Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Феврал 2021

Мүсәлман халгын Сәлим Мүслимов кими мәмуру неҹә олур?

«Халгы сојанлар» силсиләсиндән – СӘЛИМ МҮСЛҮМОВ

Биз дә бу халгын бир парчасыјыг вә халга ҹанымыз јандығы үчүн тез-тез онлары хәбәрдар едирик. Һәрдән гәзәбләниб дејирик ки, бу ҹүр халга нә олурса әҹәб олур. Бу халг бундан даһа бетәрини һагг едир. Белә баханда јалан да дејил. Чүнки доғрудан да истәр дини призмадан олсун, истәрсә дә дүнјәви мејарларла бахсаг бир халг зүлмкар халг олмаса зүлмкар адамлар ҝәлиб онун башына минә билмәз. Өз-өзүмүзә суал вермәлијик ки, неҹә олур ки, мүсәлман халга Сәлим Мүслүмов кими намүсәлманлар ҝәлиб мәмур олур? 

Адамын хәбәри чыхыб ки, һәбс едилиб. Дүшүнмәјин ки, һакимијјәт бурада халга ҹаны јандығы үчүн ону һәбс едиб. Хејр, о, залым һакимијјәтин бир парчасыдыр, акулалар арасында килкә балығыдыр. Јухарылар ону вахтилә нәји вар мал кими сағыблар. Чүнки Азәрбајҹанда бир мәмур рүшвәт алырса, бундан јүз фаиз јухарыларын, ону мәмур едәнләрин хәбәри вар. Хәбәрләри јохдурса демәли фил гулағында јатыблар. Јатандырларса ҹәһәннәм олуб ҝедиб јатагханада ишләсинләр, онларын һакимијјәтдә нә азары вар? Јох әҝәр хәбәрләри олубса һеч нә етмәјибләрсә демәли онун бүтүн коррупсионерлијиндән хәбәрләри олуб. Чүнки систем бу ҹүрдүр: сән борҹ-хәрҹ едиб рүшвәт вериб мәмур олурсан, сонра јан-јөрәвә рүшвәт алыб өз адамларыны гојурсан. Әл-әлә вериб бәдбәхт милләти сојуб-талајырсыз. Халгы сојанда алдыглары пуллары јухарылара да өтүрүрләр. Даһа сонра нә олур, нә дава дүшүр, неҹә олурса сағмал инәји башгасы әвәз етмәли олур. Бу мәмуру говуб башга рүшвәтхор тапылмалы олур. Бунунла да јухарылар һәм өзләрини халгын ҝөзүндә јахшы едирләр, һәм дә халгын вар-јохуну талајырлар. Халг да гузу баласы кими јаланчылара, акула таланчылара алданыр вә башлајыр һәгиги таланчылары тәрифләјир ки, бахын, филанкәс биздән сојурду, ону говдулар. Даһа демир ки, гованлар ондан “јахшы” сојғунчу тапдыглары үчүн ону тәпикләјиб атыблар. О бириси ҝәлиб бундан даһа чох сојуб талајаҹаг.

Рүшвәт һалы Азәрбајҹанда елә бир һәддә чатыб ки, јығыб-јығышдырмаг мүмкүн дејил. Бу һакимијјәти халг әлбир олуб өз бојнундан тез бир заманда дүшүрмәлидир. Јохса халгын вәзијјәти бундан даһа пис олаҹаг. Халг исә тәәссүф ки, јатмаға давам едир.


1835 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...