Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Ијун 2020

Фазил-абы дөвләтин ајагјолусунда белә ишә гојмајыблар, өзүнү дөвләт адамы һесаб едир

Фазилаб Гәзәнфәроғу кими Азәрбајҹан тарихиндә бәлкә икинҹи сырытг, сәфеһ адам ҝөрүнмәјиб, јер үзүнә, ән азындан Азәрбајҹана ҝәлмәјиб. Демәли, Азәрбајҹанда бу адама фазилаб дејилир, шәкилини зибил гутуларынын үзәринә јапышдырырлар, адама итин сөзүнү дејирләр, сијасәтдә јерин дибинә ҝириб, бир-ики јердә ады чәкилсин дејә дә пирләрин әлејһинә данышыр – амма өзүнү һәлә дә вар һисс едир. Һәтта нәинки вар һисс едир, үстәлик өзүнү дејәсән дөвләт адамы кими ҝөрүр.

Сән демә Фазилабын кечмишдә Әлијевләрин әлејһинә сәрт чыхыш вә тәһгирләрини кимләрсә пајлашыбмыш, бу да еләмә тәмбәллик дејиб ки, бу ҹүр пајлашымлары баҹардыгҹа чох един, чүнки ҹәмијјәт ҝөрсүн ки, гараҝүруһчулугдан хилас олан вә дөвләт адамы олма ҹәсарәтини ҝөстәрән чох азсајлы сијасәтчиләрдән биријик.
Јадыма Сәрдар Ҹәлалоғлу илә Мусават сајтындакы дебатлара чыхмагла ермәниләри Гарабағ торпагларында әјилә-әјилә ҝәздирән, дик ҝәзмәјә, ҝүнәшә бахмаға гојмајан Елман Нәсировун дебатларындан бири дүшдү. Бу дебатларын бириндә Елман Нәсирова Сәрдар бәј дејир ки, сән милләт вәкилисән јохса дөвләт вәкили? Әҝәр милләт вәкилисәнсә милләти мүдафиә елә дә. Анҹаг дөвләтдән данышырсан. Инди бу сөз һәм дә Фазилаба аиддир.
Ҝүја Фазилаб милләт вәкилидир, амма дөвләтә, даһа доғрусу һакимијјәтә вәкиллик едирмиш. Дөвләт адамы олмагдан да гандығы графа јохдур. Һеч олмаса ҹәһәннәм, Елман Нәсиров ЈАП-ын үзвүдүр, Фазилабы исә ЈАП әрази үзрә филиалларынын бириндә һеч туалетдә ишләмәјә дөвләт она иш дә вермәјиб, амма өзүнү дөвләт адамы һисс едир.

Демәли, 2005-ҹи илдән бүтүн идеалларыны, сијаси мүбаризәсини, лидерини сиркдә бир кресло үчүн сатан бу симасыз өзүнү дөвләт адамы һесаб едирмиш. Һалбуки 15 илдә дөвләтин бир ајагјолусунда да ишә гојмајыблар ки, ишләсин.

Адам һесаб едир ки, индијәдәк гараҝүруһчу имиш... Чох мараглыдыр, Фазилаб кими бир чох сатгынлар өлкәмиздә вардыр ки, әгидәләрини бир јалдан өтрү дәјишибләр. Инди дејәк ки, дәјишмисән, даһа дуруб нә үчүн кечән фәалијјәтләрин үчүн гараҝүруһчу дејирсән? Бир бу дејил, демәк олар ки, ким бир јалдан өтрү ҹинаһ дәјишибсә башлајыр кечмишини вурмаға. Мәсәлән бунун кими Рауф Арифоғлу да вардыр. Аллаһа шүкүрләр олсун ки, бунлар милләт вәкили ола билмәјибләр. Сиркдә отура биләрләр, дөвләтә вәкиллик јох, һакимијјәтә һафтафатутанлыг едә биләрләр, амма милләтә вәкил олмаг бунларлыг дејил.


3344 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...