Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Апрел 2020

Өзләринә 190 манат верәк, ҝөрәк јашаја биләрләр?

Азәрбајҹанда вәзијјәт чох аҹынаҹаглыдыр. Тәсәввүр един ки, халга дејирләр евдән бајыра чыхмајын. Туалетә ҝетмәк үчүн дә кимләрәсә смс јоллајыб иҹазә алмаг лазымдыр ки, иҹазә верин беш-алты дәгигә туалетдә ишим вар.

Анҹаг иҹазә верирләр ки, јас мәҹлиси оланда бир-ики саатлыг бајыра чыхасан, јахуд зибил атмаға, аптекә филан ҝетмәк үчүн. Елә билирсиниз ки, тоја јох јаса иҹазә вермәклә ҝүја өлү саһибинин гәминә шәрик олмаға иҹазә верирләр? Һеч дә белә дејил. Дүздүр, бир јандан Азәрбајҹанда олан тој мәрасимләри үмумијјәтлә јығышдырылмалыдыр. Чүнки һарам мусиги, һарам сүфрәләрлә долу олур. Үстә ҝәл намәһрәм-мәһрәм гарышыб ојнајырлар. Амма һакимијјәтин дәрди бу дејил. Чүнки һакимијјәтин Аллаһындандыр (әҝәр Аллаһа инамлары варса) халг фәсад, һарам ичиндә боғулуб галсын. Затән бу һакимијјәт халгын гејрәтини гырмаг, мәнлијини мәһв етмәк үчүн вар.

Она ҝөрә өлү јеринә ҝетмәји гадаған етмәјибләр ки, инсанлары да өлдүрмәк истәјирләр. Инди дејәрсиниз ки, әшши, бунун мәтләбә нә дәхли? Дәхлисини психолоҝијада ахтармаг лазымдыр.

Халг артыг евиндә отурмаг истәмир. Әввәлдә халгы алдатдылар ки, евдә отурун ҝәтириб әрзаг, пул верәҹәјик. Дүздүр ки, халг бу јаланчы һакимијјәтә инанмыр. Амма илк әввәлләрдә һәм дедиләр ки, бунлар инсандыр, бу ҹүр чәтин вәзијјәтдә һеч олмаса бизә саһиб чыхарлар. Һәм дә ҹамаатын аз-чох пулу бир көшәдә-буҹагда вар иди. Үмид едиб дөшәк алтында сахладыглары пулдан, сојудуҹуда олан әрзагдан истифадә еләдиләр. Амма ҝөрдүләр ки, һәр шеј түкәниб, амма јаланчы вә сахтакар һакимијјәт халга бахмыр. Чүнки дүз үмид еләмәмишдиләр. Аталар јахшы дејиб ки, һакимијјәтә үмидли олан шамсыз, пулсуз, әрзагсыз галар. Аллаһа үмид етмәли идиләр. О да бу ҹүр олур ки, дашы әтәјиндән төкүб күчәләрә төкүлүр, һагларыны тәләб едирләр.

Инди дә инсанлара јаландан вәд верибләр ки, ҝүја 190 манат пул вериләҹәк. Инди дејин ҝөрәк беш-алты нәфәрдән ибарәт аилә 190 манатла неҹә јашасын. Бу мәбләғи Илһам Әлијев дә башда олмагла мәмурлара верәсән, бағлајасан онлары евә ҝөрәк неҹә доланырлар. О гәдәр дә ҝүҹлү иман әһли дејилик ки, евдә әли-голу бағлы отураг, Аллаһ өзү адам јетириб ағзымыза јемәк гојсун.

Узун сөзүн гысасы, бајыра чыхсан вирусдан өләҹәксән, евдә галсан да аҹындан. Инди сечим халгындыр. Һәр бир һалда Аллаһа шүкүр вә тәвәккүл етмәк ҝәрәк.


1571 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...