Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Јанвар 2021

Нәинки Гарабағда, биз онсуз да Бакыда ермәниләрлә јашајырыг

вә ја “аҹлыг олсун кејф олсун” мәсәлинә охшар бир шеј

Дөвләт гулагларыны ачыб ешитсин

Гарабаға ҝетмәк мәсәләси узандыгҹа узаныр. Адам горхур ки, ҝетмәјә һеч ким разы олмаз, ахырда мәҹбур олуб торпаглары ермәниләрә ҝери верәрләр. Мараглыдыр ки, нијә бу мәсәлә бу гәдәр узаныр.

Јени Мүсават гәзети бу мөвзуда бир ҹызма-гара һазырлајыб, јазыја да јекә өлчүдә фото-шәкилләр гојуб. Фотоларда гачгынларын (тәбии ки, артыг бу ад јохдур) вагонда јашамасы һаллары, башларына учулмаг үзрә олан биналары (гачгын шәһәрҹији) тәсвир олунмушдур. Бу гәзетин дә әввәл-ахыр мәгсәдинин нә олдуғу билинмәли. Ҝаһ бүтүн ҝүнү ҜӨЗӘҜИРӘНЛИКЛӘ мәшғул олурлар, ҝаһ да ҜӨЗӘҜИРӘНЛИЈИНИ етдикләри һакимијјәти ҝөздән салаҹаг фотолар пајлашырлар. Елә мәсәлә дә будур.

Бу ҹүр фотолары ҝөрәндә вә үмумијјәтлә Азәрбајҹандакы вәзијјәти нәзәрә аланда мәлум олур ки, јазыг инсанларымыз елә узун илләрдир ермәниләрлә бирликдә јашајыбмыш. Инди дуруб бунун давасыны едирләр ки, Гарабағда ермәниләрлә јашајаг, јохса јох? 30 илә јахындыр ки, ермәнидән бетәр мәмурларла јашајырлар. “Гачынком”ун сәдри мәҝәр халгы таламагда мәшһур дејилдими? Нәвәси хариҹи машын коллексијасы јығыб шәкилләр чәкиб пајлашырды. Белә бир вәзијјәтдә гачгынлар вагонларда, башларына учулан биналарда јашајырды. Бу ермәнилик дејил, бәс нәдир? Һардадыр инди Һәсәновун гудурған нәвәси? Гарабағ мүһарибәсиндә нијә бир дәнә ПК, РПГ-7в силаһлары илә онун фотосуну ҝөрән јохдур?

Јени Мүсаватын дәрҹ етдији фотолары ҝөрәндә адамын јадына “аҹлыг олсун, кејф олсун” мәсәли дүшүр. Амма, тәбии ки, бурада вәзијјәт бир гәдәр фәрглидир. Белә ки, гачгынларын бу ҹүр вәзијјтдә олмасы, өзү дә нефт өлкәсиндә вә нәинки мәмурларын, һәтта порсуғ мәмур балаларынын ат ојнатдығы бир өлкәдә дуруб Гарабағы алмаг барәдә дүшүнүбләр. Јәни, ад олсун ки, һакимијјәт Гарабағы алыб. Гарабағы алмагдан габаг бәдбәхт гачгынларын (нәзәрдә тутдуғумуз гачгынлардан сөһбәт ҝедир) вәзијјәти илә марагланмаг лазым ҝәлирди. Амма бизим ермәнисифәт һакимијјәт үчүн әсас одур ки, Гарабағын азадлығы бунларын ајағына јазылсын. Амма, гачгын өлүр, галыр, бунлар үчүн мүһүм дејил.

Сонда истәрдик ки, Гарабаға кимләрин ҝөндәрилмәсијлә бағлы, даһа доғрусу инсанлары Гарабаға неҹә ҝөндәрмәклә бағлы бир мәгамы гејд едәк. Дөвләт гулагларыны јахшы ачыб ешитсин. Истәјирсинизсә Гарабаға инсанлар дизин-дизин, көнүллү, гача-гача ҝетсин, индидән бир иш ҝөрүн: Гарабаға мәмур јоллајаркән виҹданлы мәмур јоллајын (бу, бизим өлкәдә чох надир олса да јәгин ки, мүмкүнсүз дејил). Онда ҝөрәҹәксиниз ки, ҹамаат неҹә сүрүнә-сүрүнә ҝедир Гарабаға.


2586 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...