Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Феврал 2021

Нијә ҝүндән-ҝүнә дала ҝетдијинизи дүшүнүрсүнүз? - Фотолар

“Халгы сојанлар” силсиләсиндән ФАЗИЛ МӘММӘДОВ

Әзиз вә гәфләтдә јатмајан, садәҹә наүмид олан, бир-биринә етимад етмәјән халгымыза бир суал вермәк истәјирәм: Нијә ҝүндән-ҝүнә инкишаф етмәдијинизин, һәтта јериниздә саја билмәдијинизин, дала ҝетдијинизин, олан-галанынызын да әлиниздән чыхмасынын сәбәбләри барәдә дүшүнүрсүнүз? Ҹавабыны билмәк үчүн “Ҝооҝле”дә “Фазил Мәммәдовун сатыша чыхардығы бешулдузлу отел – ФОТОЛАР” јазын, һәр шеј сизә ајдын олаҹаг.

Елә дүшүнмәјин ки, бир нәфәр Фазил Мәммәдовла иш битир. Бу, халгы дири-дири удан гәсбкар, коррупсија акуласы олан бир һакимијјәтин килкә балыгларындан биридир. Амма, сәрвәти, вар-дөвләти башындан ашыр. Сајт јазыр: “Кечмиш верҝиләр назири Фазил Мәммәдов јашадығы Шәмкир рајонунда олан мүлкләрини сатыша чыхарыб. һәмин мүлкләрдән биринин дә мәшһур “Ехҹелсиор Һотел Сһамкир” олдуғу билдирилир. Кечмиш назирин отели һансы гијмәтә сатдығы һагда һеч бир мәлумат јохдур. Билдирәк ки, сөзүҝедән отел Ҹәјирчај чајынын саһилиндә, Дәлләр кәндинин 4 км-дә јерләшир. Бу бешулдузлу отел “Ехҹелсиор” шәбәкәсинә дахилдир.”
Отелә диггәтлә бахын, һәр лампасында, стулларында, диварларынын һәр дашында сизин пулларыныз јатмагдадыр. Инди дејәрсиниз ки, әшши, бир отелдир мәҝәр? Әлбәттә, һеч ким дејә билмәз һансы вәтәндашымызын бәдбәхтлији үзәриндә бу отел инша едилиб. Амма, бунлар килкә балыгларыдырса, бу отел халгын ганындан ибарәт олан бир океанда рүшвәт, оғурлуг ајсбергинин ҝөрүнән һиссәсидирсә ҝөрүн инди ҝөрүнмәјән һиссәси Аллаһ билир Авропанын һансы адасында, јарымадасында, сәһрасында, ја да ҝөјүн нечәнҹи гатындадыр. Бунлар хиртдәјә гәдәр рүшвәтә батмыш коррупсионер бир һакимијјәтин оғурладыгларынын чох ҹүзи бир һиссәсидир. Ишсиз-ҝүҹсүз ҹамаат, ҹаванлар нә едир? Евдә ата-анадан 1-2 манат алыб интернет-факејә ҝедиб бу кими мәлуматлары (јалтаг АЗТВ-дән ешидә билмәдикләри үчүн) интернет сајтларындан охујур, охујандан сонра дәрин тәәссүф һиссијлә узун-узады нырчылдајыр, узаг башы “һарам хошун олсун” дејир вә бунунла да кифајәтләнир. Ешидәндә ки, мүхалифәт митинг едир, дејир ки, әшши, онлар да ҝәлиб јејәҹәкләр дә. Ҝүја онлар бунлардан јахшыдыр ки? Беләликлә дә саатлар саата ҹаланыр, ҝүнләр ҝүнләри говур, ајлар ил олур, бәдбәхт милләтин баласы да бөјүјүб һәмин зүлмү ҝөрүр. Залымлар исә өз дајагларыны бу ҹүр авам инсанларын мәнасыз тәһлилләри, үмидсиз комментләри үзәриндә мөһкәмләтдикҹә - мөһкәмләдир. Јазыг милләтин ахыры неҹә олаҹаг билинмир.
Ону дејәк ки, дүшүнмәјин ки, сизин гара гашыныза-ҝөзүнүзә ашиг олдуглары үчүн Фазил Мәммәдову чыхылмаз вәзијјәтә салыблар, о да мәҹбур олуб мүлкләрини сатыр. Рүшвәтин даһа чох јајылмасы үчүн коррупсионер игтидарын бундан даһа бетәр планлары вардыр, онун үчүн бу ҹүр ишләр ҝөрүрләр. Бәли, халгын гарғышлары “бурнувун дешикләриндән ҝәлсин”, “сағ јемәсәјән” кими бәддуалар бу ҹүр бәд адамлары пис ҝүнә гојур, амма әмәли вә көклү шәкилдә “дуа” етмәк лазымдыр ки, диҝәр фазилмәммәдовлар да лајигли ҹәзасына чатсын.

Fazil Məmmədovun satışa çıxardığı beşulduzlu otelin – Fotoları
Fazil Məmmədovun satışa çıxardığı beşulduzlu otelin – Fotoları
Fazil Məmmədovun satışa çıxardığı beşulduzlu otelin – Fotoları
Fazil Məmmədovun satışa çıxardığı beşulduzlu otelin – Fotoları
Fazil Məmmədovun satışa çıxardığı beşulduzlu otelin – Fotoları
Fazil Məmmədovun satışa çıxardığı beşulduzlu otelin – Fotoları
Fazil Məmmədovun satışa çıxardığı beşulduzlu otelin – Fotoları
398 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...