Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Феврал 2021

Һәр јалтаглыг, һәр зәлиллик, һәр ачыг-сачыглыг бир һиҹабсызлыгдыр

Билирсиниз дә адәтән журналистикада бир мәсәлә дәгигләшмәјәндә, рәсмләшмәјәндә, јахуд да өз әксини тапмајанда хәбәр башлығынын сонуна суал ишарәси гојулур. Мисал үчүн: Азәрбајҹан ХИН башчысы һәбс едилди?
Демәли, јалтаглыгда бәлкә дә тајы-бәрабәри олмајан хәбәр, даһа доғрусу ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК сајтларындан бири белә бир башлыг дәрҹ едиб:

«Новханыда орта мәктәбдә БИАБЫРЧЫЛЫГ: Директор шаҝирдин һиҹабыны зорла башындан ачараг јерә атыб?

Хәбәрдә дә јазылыб ки, бу мәлумат телеграм сәһифәсиндә гејд едилиб. Она ҝөрә суал ишарәси гојулуб ки, сабаһ һәмин мәктәбин, јәни, Меһди Һүсејнзадә адына 1 нөмрәли мәктәбин директору Талијә Мирзәјева ҝәлиб редаксијада һәмин хәбәри пајлашанларын абрыны әтәјинә бүкүб онлары мәһкәмәјә вермәсин. Дүздүр, билиб-билмәдән хәбәр пајлашмаг Аллаһ јанында да инсаны мәсулијјәтли едир, амма Аллаһ танымајан, залым бир режимин нөкәри олан хәбәр аҝентлији бу иши мәһз башыны бәлаја салмамаг үчүн едиб. Нәтиҹәдә ҝүја нә дәјишиб ки? Бу иши елә дә БИАБЫРЧЫЛЫГ кими гәләмә верибләр ки, санки Азәрбајҹан һагларын горундуғу, һүгуга риајәт едилдији, әдаләтин севилдији бир өлкәдир, бу ҹүр һадисәләр баш верәндә тәәҹҹүбләнмәк лазымдыр. Әксинә, бу ҹүр һадисәләр баш вермәјәндә, аналара-баҹылара һиҹаб үчүн һеч бир мане, сүни, гејри-гануни әнҝәл чыхартмајанда тәәҹҹүбләнмәк лазымдыр.

Бундан башга санки бунларын өз етдикләри БИАБЫРЧЫЛЫГ дејилми? БИАБЫРЧЫЛЫҒЫН бир предмети һиҹабы етигадлы вәтәндашын башындан ачмагдырса, диҝәр предмети јалтаглыг, ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК, залымлара бојун әјмәк, тулапајы алмаг үчүн диктаторларын өнүндә сусмаг, зәлил олмагдыр. Мәҝәр, сиз билмирсиниз ки, өлкәдә һәр јалтаглыг, һәр зәлиллик, һәр ачыг-сачыглыг бир һиҹабсызлыгдыр. Мәҝәр, сиз билмирсиниз ки, телеканализасијадан үфунәт јајан әхлагсыз мүғәнниләри јығышдырмадыгҹа өлкәдә затән һиҹабсызлыг, јәни әхлагсызлыг баш алыб ҝедәҹәк? Сиз дин дәрди чәкирсиниз, јохса демократија? Һәр ики һалда өлкәдә баш верән һагсызлыглара, өзбашыналыглара ҝөз јумдугҹа һиҹабсызлығын, әхлагсызлығын вүсәт алмасына шәраит јарадырсыныз. Әхлагсызлыға шәраит јарадан, рәваҹ верән, әхлагсызлыг өнүндә сусан әхлагсызлыг едән кимидир.


373 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...