Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Август 2020

Бүтүн өлкәләрдә гајдалара риајәт едиб әзадарлыг кечиртмәк олур, бирҹә Азәрбајҹан...

(Имам Һүсејн (ә) зијарәти үчүн голуну верәнләр вә маска таханлар)

Һәр ил Имам Һүсејн (ә) адына гурулан әзадарлыг мәҹлисләриндә үмид едирик ки, өлкәмиздә залымлар језидләрин агибәтиндән ибрәт аларлар, бир даһа зүлмләринә давам етмәзләр, амма тәәссүфләр олсун ки, һәр ил залымларын зүлмүнүн даһа да артдығынын шаһиди олуруг.

Бу ил дә Аллаһа һәмд олсун ки, Мәһәррәм ајына дахил олдуг, амма тәәссүфләр ки, залымлар нәинки ибрәт алмајыб, үстәлик бу ил диҝәр илләрдән фәргли олараг мәсҹидләри дә әзадарларын үзүнә бағлајыблар.
Тәбии ки, адыны гојублар ки, коронадыр, ҹамаат вируса јолухар, үстәлик сарај моллаларыны да сәфәрбәр едибләр ки, халгы бу барәдә “моизә” етсинләр.

Лакин бүтүн бунларын бәһанә олдуғу мәлум олур. Она ҝөрә ки, башга вахт өлкәдә диҝәр өлкәләрә баханда коронанын аз олмасынын уғуруну өз ајагларына јазырлар, амма нөвбә мәсҹидә чатанда бәһанә едиб ачмырлар. Онда белә чыхыр ки, әҝәр башга јерләрдә сизин сајәниздә корона аз олурса (тәбии ки, бу, Аллаһын лүтфүдүр, буну анҹаг Аллаһа инамы олмајанлар өз ајагларына јаза биләрләр) демәли, сиз биләрәкдән Аллаһын евиндә мүәјјән гајдалар тәтбиг едә вә Аллаһын евини горуја билмирсиниз. Әлбәттә, бүтүн бунлар бәһанәдир. Она ҝөрә ки, бүтүн дүнјада әзадарлыг мәҹлисләринә иҹазә верилиб. Һәтта гоншумуз Иранда чохсајда јолухма һаллары мүшаһидә едилдији һалда маска вә әлҹәјә риајәт етмәклә әзадарлыға имкан јарадылыб. Башга өлкәләр дә онун кими.

Бир мәсәләни дә гејд етмәк истәрдик. Демәли, бир нечә ил бундан әввәлә гәдәр сөз ҝәзирди ки, о заманлар залым һакимијјәтләр Имам Һүсејн (ә) зијарәтинә шиәләри бурахмырдылар. Кимләрсә зијарәтә ҝетмәк истәјәндә залым һакимијјәтләр верҝи үнванында онларын голуну кәсирдиләр. Һәтта дејиләнә ҝөрә сағ әлини верәнләр сонра сол әлинин дә кәсилмәсинә разы олурдулар ки, тәки зијарәтә ҝедә билсинләр. Биздә вә тәбии ки, башга өлкәләрдә дә ҹамаат бу кими ишләри дүзҝүн сајмырды, ҹаһиланә олдуғуну дејирдиләр. Тәбии ки, залым һакимијјәтләрә дилләри узана билмирди, дејә билмирдиләр ки, нијә зијарәти гадаған едирсиниз, амма ҝүҹләри әлијалын ҹамаата чатдырды. Әлгәрәз, бу иши ҹаһиллик һесаб едирдиләр, дејирдиләр ки, адам да зијарәтә ҝөрә голуну кәсдирәр? Инди һәмин инсанларын нәвә-нәтиҹәси бу ҝүн чыхыб мәсҹидләри, әзадарлыглары “нијә иҹазә вермирсиз, тибби гајдалара риајәт едиб маска, әлҹәк тахырлар да” дејә мүдафиә етмирләр. Әҝәр о вахткы һәрәкәтләр ҹаһиллик идисә инди ки, елмә, тибби ҝөстәришләрә риајәт олунур, нијә бу һагда данышмырсыз.

Сарај моллаларына да бир-ики кәлмә демәк истәрдик. О да будур ки, онлара дејиләҹәк ән јахшы вә ән лајигли ики кәлмә елә будур: САРАЈ МОЛЛАСЫ.


2849 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...