир, дин бунда аҹиздир. Дөвләт мүтәхәссис һәкимләр васитәсијлә бу гәрара ҝәлә биләр ки, өлүјә јахынлашылса филан фәсадлар ортаја чыхаҹаг. Сонра дөвләт бу мәсәләни тәглид мәрҹәсинә чатдырмалыдыр. Гүсул, кәфән, намаз кими шәри бир мәсәләјә дәхаләт едә билмәз. Дөвләт узагбашы белә гәрар верә биләр ки, өлүнү јумајын. Амма шәри мәсәләләрә ҝөрә ГМИ јох, тәглид мәрҹәләринә мүраҹиәт олунур.

Чох тәәҹҹүблүдүр, онсуз да өлкәмиздә ГМИ-нин сајәсиндә ислам дејәркән ағла һагг тәләб етмәк, зүлмә етираз, әдаләттәләблик ҝәлмир, дин, ислам дејәркән ағла нәзир гутулары, јас палаткаларында јасин охумаг, өлүнү јујуб-кәфәнләмәк ҝәлир, инди дә дуруб гүсүл-кәфән ишинә гарышырлар. Еһтијатлы олмаг лазымдыр.


1585 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...