Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Декабр 2020

Гарабағы алан әсҝәрләри адам јеринә гојмамаг сијасәтинин давамлылығы

Гејд етдијимиз ики мәсәлә өз тәсдигини тапыр

44 ҝүн бојунҹа ҝедән мүһарибә сонда торпагларын алынмасыјла нәтиҹәләнди. Бизим тез-тез диггәт чәкдијимиз нөгтә халгын алданмасы мәсәләси иди. Халг онда алданды ки, елә билди ки, она узун илләрдир дүшмән кәсилән, 20 фаиз торпагдан әлавә, 80 фаиз әразиләримизи ишғал едән ермәнисифәт бир һакимијјәт Гарабағы аландан сонра мәләјә дөнәҹәк.

Ән чох вурғуладығымыз нөгтә бу ики мәсәлә иди: бунлар Гарабағы аландан сонра да орада мин бир әхлагсызлыг етмәјә чалышаҹаглар. Әлбәттә, бу әхлагсызлыг тәкҹә етик гајдалардан кәнара чыхмагла мәһдудлашмыр. 80 фаиз әразиләрдә бу ҝүнә гәдәр нә гәдәр сечки сахталашдырыблар, рүшвәт алыблар, халгы талајыблар, дөвләтин бүдҹәсини лазымсыз јерә- һејкәл, парк, бүст үчүн күлә дөндәрибләр, оғру мәмурлар тәјин едиб халга диван тутблар, бундан сонра да бүтүн бу алчаглыглар давам едәҹәк. Бакыда вә әтраф мәнтәгәләрдә чыхартдылары ојунлары 20 фаиз әразиләрдә дә чыхараҹаглар. Бу, бир мәсәлә.

Икинҹи мәсәлә будур ки, бунлар Гарабағы алан әсҝәрә бир зәррә һөрмәт етмәјәҹәкләр. Һәмин әсҝәр јашындан асылы олмајараг мүһарибәјә ҝетмәмишдән әввәл неҹә сәфаләт ичиндә јашајырдыса бундан сонра да о ҹүр јашајаҹаг. Бу ики мәсәләнин мүһарибәдән әввәл вә сонра дәјишмәмәси она ҝөрәдир ки, бу проблемләри ортаја чыхаранлар мүһарибәдән әввәл дүзәлмәли иди. Алчаг хисләтләр дәјишмәјинҹә гәһрәман әсҝәрләри дә бир – ики адла тәлтиф етмәклә јола верәҹәкдиләр.

Биринҹи мәсәлә өз тәсдигини тапды. Шушада Түрквизјон әхлагсызлыг јарышмасы кечиртмәк истәдиләр. Дүздүр, корона сәбәбијлә онлајн олаҹағы дејилир. Амма, бу, онларын әхлагсыз хисләтләриндән чыхамсына дәлаләт етмир. Икинҹи мәсәлә дә өз тәсдигини тапды. Белә ки, артыг мүһарибәдә иштирак едән әсҝәрләр үзләри ҝөрүнмәсин дејә һәрби маскалар тахыб видеолар пајлашыр вә ҝилејләнирләр. Дејирләр ки, бизә бурада (дөјүш бөлҝәси нәзәрдә тутулур) бахмырлар, етиразлардан сонра ҝүндәлик 10 манат верәҹәкләрини дејирләр. Јазыг әсҝәр дејир ки, мүлки һәјатда ади фәһлә 10 манатдан чох газаныр. Бәли, бу инсанлар елә мүлки һәјатда фәһлә баба адамлардыр. Һансы порсуг мәмурун, депутатын ики өзү бојда олан баласы ҝедиб мүһарибәдә иштирак едиб, сојугда јатыб, сәнҝәрдә бөјрәкләри чүрүјүб ки? Даһа сонра видео јајанлар дејир ки, бизим малларымызы апарыб дүканларда сатырлар. Аиләмизә бахмырлар, мәҹбур олуб ҹамаатдан борҹ алырыг. Һәмчинин, видеолара баханда ҝөрүрүк ки, дөрд-беш әсҝәр јығышыб бир јерә хијар, ҝөјәрти јејир, бир әти бир нечә јерә бөлүб јејирләр.
Əсҝәрләрин шикајәтиндән сонра утанмадан гызармадан мүхтәлиф јаш һәддиндә олан әсҝәрләри бир ҹәрҝә дүзүб һәрәсинә бир торба ҝүја әрзаг верибләр.

Бу мәсәлә һансыса бир тәхрибат дејил. Фактдыр. Биринҹиси она ҝөрә ки, бу ҹүр рәзил бир һакимијјәт онсуз да мүһарибә заманы порсуг балаларыны ҝизләдиб јетим-јесири мүһарибәјә ҝөндәрди. О заман әдаләтсиз даврандығы кими инди дә әдаләтсиз давраныр. Икинҹиси она ҝөрә ки, артыг игтидарын бир нөмрәли ҜӨЗӘҜИРӘН гәзети олан Мусават гәзети бу һагда бир мәгалә дә јазды. Мусаватын мәшһур ҜӨЗӘҜИРӘНЛӘРИНДӘН бири – Елшад Мәммәдлидир, кимдир – мәгаләсинә тәхминән белә бир башлыг гојуб ки, дөвләт Гарабағы алан әсҝәри нијә гајғысыз гојсун? Бахын бу ҜӨЗӘҜИРӘНИН бир ҹызмагараја ҝөрә алдығы гонарар бир әсҝрә үч ҝүн верилән он манатлардан чохдур. Бу ҹүр порсуглар ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК сәбәбијлә газандыглары исти офисдә отуруб ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК едәндә о јазыглар гарда-гышда сојуг, гарлы јерлә јатырдылар. Будурму әсҝәр рәва ҝөрүлән.

Һадисәләрин ҝедишини изләмәк лазымдыр. Әлбәттә, нә әсҝәр, нә әсҝәр анасы-атасы, нә дә халг отуруб тамаша етмәклә кифајәтләнмәмәлидир. Һеч ҹүр итирдији етибары бәрпа едә билмәјән хаинләрин һаггында бир тәдбир ҝөрмәлидир.


2501 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...