Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Мај 2020

Һакимијјәт милјардлары исраф едир, “зијалылар”ымызы јас мәҹлисләринин еһсан сүфрәләри өлдүрүр

Зилләт вәкили Фазилаб “бир дәли гујуја даш атды...” мисалындакы дәли олмағы чохдан бојнуна ҝөтүрүб, мәсәлә бурасындадыр ки, ағыллылар, зијалылар дуруб онун фикрләринә дәстәк верирләр. Нә имиш гардаш мәсәлә? Һеч нә, јас сүфрәләриндә еһсанлар исрафчылыг имиш. Әә, бир дәфә дә тојлардакы исрафчылыгдан данышын да. Нијә анҹаг ҝөзүнүзә јас мәҹлисләри ҝирир?

Биз дә исрафчылығын тәрәфдары дејилик, амма Фазилаб бу мәсәләни шиә дүшмәни олдуғу үчүн габардыр. О, истәјир Азәрбајҹанда мәҹлисләр вәһаби мәҹлисләринә охшасын. Сабаһ чыхыб дејәҹәк ки, Гураны нијә молла охујур ки, һеч моллаја пул вериб мәҹлисә чағырмаг лазым дејил. Һәр кәс ҝедиб Гуран охумағы өјрәниб өзү охусун. Өјрәниб охусун, ким истәмәз? Амма Имам Әли (ә) демишкән, бу хәвариҹин (диндән чыхмыш) сөзү һагдыр, доғрудур, амма истәкләри батилдир. Үстә ҝәл методлары да батилдир. 

Кимәсә Гуран өјрәтмәк истәјирсинизсә нијә буну јасда молланы ҝөрәндә јадыныза дүшүр. Она ҝөрә истәјирләр ки, о јас мәҹлисләриндә имамлардан (ә) һәдис әвәзинә Әбубәкри, Језиди тәрифләсинләр. Ону өләсиниз дә ҝөрмәјәҹәксиниз.

Јас мәҹлисиндә исрафчылыға ҝөрә өзләрини лезвалајан дырнагарасы зијалылара – башда (һәрчәнд о башда олмаға лајиг дејил) Фазилаб олмаг шәртијлә - чатдырмаг истәрдик ки, белә халгы, исрафчылығы дүшүнән олмусунузса дурун бир дәфә милјардларынызы ҝөјә совуран, атасына “Ҝүл бајрамы” кечирән, һәр шәһәрдә, рајонда атасынын паркыны ачыб һејкәлини гојан, нефти мәмурлары илә бирликдә оғурлајан, нәслинә бизнес ачан, хариҹдә виллалар уҹалдан, хариҹи һесбаларда халгдан оғурладығы пуллары сахлајан Әлијевә вә онун оғру, виҹдансыз мәмурларына бир дәфә сөз дејин. Ноолду елә өлдүјүнүз-галдығыныз јас мәҹлисләриндәки еһсан сүфрәләридир?! Она ҝөрә дә сизи ҹәмијјәтдә зијалы һесаб еләмирләр. Чүнки зија дејилән шеј јохдур сиздә.


1511 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...