Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Јанвар 2021

Гарабаға кими ҝөндәрәк?

Бинеји-гәдимдән ешитдијимиз “әшши ҝәлән ҝүја бундан јахшы олаҹаг”, “бунлар ҹәһәннәмә, һеч олмаса јејиб-дојублар, онлар ҝәлсәләр бир аз да онлар јејәҹәк” вә башга бу кими сөзләрлә јанашы бир дә “ҝүја торпаглар алынса гачгынлар Бакыны гојуб Гарабаға ҝедәҹәкләр?” суалы да чох јајылан суаллардан вә әндрабади фикирләрдән биридир. Бәли, торпаглар ишғал едиләндән бу ҝүнә гәдәр ҹамаат дејирди ки, гачгынлар биздән јахшы јашајыр, верҝи вермир, һансы еви бош ҝөрүрләр, ҝириб ичиндә отурурлар вә с. вә и.а.
İнди фүрсәт дүшүб әлә. Бу анлардан етибарән һәм һакимијјәти, һәм дә халгы бу суал дүшүндүрүр: Гарабаға кими ҝөндәрәк?

Әввәлләр дејирдиләр ки, Бакынын асфалтларыны гојуб тоз-торпаглы јерләрә һансы гачгын ҝедәҹәк? Ҝөрүнүр, бу проблем һазыркы һакимијјәтин јапышыб һакимијјәтдә галмасы проблеминдән даһа дәрин вә ағрылыдыр. Индијәдәк дејирдиләр ки, ән бөјүк проблем Гарабағ проблемидир (һәрчәнд ки, јерли һакимијјәтин бир дәгигә белә олсун халгын бојнунда чыхыб отурмасы даһа бөјүк биабырчылыгдыр) инди исә Гарабаға адам ҝөндәрмәк проблем олуб. Бу мәсәләнин ҹиддилијинә бахын - бир хәбәрдә дејилир ки, дөвләт гарабағлы сәнәтчиләрдән ҝүја сорушуб вә хаһиш едиб ки, онлар сәмими олараг Гарабаға ҝетмәк истәмәләријлә бағлы фикирләрини гејд етсинләр. Даһа сонра бир нечә сәнәтчинин фикрини өјрәнибләр, бәзиләринин ҝетмәк истәмәдији билдирилир, бәзиләри дә дејиб ки, нијә ҝетмирик, дизин-дизин ҝедәрик. Ичләриндә Гарабағы алдығына ҝөрә һакимијјәтә тәшәккүр едәнләр дә олуб. О һакимијјәт ки, порсуг бојда балаларыны ҝизләтмишдиләр, јетим-јесир ҝедиб Гарабағы алды.

Дөвләт она “Гарабаға кими ҝөндәрәк?” суалы барәдә дүшүнүр ки, ора виҹданлы-инсафлы адам (һакимијјәтдә бу ҹүр адамлар надир тапылса да мүмкүндүр ки, олсун вә халга хидмәт үчүн галсынлар) ҝөндәрмәк олдугҹа тәһлүкәлидир. Ора һарда баласы порсуг, һарынламыш олан мәмур, халг ганы ичән адам вар тапыб јолламаг лазымдыр. Елә адамлар ҝетмәлидир ки, ермәнини даим орда динҹ әһалијә хатырлатсын. Јохса, Гарабағдакы мәмурлар, депутатлар јахшы олса халг ҝүн ҝөрәҹәк. Демәли, һарда етмәнисифәтләр вар ора ҝетмәлидир. Халг да она ҝөрә ора кими ҝөндәрмәк барәдә дүшүнүр ки, нә дә олмаса ора бизим торпаглардыр, һеч ким ҝетмәсә мүһарибәнин фајдасы олмаз вә ермәни ҝәлиб ишғал едәр. Бурдакы гачгынлар ҝетмәлидир ки, зәбт етдикләри евләрдән чыхсынлар.

Сәнәтчиләрә ҝәлдикдә исә, тәбии ки, онлар Бакыдакы шадлыг сарајларында бир саат охујуб алдыглары пуллары Гарабағда ала билмәјәҹәк. Онлар ора ҝетмәк истәмәз. Онлар ја јалтаглыгла мәшғул оларлар, ја да јалтаг олмасалар да горхуларындан сусуб отурарлар ки, ҹәһәннәм, сәһнәдән мәһрум едилмәсинләр.


2813 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...