Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Август 2020

Итә зүлмә ҝөрә намазы сындыр, адама зүлмә ҝөрә динмә ки, мәсҹиди бағлајарлар... (Сарај молласы мәнтиги)

(Һәр јери ачыб мәсҹиди бағлајанларын өнүндә сусанлара)

Әввәлләр сөз ҝәзирди ки, ҝүја филан мәсҹидин молласы, јахуд моллалары она ҝөрә сијаси сөһбәтләр етмир ки, мәсҹиди ҝәлиб бағлајарлар вә дин өлкәдә ҹамаата чатмаз. Санки дини чатдыранлар фәгәт бунлардыр. Аллаһын совет һөкүмәти заманында дини һәр ҹүр гадаған етмәләринә бахмајараг ҹамаат ҝедиб намаз гыла билирди. Сән тәблиғ еләмәсән, башгасы ҝәлиб тәблиғ едәҹәк, һеч ким тәблиғ едә билмәсә - Аллаһ-Тәала Кәрбәлаји Исмајыл демишкән - мүсәлманларын Аллаһы Нигалајы да, онун кими Совет һөкүмәтини дә јерлә јексан едәҹәк. Чүнки Нигалај Кәрбәлаја ҝүллә атмышды. Инди дә Кәрбәлаја ҝүллә атанлар чохдур. Бири елә бизим өлкәмиздә.

Гаршыдан Мәһәррәм ајы ҝәлир. О бојда нәһәнҝ – Мәһәммәд Фүзули дејирди ки, “Мәһәррәм олду мәсәррәт (шадлыг) һарамдыр”, биздә исә алчаглар бүтүн фаһишәханалары, дәнизләри, парклары, әјләнҹә јерләрини ачырлар, амма мәсҹидләри ачмајыблар. Ондан әввәл дә Мәһәррәм мәҹлисләринә ҝетмәјә гадаға гојмушдулар. Елә инди дә Имам Һүсејн (ә) бајрагларыны јығышдырыблар. Ҝөрүнүр, (Имам Һүсејндән (ә) горхдуглары үчүн) мәсҹидләри Сәфәр ајындан сонра ачаҹаглар, о да ачсалар әҝәр.

Гајыдаг ит мәсәләсинә. Демәли, “сијасәтә гарышсаг мәсҹиди бағлајарлар” дејәнләр даһа сонра дедиләр ки, ким намаза вахт сәрф едиб бир күчүјү, ит баласы ити өлүмдән хилас еләмәсә јер јарылар, о адам јерин ичинә ҝирәр. Бу һәдисин дүз олуб-олмамасыјла ишимиз јохдур, затән сөһбәт ондан ҝедир ки, Ислам дини рәһмли диндир вә һејванларын да һаггыны горујур. Бу, өз јериндә. Амма бу дәгигдир ки, Ислам дини инсаны мәхлугатын әшрәфи јарадыб. Ит үчүн намазы сындырмағы әмр едән (?!) сындырмадығы һалда јери јарыб намаз гыланы јерин ичинә дүртән дин инсана зүлм едиләндә һеч нә демирми? Әҹәб диндир.

Ит үчүн белә үрәји јанан бир дин, инсана, һиҹаблыја, диндара, руһанијә, бүтөв бир халга зүлм едән һакимијјәт өнүндә сусан бүтүн сарај моллаларыны Гијамәт ҝүнү итлә мәшһур еләмәлидир.
Бу да һа, сиз дединиз ки, данышарыг мәсҹиди бағлајарлар, инди данышмырсыныз амма, јенә бағлајыблар. Һеч олмаса бағлајандан сонра данышын. Ағзынызы ачын ки, мәсҹидинизи ачсынлар.

Сөз һејвандан, итдән дүшмүшкән, бир дәфә хоруза дејирләр ки, сабаһдан банлама. Дејир јахшы. Сабаһ ҝәлиб дејирләр ки, тојуг кими сәс чыхарт, дејир, чәшм. Бири ҝүн ҝәлиб дејирләр ки, “вопшеј” сабаһдан јумуртамалысан. О да башына дөјүр, дејир ки, каш әввәлдән разы олмаздым, башыма бу ҝәлмәзди.
Хорузларынызын банынын кәсилмәсинә иҹазә вермәјин әзизләр, банладыб сүбһ намазына инсанлары ојадын. Чүнки мәсҹидләрдә азанлар сусуб. Банладын ки, ојансын бу бәдбәхт милләт. Аллаһу Әкбәр сәсијлә ојансын. Ҝөрәҹәксиниз ки, кичик диктаторлар ҝирмәк үчүн неҹә тојуг һини ахтараҹаглар.


2731 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...