Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Нојабр 2020

Замин Һаҹынын илаһи әдаләтин гәләбәсиндән гандығы графа

Бир Гурана бах, бир дә Ирана

Бир вар атеист оласан, бир дә вар ки, узунгулаг оласан. Һәрчәнд ки, бәзи атеистләр вар ки, узунгулагдан даһа чох узунгулагдыр. Нә едәк ки, узунгулаға мәҹбур олуб һөрмәтсизлик едирик. Амма, бу ҹүр атеистләрин узунгулаглығыны ҝөстәрмәк үчүн онлара “тимсаһ” демәјәҹәкдик ки.

Атеистләр диндарлара илишмәкдән јорулмур. Биз дә онлара ҹаваб вермәкдән јорулмуруг. Чүнки бу, бизим әслиндә вәзифәмиздир. Бәлкә, бир-ики кәлмә ешидиб һидајәт оларлар.

Демәли, узунгулаг сөзүнү ишләтмәјә бизи вадар едән Мурад Көһнәгала иди. Адам чыхыб милјонларла мүсәлманын вердији азана уламаг демишди. Амма, бунун кими башга бир атеист дә вар, Замин Һаҹы. Демәли, Замин јазыр: “Бәзән диндарлар “илаһи әдаләт галиб ҝәләҹәк” дејә инсанлара үмид верәрләр, анҹаг нә гәдәр аҹы да олса, бу дүнјада һеч бир илаһи әдаләт, филан јохдур. Дүнјада, гәдим ата сөзүмүздә дејилән кими, довшана гач, тазыја тут дејән Аллаһ вар. Јәни инсанларын, милләтләрин талеји өз әлләриндәдир, ким ҝүҹлүдүрсә, о да галиб ҝәлир.” Замин кимиләрин тәбии ки, проблеми илаһи әдаләт барәдә дејил. Әдаләт мөвзусуна ҝирмзәдән габаг Замин кимиләр Аллаһын вар олуб-олмадығы барәдә ҹидди арашдырма апармалыдыр. Ондан сонра әдаләт мөвзусуна ҝирә биләрләр. Чүнки әгидә әсасларындан олан “үсулиддин”дә биринҹә Аллаһ (товһид) ҝәлир, сонра әдаләт (әдл). Биринҹи вүҹуддан (Аллаһын затындан) данышарлар, сонра сифәтдән (әдаләтдән).
İкинҹиси, мәҝәр Аллаһ дејиб ки, инсанларын, милләтләрин талеји башгасынын әлиндәдир? Тәкҹә сәнин кими инсанлар талејини Минск групуна, рүшвәтхор мәмурлара, олигарх депутатлара, диктатор һакимијјәтләрә тапшыра биләр. Елә сәнин јаздығын “инсанларын, милләтләрин талеји өз әлиндәдир” ибарәси Гуранын сөзүдүр дә. Гурандан ајә оғурлајыб нијә өз адына чыхырсан. Гуран бујурур: “Һәгигәтән Аллаһ бир гөвм өзүндә оланы (агибәти, талеји) дәјишмәјинҹә, Аллаһ онда оланы дәјишмәз!” (“Рәд” сурәси, ајә 11)

Аллаһ сәнин әлини-голуну бағламајыб ки? Сән мүбаризә мејданыны тәрк еләјиб Мусаватын бир күнҹүнә гысылыб көшә ҹызма-гараларынла өз сәфеһ фикирләрини ишғал олунмуш торпаглары азад едән Кәрбәлајиләрә, Мәшһәдиләрә, диндарлара, елм тәләбәләринә, әсҝәрликдә мәрсијә дејиб синә дөјән иҝидләримизә ашыламаға чалышырсан. Онларса сәнин сәфеһ јазыларыны охујуб илһама ҝәлмирләр. Онлары бу руһда бөјүдән диндир.

Замин кими атеистләр өлкәдә бир гәләт едә билмәзләр, залымларын сечки сахтакарлығындан тутмуш, рүшвәт һадисәләринә, халгын сүрүндүрүлмәсинә даир бир шеј дејә билмәзләр, сонра дуруб ҝүнаһы Аллаһда ахтарарлар. Сән иш ҝөрмәјәндән сонра, ағзына су алыб сусандан сонра, һеч сәнин өзүнә халиг олараг сечдијин материја да сәнин көмәјинә ҝәлмәјәҹәк?

Әслиндә динә илишән атеист Замин өзү дә бу кими шејләри јахшы билир. Мәсәлән, нөвбәти ҹүмләсиндә јазыр: “Биз 27 ил “дөзүн, һәр шеј јахшы олаҹаг” сөһбәтләријлә башымызы алдадан бејнәлхалг даирәләрин маһијјәтини артыг јахшы анлајырыг. Јер күрәсиндә, каинатда, тәбиәтдә һәр кәс ҝүҹлә һесаблашыр. Ҝүҹүн вар, һөрмәтин дә олаҹаг. Ҝүҹүн јохдурса, башындан гапаз әксик олмајаҹагдыр.” Бәли, сән вә сәнин ағлында олан һакимијјәт нүмајәндәләри 27 ил она-буна ҝөз тикмәк әвәзинә, 1400 ил әввәл назил едилән вә гејд етдијимиз Гуран ајәсинә ҝөз тиксәјдиләр, биләрдиләр ки, Гуран әмәли олараг иш ҝөрмәјин тәрәфдарыдыр.

Зәһмәт чәк бир Гурана бах, сонра сәфеһ-сәфеһ даныш. Гурандан әлавә бир дә Ирана бах. Залым шаһ режиминин, ондан сонра диктатор Сәддам режиминин һүҹумларындан Иран халгыны үзүағ чыхаран Гуран әһли олан, илаһи әдаләтин галиб ҝәлмәсинә үмүдлү олан, Гурана әмәл едән бир инсан олмушдур.

Јазыја башлајанда узунгулаг бәһсини әбәс јерә гејд етмәдик. Чүнки Замин кими башга бир атеист дә вар, Вүсал Мәммәдов. Адам аз галды ки, торпаглары ишғалдан азад едән диндар, мәрсијә охујан әсҝәрләрин әјилиб ајағындан өпсүн. Дүздүр, о да атеистдир, амма, бу мөвзуда бир һәгигәти инкар етмир. Әсҝәри Гарабаға апаран гүввәнин дин олмасы һәгигәтини.


9688 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...