Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Јанвар 2021

Нефтин, дизелин бир дә ҜӨЗҜИРӘН Мусават гәзетинин галхмасы

Өлкәдә нефт вә дизел баһалашды. Нефтин (АИ-92) бир литри 1 манат, дизелин бир литри исә 80 гәпик. Неҹәдир сизин үчүн? Өлкәнин узун илләрдир 80 фаизини ишғал едәнләр касыб балаларынын алдығы 20 фаиз торпаглары да 80 фаизә мүлһәг едиб даһа чох чапыб-талајаҹаг.

Бу бир јана, нефтин вә дизелин гијмәти галхыб дејә, ҜӨЗӘҜИРӘН Мусават гәзетинә дә тез ҝөстәриш верибләр ки, ахтарыб башга өлкәләрдә нефтин вә дизелин гијмәтини тапсынлар вә чап еләсинләр. Мусават гәзети дә вахт итирмәдән ҝедиб диҝәр өлкәләрдәки баһа гијмәтли нефт вә дизелләри (гијмәтләрини) тапыб чап едиб. Бүтүн гијмәтләр дә Азәрбајҹандакындан баһа. Тәбии ки, бу, Мүсават гәзетинин алнына јазылыб. Өзләри алынларына ҜӨЗӘҜИРӘН јазыблар, һәр фүрсәтдә јалаглыгла мәшғул олурлар. Бу мәсәләдән өтрү дә бунлара тапшырылыб ки, халга десинләр ки, ҝедин Аллаһыныза шүкүр един, башга өлкәләрдә бензин вә дизел баһадыр. Амма, бурада Мүсават гәзетинин “духу” чатмајыб ки, һәмин өлкәләрдә нормал вәтәндашларын маашыны да јазсын. Бу ҹүр етсәјди, бахардыг ки, ҝөрәсән һәмин өлкәләрдә нефт вә дизел Азәрбајҹандан баһадыр – буну билдик - бәс нефтә, дизелә пул верән машын саһиби вәтәндашлар неҹә доланыр? Тәбии ки, бу да онларын башыашаглығы олаҹагды. Чүнки онлара јухарыдан тапшырылыб ки, анҹаг халгын зијанына олан ишләрлә мәшғул олсунлар. Јохса, белә олмасајды, һәмин өлкәләрдә ајлыг мааш да Азәрбајҹандакындан ашағы олсајды о мөвзуну да бу мөвзуја әлавә едәҹәкдиләр. Беләликлә дә “галхманын”, јәни ҜӨЗӘҜИРӘНЛИЈИН дозасыны даһа чох едәҹәкдиләр. Кимсә бизи наданлыгда иттиһам етмәсин. Тәклифимиз там сәмимидир. Үстәлик, белә етмәклә Мүсават гәзетинә хејир вермиш олуруг. Чүнки ола биләр ки, ајлыг әмәк һаггыны гејд етмәк онларын јадындан чыхыб вә ја ағылларына ҝәлмәјиб. Биз дә онларын јадына салырыг ки, бу мөвзуну ишыгландырсынлар вә халг да ҝөрсүн ки, доғрудан да бензин вә дизели баһалашдыранлар әслиндә халгы дүшүнүр вә јүксәк әмәк һаггы да верир. Амма, диҝәр өлкәләрдә нәинки бензин вә дизел даһа чох баһадыр, үстәлик ајлыг әмәк һаггы да Азәрбајҹандакындан гат-гат ашағыдыр.


2696 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...