Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Ијун 2020

Итә бајыра чыхмаға иҹазә вар, адам чыхса “итләр” тутуб “ит кими”...

Буну да ҝөрдүк илаһи... Демәли, хәбәрдә дејилир ки, сәрт карантин режиминдә итләрин күчәјә чыхарылмасы һалларындан суи-истифадә едилмәмәлидир. Карантин ҝүнләриндә бир нәфәрин өз итини ҝәздирдикдән сонра башгасына, гоншусуна вермәси гадағандыр. Белә һаллара ҹидди нәзарәт олунаҹаг.

Буну да ким десә јахшыдыр? Баш Дөвләт Јол Полиси Идарәси Иҹтимаијјәтлә әлагәләр шөбәсинин рәиси, полис полковники Камран Әлијев дејиб.

Әввәлҹәдән дејәк ки, биз үмумијјәтлә полисләрә ит дејилмәсинин әлејһинәјик. Амма нејләјәк ки, ҝөрүнүр елә гәдимдән полисләр белә бир шәраит јарадыблар ки, онлара ит дејибләр.
Јахшы, дејәк ки, о заман Елчибәј заманы иди, дәрәбәјлик иди. Ганун, низам һәлә гајдасына дүшмәмишди, јахшы, бәс индики замана нә дејирсән? Елә бир нечә ҝүн бундан габаг баш верән зибилатма һадисәсинә, ондан сонра вәһши кими ҹамаатын евинә иҹазәсиз сохулуб чылпаг ҝөтүрүб онлары едвиндән апармаларына нә дејирсән?
Бу вәзијјәти ортаја чыхаранлара валлаһ ит десәниз итә һагсызлыг олар.

Ола биләр ки, бурада итлә полси арасында бир бағлылыг олдуғу үчүн Баш Дөвләт Јол Полиси Идарәси белә бир гәнаәтә ҝәлиб. Бунлардан нә десәниз ҝөзләмәк олар.
Артыг бу ҝүндән сосиал шәбәкәләри карикатуралар бүрүјүб. Демәли, бир карикатурада бир ит диҝәр итдән сорушур ки, һара ҝедирсән? О да дејир ки, хозејними ҝәзмәјә чыхармышам. Башга бир карикатурда ит саһибинә дејир ки, истәјирсәнсә сәни ҝәзмәјә апарым.

Доғрусуну Аллаһ билир, амма мәним ҝүманым буна ҝедир ки, халг полисә ит дедикҹә полис дә халгла белә мүамилә едир. Санки ити халгдан дәјәрли билирләр. Ҝөрмүрсүнүзмү, итә бајыра чыхмаға иҹазә вар, адам чыхса “итләр” тутуб “ит кими” һәмин адамы чырпырлар. Чырпа билмәсәләр дә узагбашы она “довшан” дејирләр. Сонра да халгдан горхдуглары үчүн ҹамаата “дөвшан” дејән “итләри” полис бөлмәсиндә јүксәк рүтбәлиләр довшана дөндәрирләр.
Бу да мүасир Азәрбајҹан реаллығы. Бу да бунларын башларына вурулмаға лајиг олан аналогу олмајан сијасәт.


2017 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...