Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Мај 2020

Котлет Сијагуш јенә Илһам Әлијевә сөз атды

Кечән дәфә ҝөтүрүб Котлет Сијагушун видеосуну пајлашыб јазыблар ки, ичкили һалда ҝедиб Һејдәр Әлијевин мәзары өнүндә лүл-пијан һалда гуш бурахыб. Нијә лүл-пијан һалда? Ҝүја инди бу ајыг оланда гушламыр. Адам затән башдан ајаға гуш бураханын биридир.

Бундан әввәл Илһам Әлијевә гаршы гушладығыны демишдик. О, иҹра башчыларыны нәзәрдә тутараг демишди ки, халгын ичинә чыхмырларса ҝедиб евдә отурсунлар. Биз дә јаздыг ки, бу сөз һамыдан өнҹә Илһам Әлијевә дәјир, чүнки о да халгын ичинә чыхмыр.

Бу дәфә дә Сијагуш Илһам Әлијевә гаршы гушлајыб. О белә дејир: “Иҹра Һакимијјәтинин башчылары һәбс олунан рајонларда һүгуг-мүһафизә органлары да мәсулијјәт дашыјыр. Чүнки онлар рајонларда баш верән ганунсузлугларла бағлы мәлуматы вахтында јухарыдакы аидијјәти гурумлара вә өлкә башчысына јазыб һесабат вермәли идиләр. Әҝәр вахтында белә һесабатлар вә мәлуматлар өлкә башчысына дахил олсајды, вәзијјәт бу һәддә чатмазды. Она ҝөрә дә һесаб едирәм ки, бу ишдә һәмин рајонларын һүгуг-мүһафизә органларынын рәһбәрләри дә мәсулијјәт дашыјырлар. Одур ки, иҹра башчылары илә јанашы, онлар да мәсулијјәтә ҹәлб олунараг ҹәзаландырылмалыдыр.” Бу сөзләр һамыдан әввәл Илһам Әлијевә дәјән сөзләрдир. Чүнки өлкәдә һүгугсузлуг олдуғу үчүн Сијагуш һүгуг-мүһафизә органларыны тәнгид едир. Өлкәдә һүгугсузлуг баш алыб ҝедирсә бунун биринҹи баискары Илһам Әлијевдир. Чүнки одур иҹра башчыларыны тәјин едән. Тәјин едәндән сонра гудурдан. Һәмин һүгуг-мүһафизә органлары да диҝәрләри кими елә Әлијевин диктәсијлә отуруб дурурлар. Онлара әмр ҝәлмәлидир ки, ишә кечсинләр. Әмр верән исә иҹра башчыларыны гудурдуб халгын башына миндирән адамлардыр. Икинҹиси дә ки, әҝәр һүгугсузлуға ҝөрә ортада кимсә һәбс едилмәлидирсә ҝәрәк Әлијев дә һәбс едилсин. Чүнки һүгугсузлуг саһәсиндә нә гәдәр јухары ҝетсән сонда президент дә һүгугсузлуға зәмин јаратдығы үчүн ҝүнаһкардыр.

Сиз елә билирсиниз ки, Илһам Әлијевин халга ҹаны јаныр дејә иҹра башчыларыны чыхарыр? Әсла. Она ҝөрә башчылары чыхарыр вә һәбс етдирир ки, бу башчылар акула мәмурлар тәрәфиндән тәјин едилән адамлардыр. Акулаларын савашы заманы гоз бу ҹүр килкә балыгларын башында партлајыр. Икинҹи еһтимал да будур ки, Илһам Әлијевә, режимә лајигинҹә хидмәт едә билмәдикләри үчүн Әлијев онлары дәнләјир.

Ону да дејәк ки, Сијагуш һәр фүрсәтдә Әлијевин ҜӨЗҮНӘ ҜИРДИЈИ үчүн јенә ону сөһбәтиндә “сүддән чыхмыш ағ гашыг” кими өјмәјә чалышыр. Јәни, ҝүја Әлијевин хәбәри јохдур, органлара да она демәјибләр. Хәбәри јохдурса чыхыб евдә отурсун, гој хәбәрдар инсанлар өлкәни идарә еләсин. Өзү дә ХХЫ әсрдә “хәбәрим јох иди” сөзүнә кимсә инанмаз. Хәбәр вермирләр, ачыб јутуб каналыны, сосиал шәбәкәләри, мүхалифәт каналларыны изләсин.


1878 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...