Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Август 2020

Халгдан гануна әмәл тәләб едир, ҹәримәләри сәртләшдирирләр, өзләри гануну әзирләр


Рамиз Меһдијевин нәвәсинин тојуну ПА-нын кечмиш башчысынын ҝүја дөвләтә мејдан охумасы кими гәләмә вердиләр. Демәли, алчаглар өзләри мәсҹидләри ачмырлар, Имам Һүсејн (ә) мәҹлисләринә имкан вермирләр, амма чимәрликләрлә бәрабәр һәм дә һансыса депутатын, кечмиш мәмурун баласы өзүнә тој едә биләр. Һалбуки бүтүн дүнјада олдуғу кими Азәрбајҹанда да иҹтимаи фасиләјә риајәт едиләҹәк, маска, әлҹәк тахыб әзадарлыға ҝедиләҹәкди. Һәтта, АБШ кими “Бөјүк шејтан” дөвләти белә бунун – ҹамаатын әзадарлыг кечирмәсинин гаршысыны ала билмәди.

Тәсәввүр един ки, алчаглар бир нечә ҝүн бундан өнҹә шәһид ҹәназәләри ҝәлдији үчүн милләтин шәһәрә ахын етмәсини, шәһидләрин ҹәназәсини гаршыламасыны карантин режиминин позулмасы кими дәјәрләндирмәдиләр. Нијә? Чүнки һакимијјәтә сәрф едир ахы. Белә ки, белә һалалларда мүхалифәт-игтидар, халг-игтидар ҝүја бирләшир вә ваһид дүшмәнә гаршы ҹәбһә алыр. Буна ҝөрә дә јерли игтидарын кәллә-мајаллаг ашмасы тәһлүкәси јох иди. Халгын башы бир анлыг алчаг һакимијјәтә дејил, алчаг ермәниләрә гарышмышды.

Амма тәәссүфләр олсун ки, шәһид үчүн күчәләрә төкүлән халг күтләләринин гаршысыны алмајан, ҹәримәләмәјән алчаг, рәзил, шәрәфсиз һакимијјәт шәһидләр ағасы Имам Һүсејн (ә) мәҹлисләринә иҹазә вермир, мәсҹидләри ачмыр.
Бунун мүгабилиндә нә баш верир? Сивајуш кими, Рамиз кими алчаг, јалтаг, “паследни” инсанлар, халгы сојмагла аиләсинә палтар алан шәрәфсизләр өз баласына тој едир.

Бу һәмин ҜӨЗӘҜИРӘН Сијагуш иди ки, дејирди әҝәр гануна риајәт едилмәсә риајәт етмәјәнләри сәрт шәкилдә ҹәзаландырмаг лазымдыр. Амма өзүнә бәраәт газандырыр вә тоја ҝедир. Бунун һәјат јолдашы да ҝүја һүгуг ишләринә бахыр, о да гануна, һүгуга риајәт етмәјиб тоја ҝетмишди.

Бу сәбәбләр уҹбатындан бу һакимијјәтә һеч ким инанмыр, онлары алчаг, шәрәфсиз, “паследни” һакимијјәт һесаб едир. Бүтүн бунлардан сонра һәлә һәјасызҹасына дуруб өзләринә бәраәт газандырырлар ки, јох е биз халгы дүшүнүрүк. Бәс нијә тоја ҝедәндә халгы дүшүнмүрдүнүз?


2773 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...