Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Август 2020

Халгларын сосиал шәбәкәләрдә ҝиҹ-ҝиҹ шејләрә бахмасынын биринҹи ҝүнаһкары залым һакимијјәтләрдир

Биз Азәрбајҹанда телеканализасијаларын үфунәт ији вермәсиндән бизарыг вә һәр дәфә јазыб өз етиразымызы билдирмишик. Амма мәсәлә бурасындадыр ки, телеканализасијадан башга јутуб каналында олан видеоларын да бөјүк әксәријјәти ҝиҹ-ҝиҹ шејләр чәкиб халга ҝөстәрир. Аллаһдан бир нечә дини каналлар вардыр, инсанлар Азәрбајҹан телеканализасијасындакы үфунәт ији верән верилишләрә тамаша етмәкдәнсә - Аллаһа шүкүрләр олсун ки, бу ҹүр дини каналлара бахыб дини савадларыны, еләҹә дә мәнәвијјатларыны артырырлар.

Азәрбајҹанда мөвҹуд олан залым һакимијјәт дә диҝәр залым һакимијјәтләр кими халгын мәнәвијјатынын чохалмасынын әлејһинәдир. Чүнки бүтүн залым һакимијјәтләр бу ҹүрдүр. Онлар горхур ки, өлкәдә Ислам динин ганунларындан, һалал вә һарамларындан данышсаг, сабаһ маарифләнмиш, мәнәвијјаты зәнҝинләшмиш халг үсјан галдырыб дејәҹәк ки, биз нијә рүшвәт вермәлијик, биз нијә залым өнүндә сусуб галмалыјыг. Она ҝөрә дә залым һакимијјәтләр халгларын ојанмасынын әлејһинәдир.

Бу мәгамда дејилә биләр ки, јахшы, һакимијјәти билдик, шәрәфсиз, алчаг һакимијјәтдир, бәс телеканализасијалардан башга јерләрдә, мәсәлән, елә јутубда фәалијјәт ҝөстәрән ҝиҹ-ҝиҹ каналлары да һакимијјәт идарә етмир ки? Онлар нә үчүн ҝиҹ-ҝиҹ шејләр јајымлајыр, әхлагсызлыға, дүшүклүјә инсанлары сүрүкләјирләр.

Тәбии ки, һәр бир виҹданлы инсан билир ки, бу суалын ҹавабы чох садәдир. Биринҹиси, ким зәманәт верә биләр ки, шәрәфсиз һакимијјәт бу алчаглығын далында дејил? Һакимијјәт бир заман ҝәлди, анлады ки, ҹамаат үфунәт ији верән телеканализасијалара бахмыр, үз тутублар сосиал медијаја, јутуб вә с. сосиал шәбәкәләрә. Деди ҝөрәсән нә едәк? Ағлына бу ҝәлди ки, јахшы пул бурахыб орада сәвијјәсиз јутуберләр, башга шәбәкә истифадәчиләрини кәшф еләмәк, малијјәләшдирмәк лазымдыр. Бу еһтимал едиләндир вә ҝүҹлү еһтималдыр. Икинҹиси, һәтта һакимијјәт бу иши етмәсә белә, бу ишин тәмәлини, мүгәддимәсини јахшыҹа гоја билди. Затән залым зүлмүнү һәр заман практики олараг халгын үзәриндә һәјата кечирмир. Башга сөзлә десәк, бир инсаны өлдүрмәк үчүн илла да әлиндән тутуб учурумун бир аддымлығына ҝәтирмәк, сонра да орадан ону атмаг лазым дејил. Онун башыны елә позурлар ки, өзү ҝедиб учурумун јанында дајанмағы гәләбәнин бир аддымлығы һесаб едир. Мисал үчүн, наркоман јүксәк дозалы наркотик маддә гәбул едиб өзүнү өлдүрәркән һакимијјәт нүмајәндәси ҝәлиб онун ијнәсини голларыны чырмалајыб вурмур ки. Ону јаваш-јаваш алышдырдыгдан сонра өзү өзүнү затән инсан мәһв едә билир. Башга бир мисал шејтан мисалыдыр. Затән шејтанлар анҹаг синәләрә вәсвәсә едир, һеч кимин әлинә араг бутулкасы вермир ки, ону ичиб дүнја вә ахирәтини мәһв еләсин. Залым һакимијјәтләр дә бу ҹүрдүр. Интернет өлкәјә ајаг ачмамышдан габаг залым һакимијјәт телеканализасијалар васитәсилә халгы зәһәрләди. Затән зәһәрләнмиш халга сонрадан интернет дә версән ҝедиб орда да зәһәрли вә зәрәрли нәләринсә далынҹа дүшәҹәк. Она ҝөрә дә халгын бөјүк әксәријјәтинин ҝиҹ-ҝиҹ шејләрә бахмасынын биринҹи ҝүнаһкары елә залым һакимијјәтдир. Бу ҹүр һакимијјәти олан халгын ҝәнҹи, ушағы да бајағы, мәнасы олмајан, дүшүк-дүшүк видеолар чәкәр, отуруб онлара тамаша едәр.


2773 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...